Deze website maakt gebruik van Cookies.
↑ Tik de naam van een maker, een film of een ander trefwoord in om zoekresultaten te zien, of selecteer een seizoen.

Publiek Park: Guy Sherwin

23.09’23
Sherwin e

In het kader van de twee­de edi­tie van Publiek Park nodigt Art Cinema OFFoff de Britse kun­ste­naar en film­ma­ker Guy Sherwin uit voor een open­lucht­pro­gram­ma met een van zijn ico­ni­sche 16mm-film­per­for­man­ces en twee wer­ken voor vier scher­men die nooit eer­der in deze vorm zijn vertoond.

Cinéma Theresia | Kenneth Anger: Lucifer Rising + 16mm Smokeshow

24.07’23
Smokescreening

OFFoff OPEN AIR: Filmmaker Aurélie Percevault brengt een dub­be­le 16mm-pro­jec­tie op rook in plaats van een scherm met live muziek door Pierre, Pierre, Pierre. Voorafgaand aan de rook­show roe­pen we Lucifer op.

OFFoff x Lochness – skatepark screening

23.06’23
Rouli blog insert 21

Een ska­te­film­pro­gram­ma ver­toond in het modu­lair ska­te­park dat het Gentse col­lec­tief Lochness bouw­de in het Oud Huis van Kunsthal!

Bits and Pieces – 2de Bachelor Mixed Media

15.06’23
Etinosa Verbiest 2 BAMM 2023

Studenten van het twee­de Bachelorjaar Mixed Media aan LUCA School of Arts Gent werk­ten drie dagen met ana­lo­ge 16mm-film bij LABO BXL in Brussel.

Te Gast: Balthazar Clémenti – À l’ombre de la canaille bleue + Soleil

22.05’23
Soleil

SPECIALE SLOTAVONDvan ons regu­lie­re voor­jaars­sei­zoen met nieu­we res­tau­ra­ties van de eni­ge lang­speel­film en laat­ste kort­film van Pierre Clémenti, icoon van de Europese kunst­film van de jaren 60 en 70. In aan­we­zig­heid van zijn zoon, Balthazar Clémenti!

Steven Arnold: Luminous Procuress (nieuwe 16mm-print)

15.05’23
Beeld1b

Eerste en unie­ke Europese ver­to­ning van de 16mm res­tau­ra­tie- en pre­ser­va­tie­print van Luminous Procuress (1971)! Voorafgegaan door Jerovi (José Rodríguez-Soltero, 196516mm).

Makino Takashi: New works

08.05’23
Double phase

Makino Takashi, een van de boeg­beel­den van de nieu­we gene­ra­tie Japanse expe­ri­men­te­le film­ma­kers, pre­sen­teert een selec­tie uit zijn nieuw­ste werk. Gevolgd door een onli­ne Q&A!

Te Gast: Annelein Pompe – De Schaduwwerkers

24.04’23
Annelein1 1

Een pro­gram­ma rond de nieu­we fabel-docu­men­tai­re van Annelein Pompe. In aan­we­zig­heid van de cast & crew en gevolgd door een Q&A.

Milestones: Alan Clarke [UITGESTELD]

17.04’23
Christine3 1

Helaas zien we ons genood­zaakt deze voor­stel­ling uit te stel­len wegens de finan­ci­ë­le eisen van de rech­ten­hou­ders van de films van Alan Clarke. We hopen op ter­mijn op een rede­lij­ke oplos­sing zodat dit werk opnieuw publiek ver­toond kan worden.

Te Gast: Lisa & Clara Spilliaert en Fairuz & El Moïz Ghammam

30.03’23
Spilliaert still 01 web 1

Een pro­gram­ma als een dub­be­le dou­ble bill’ met werk van zus en broer Fairuz & El Moïz Ghammam en de zus­sen Spilliaert. In samen­wer­king met Courtisane Festival.

Te Gast: Antoinette Zwirchmayr – At the Edge of the Curtain

28.03’23
Curtain3 2

De Oostenrijkse film­ma­ker Antoinette Zwirchmayr komt naar OFFoff voor een ver­to­ning van vijf films en een Q&A. In samen­wer­king met LUCA Gent, Atelier Mixed Media.

Michael Snow (1928-2023) – Rameau’s Nephew (16mm)

26.03’23
Rameau 1 1

Herdenking van Michael Snow met zijn zeld­zaam ver­toon­de, monu­men­ta­le film Rameau’s Nephew’. In samen­wer­king met KASKcinema en X‑Ray.

