Deze website maakt gebruik van Cookies.

Nacht van de Experimentele Film 2015

03.04’15
Blow job
Blow Job © Andy Warhol Foundation
019
Dok-Noord 5L
Gent

De Nacht van de Experimentele Film heeft als cre­do een staal­kaart te pre­sen­te­ren aan sub­gen­res bin­nen de expe­ri­men­te­le cine­ma: van omwen­te­lin­gen in het docu­men­tai­re spec­trum over uit­da­gen­de vorm­ex­pe­ri­men­ten tot tran­ce film met een hoog cult­ge­hal­te. Art Cinema OFFoff diept voor dit bij­zon­de­re mini­fes­ti­val bewust erg zeld­za­me films op die uiter­aard getoond wor­den op ori­gi­ne­le pel­li­cu­le wan­neer dat moge­lijk is. De insteek van dit feest van het expe­ri­men­te­le cine­ma­ge­beu­ren is de clash ofte­wel het vrucht­ba­re huwe­lijk met live­mu­ziek. Nieuwe sound­tracks bren­gen onte­recht ver­ge­ten films opnieuw onder de aan­dacht en ver­die­pen de kijk­er­va­ring: de muziek func­ti­o­neert niet als aai­ba­re omkran­sing maar voegt ande­re bete­ke­nis­la­gen toe en opent nieu­we moge­lijk­he­den voor inter­pre­ta­tie en beleving.

De edi­tie van 2015 valt onder cura­tor­schap van het Gentse pla­ten­la­bel B.A.A.D.M. omwil­le van hun opmer­ke­lij­ke pro­gram­ma­to­ri­sche insteek bij de keu­ze van hun relea­ses. Dit gloed­nieu­we label wordt gerund door gra­fisch ont­wer­pers Joris Verdoodt (tevens bestuur­der van OFFoff) en Mathieu Serruys. De inte­res­se van het label voor expe­ri­men­te­le film spreekt voor zich als je bedenkt dat hun eer­ste wapen­feit een muziek­eve­ne­ment rond de film Blue van Derek Jarman was en hun eer­ste relea­se de LP On Germaine Dulac van Mathieu Serruys. Ze ver­le­nen bin­nen hun uit­ga­ve­lijn boven­dien opdracht­ma­ti­ge en the­ma­tisch geöri­ën­teer­de com­po­si­tie­op­drach­ten aan muzi­kan­ten. Op vraag van OFFoff kozen ze drie bands uit bin­nen- en bui­ten­land waar­van het uni­ver­sum direct of soms lou­ter intu­ï­tief voel­baar gel­inkt is aan de film­se­lec­tie van dr. Sofie Verdoodt, film­we­ten­schap­per en voor­ma­lig artis­tiek lei­der van Art Cinema OFFoff.

De Nacht van de Experimentele Film gaat deze keer door op de site 019 die door haar indu­stri­ë­le look-and-feel het per­fec­te decor vormt voor de indu­stri­ë­le klank­ta­pij­ten en grof­be­snaar­de elek­tro­ni­ca van res­pec­tie­ve­lijk Camargue, Sewer Election en Helm. Deze bands bui­gen zich over een selec­tie films waar­in het meta­fy­si­sche, boven­zin­ne­lij­ke en fysie­ke effect van cine­ma gecom­mu­ni­ceerd wordt. Via the­ma­ti­sche dou­ble bills” ont­dek­ken we visu­e­le stra­te­gie­ën als slow moti­on en supe­rim­po­si­tie die onze gewaar­wor­ding van tijd beïn­vloe­den en die in de ver­schil­len­de pro­gram­malui­ken terug­ke­ren. Het aard­se, de rela­tie tus­sen het fysie­ke en het zin­tuig­lij­ke, natuur, dier­lijk­heid en de ver­gan­ke­lijk­heid zijn ele­men­ten die als een rode draad door het pro­gram­ma lopen. We kozen bewust voor films met een ster­ke sug­ges­tie­ve lading die pri­mai­re gevoe­lens oproe­pen en maxi­maal effect vin­den op het gro­te scherm.

