Deze website maakt gebruik van Cookies.

Art Cinema OFFoff

Adres (administratief)

→ Vrouwebroersstraat 6
B-9000 Gent

Adres (cinema)

→ Lange Steenstraat 14
B-9000 Gent

Contact

info@offoff.be
+32 (0)496 47 18 44

Artistieke en zakelijke leiding

 • Ruben Demasure

Raad van Bestuur

 • Isolde Vanhee, voorzitter
 • Sofie Crabbé
 • Jef Declercq
 • Dany Deprez
 • Isabel Devriendt
 • Marjoleine Maes
 • Ans Mertens
 • Jan Peeters
 • Bieke Vanlerberghe
 • Joris Verdoodt

Partners

Met steun van

 • → VAF – Vlaams Audiovisueel Fonds
 • → Vlaamse Overheid
 • → Stad Gent
Graphic design & webdesign: Serruys Verdoodt
MDC KH cinema juli 006 HR
© Michiel De Cleene

Art Cinema OFFoff is een ver­to­nings­plat­form voor expe­ri­men­te­le cine­ma en audio­vi­su­e­le kunst. Telkens weer zoekt OFFoff naar die films uit ver­le­den en heden die cine­ma­to­gra­fi­sche en (non)narratieve expe­ri­men­ten aan­gaan, daar­bij een radi­ca­le vor­men­taal of een afwij­kend dis­cours niet schu­wen, en wel vaker tus­sen cine­ma en de ande­re kun­sten in lave­ren. De pro­ta­go­nis­ten van de avant-gar­de cine­ma wor­den gekoes­terd. Tegelijk wordt de klas­sie­ke canon geac­tu­a­li­seerd en gecon­fron­teerd met ver­ge­ten’ films, nieu­we media, heden­daag­se stem­men en dwar­se perspectieven.

Kunsthal Gent is de vas­te ver­to­nings­plek en uit­vals­ba­sis van OFFoff. Daarnaast ver­toont OFFoff films op diver­se loca­ties in Vlaanderen en werkt daar­toe graag samen met film­ma­kers, kun­ste­naars, cura­to­ren en cul­tu­re­le part­ners uit bin­nen- en bui­ten­land. Geregeld wor­den pro­gram­ma­reek­sen geka­derd met lezin­gen, dis­cus­sies, work­shops, edu­ca­tie­ve pro­jec­ten en publicaties.

Films en audio­vi­su­e­le kunst­wer­ken wor­den zoveel moge­lijk op hun ori­gi­ne­le dra­gers ver­toond, bestu­deerd en bedis­cus­si­eerd. OFFoff onder­zoekt wat het audio­vi­su­e­le medi­um van­daag kan bete­ke­nen, zowel in zijn mate­ri­ë­le ver­schij­nings­vorm, zijn reflec­tie­ve kracht en zijn eman­ci­pa­to­risch poten­ti­eel. OFFoff geeft bij­zon­de­re aan­dacht aan Vlaamse en Belgische tra­di­ties, maar zoomt ook in op inter­na­ti­o­na­le oeu­vres of cine­ma­lan­den met een eigen­zin­nig filmgebeuren.