Te Gast: Philippe Grandrieux – La vie nouvelle (35mm)

20.03’23
001 PHOTO 1

De Franse film­ma­ker Philippe Grandrieux is te gast bij onze ver­to­ning van La vie nou­vel­le’ (2002, 35mm!) voor een gesprek. I.s.m. Opera Ballet Vlaanderen, waar hij met zijn regie­de­buut Tristan und Isolde’ in pre­mi­è­re gaat.

Te Gast: Stewart Home

16.03’23
332569110 541113984777761 151397612143949092 n kopie

De Britse punk­au­teur en film­ma­ker is te gast voor een per­for­man­ce, film­ver­to­ning en gesprek. In samen­wer­king met Paard van Troje en Everything UK.

100 jaar 16mm-film: Ciné-concert Jonas Cambien, Adrian Myhr & Xavier Quérel

27.02’23
Simixq ausland 1 2

Seizoensopener! Viering van 100 jaar 16mm-film in een unie­ke live-impro­vi­sa­tie met de film­pro­jec­tor gericht op het publiek en elek­tro­ni­sche muziek!

Te Gast/Première: La Chambre Automatique

12.12’22
Le Soleil ici

Eerste ver­to­ning van Le Soleil Ici: Envisager van La Chambre Automatique, in com­bi­na­tie met werk van Broodthaers, Švankmajer en ande­re pro­ta­go­nis­ten van de inter­na­ti­o­na­le avant-garde.

Jonas Mekas 100: New York Retellings

05.12’22
Mekas outtakes

We vie­ren de 100ste ver­jaar­dag van de peet­va­der van de Amerikaanse avant-gar­de met een ver­to­ning van zijn Out-Takes, een lyri­sche terug­blik op leven en werk, ver­ge­zeld van Pull My Daisy – door Mekas beju­beld als de eer­ste ech­te beat-film.

Cine-concert Ameel Brecht + Brecht Hayen

25.11’22
Nus masculins ccinematheque francaise1 1

Ciné-con­cert met Jean Genets Un Chant d’a­mour en twee terug­ge­von­den en recent geres­tau­reer­de films van François Reichenbach, Nus mas­culins en Last Spring.

Raúl Ruiz: Mémoire des apparences

21.11’22
Life dream vhs 0 41357

Een zeld­za­me 16mm-kopie van een van Ruiz’ meest bij­zon­de­re films, live onder­ti­teld in het Engels!

Een avond rond Deimantas Narkevičius

14.11’22
10711 head2 2 1

Drie films van de Litouwse film­ma­ker Deimantas Narkevičius, in samen­wer­king met Minima Docta en inge­leid door Wim Lambrecht.

Te Gast: Olivier Smolders - Première ‘Masques’

07.11’22
Masques

Een pro­gram­ma rond de pre­mi­è­re van Masques’, de nieu­we film van de Belgische cine­ast Olivier Smolders. Gevolgd door een Q&A met de filmmaker.

Avant-première: Karina Beumer

21.10’22
01 videostill Karina Beumer 2022

Avant-pre­mi­è­re van ‘(…)’, de nieu­we film van Karina Beumer. In aan­we­zig­heid van de kun­ste­naar en in samen­wer­king met Museum Dhont-Dhaenens en Kunsthal Gent.

Carte Blanche: Helena Wittmann

18.10’22
Wittmann the wild preview kopie

De Duitse cine­as­te Helena Wittmann pre­sen­teert een car­te blan­che rond haar nieu­we film Human Flowers of Flesh’ – te zien tij­dens Film Fest Gent. Ze com­bi­neert enke­le expe­ri­men­te­le klas­sie­kers met jong en eigen werk. Gevolgd door een gesprek.

Hommage Jean-Luc Godard: Sauve qui peut (la vie)

09.10’22
Sauve qui peut1

Art Cinema OFFoff kon het over­lij­den van een van de groot­ste vorm­ver­nieu­wers en expe­ri­men­te­le film­ma­kers pur sang niet zomaar voor­bij laten gaan. We nemen samen met Sphinx Cinema afscheid van Jean-Luc Godard (19302022).

[Geannuleerd!] Te gast: Jack Sargeant – Desolation Center

26.09’22
Desolation Center

Jack Sargeant is wegens over­macht helaas ver­hin­derd de film live te omka­de­ren. Daarom annu­le­ren we de voorstelling.