We ope­nen de deu­ren met een selec­tie van de bes­te inzen­din­gen voor Jonge Zwervers/​Young Vagrants, het vrije podi­um van OFFoff voor jong talent dat dit keer voor het eerst een inter­na­ti­o­na­le oproep lan­ceer­de. Uit de over­wel­di­gen­de toe­stroom aan deel­ne­mers uit heel Europa kozen we de boei­end­ste expe­ri­men­te­le films die alle moge­lij­ke sub­gen­res beslaan.

De tra­di­tie wil dat we de Nacht afslui­ten met een par­ty. Wie er op de vori­ge edi­tie bij was, weet dat we tot in de vroe­ge uur­tjes geschie­de­nis schrij­ven, dit keer onder de des­kun­di­ge bege­lei­ding van dj’s M.A.V., Nosedrip en Raf.


Denys Colomb de Daunant

Le Songe des chevaux sauvages

FR • 1960 • 11' • colour • 16mm

Live Soundtrack: Camargue

Het werk van de Franse cine­ast Denys Colomb de Daunant is nau­we­lijks gekend in onze con­trei­en. Deze dan­dy-aris­to­craat leeft in de har­ten van een oude­re gene­ra­tie Fransen die zijn pas­to­ra­le fic­tie­film Crin Blanc te zien kre­gen in de jaren 1950. De cine­ast was een geken­de figuur in de Camarguestreek en film­de meters docu­men­tair mate­ri­aal in de plaat­se­lij­ke natuur. Obscuur zijn ech­ter zijn twee kort­films die een meer expe­ri­men­te­le inslag heb­ben. La Corrida Interdite (1959) wordt gepre­zen in het stan­daard­werk Film as Subversive Art van Amos Vogel: docu­men­tai­re beel­den van een stie­ren­ge­vecht krij­gen een maxi­maal aan­grij­pend effect door het gebruik van slow moti­on. Al even impres­si­o­nant zijn de aan­stor­men­de en vech­ten­de paar­den uit zijn kort­film Le Songe des che­vaux sau­va­ges (1960). Van dit uit­zon­der­lij­ke werk zijn enkel clan­des­tie­ne beel­den te vin­den. De dro­me­ri­ge cine­ma­to­gra­fie van Colomb de Daunant werd nog nooit eer­der in België op ori­gi­ne­le pel­li­cu­le getoond. Dr. Mark Goodall UK intro­du­ceert voor OFFoff de kopij uit zijn pri­vé­col­lec­tie. Als pro­fes­sor aan de University of Bradford doceert Mark Goodall media­stu­dies. Hij publi­ceer­de onder meer Crash Cinema: Representation in Film bij Cambridge Scholars Press, Sweet and Savage: the world through the shoc­ku­men­ta­ry film lens en Gathering of the Tribe: music and hea­vy con­scious cre­a­ti­on, bij Headpress in Londen. Hij is tevens de zan­ger en gita­rist van de band Rudolf Rocker, en schreef in die hoe­da­nig­heid het illus­te­re num­mer Voodoo Lady voor de fic­tie­ve band Crème Brûlée uit de BBC-reeks The League of Gentlemen’.

Songe des chevaux sauvages
Le Songe des chevaux sauvages © Denys Colomb de Daunant, courtesy of Mark Goodall

Jack Chambers

Mosaic

CA • 1965 • 9' • b&w • 16mm

Live Soundtrack: Camargue

Mosaic (1965) is de debuut­film van de schil­der-cine­ast Jack Chambers uit Canada. Zijn klei­ne filmoeu­vre telt de veel­ge­pre­zen lang­spe­ler The Hart of London (1970), waar­in ver­gan­ke­lijk­heid, zin­tuig­lijk­heid en de cyclus van de natuur belang­rij­ke motie­ven zijn. De dood van een dier is al even sym­bo­lisch gela­den in zijn eer­ste kort­film Mosaic, een lyri­sche mon­ta­ge van beel­den die de moge­lijk­heid tot weder­ge­boor­te sug­ge­re­ren. Niemand min­der dan Stan Brakhage ver­de­dig­de het werk van Chambers als een magi­straal sta­te­ment bin­nen het per­cep­tu­eel realisme’.

Het jon­ge Belgische duo Camargue voor­ziet Le Songe des che­vaux sau­va­ges en Mosaic live van een nieu­we sound­track. Camargue wordt gevormd door Tim Depraetere (van de Gentse band Maan met relea­ses op Smeltkop en KRAAK) en Linde Carrijn.

Peter Hutton

Landscape (for Manon)

US • 1967 • 18' • b&w • 16mm

Live Soundtrack: Sewer Election

Peter Hutton reis­de zijn leven lang de wereld rond over zee en docu­men­teer­de de meest indruk­wek­ken­de ver­schijn­se­len en pano­ra­ma’s. Als audio­vi­su­eel kun­ste­naar staat hij bekend om zijn atmos­fe­ri­sche natuur­beel­den en eigen­zin­ni­ge per­cep­tie van tijd en ruim­te. Door zijn gevoe­li­ge en onge­wo­ne bena­de­ring ver­krij­gen de beel­den meta­fy­si­sche trek­jes. Landscape (for Manon) (1987), opge­dra­gen aan zijn doch­ter, is één van de knap­ste voor­beel­den van hoe zijn land­schapsob­ser­va­ties omge­werkt wor­den tot pure expe­ri­men­te­le cinema.

Derek Jarman

A Journey to Avebury

GB • 1971 • 10' • colour • 16mm

Live Soundtrack: Sewer Election

Minder gekend dan zijn lang­speel­films zijn de vroe­ge kort­films van Derek Jarman, de Britse cine­ast, kun­ste­naar en queer acti­vist die ruim twin­tig jaar gele­den over­leed aan de gevol­gen van HIV. Journey to Avebury (1971) ademt de gevoe­lig­he­den van de tegen­cul­tuur uit door een focus op het sacra­le. Het Engelse land­schap van Avebury schurkt zich als deel van het UNESCO werel­derf­goed van Wiltshire aan tegen Stonehenge. Klassieke pano­ra­mi­sche shots van pre­his­to­ri­sche mono­lie­ten onder een oker­kleu­ri­ge hemel pas­se­ren in een pul­se­rend rit­me. Langzaamaan neemt de duur van de takes ech­ter af tot een medi­ta­tief tem­po, waar­door we de sta­ti­sche kaders aan­dach­ti­ger tot ons kun­nen nemen. De hori­zon ver­schuift met elk shot. Deze tran­ce film boor­de­vol pic­tu­ra­le ele­men­ten werd ooit voor­zien van een sound­track door de expe­ri­men­te­le band Coil.

Sewer Election, het solo­pro­ject van Dan Johansson, voor­ziet bei­de films van nieu­we muziek voor deze spe­ci­a­le scree­nings. Deze Zweedse noi­se-muzi­kant staat gekend voor zijn oncom­for­ta­be­le en duis­te­re sounds­ca­pes. Zijn vele pro­jec­ten, waar­on­der Ättestupa en Neutral, maken hem tot een spil­fi­guur bin­nen de heden­daag­se Scandinavische noise-scene.

Avebury
A Journey to Avebury © Derek Jarman

Andy Warhol

Blow Job

US • 1963 • 35' • b&w • 16mm

Live Soundtrack: Helm

Pop artist Andy Warhol behoeft nau­we­lijks intro­duc­tie: naast zijn alom­ge­ken­de zeef­druk­ken is hij ook het enfant ter­ri­ble van de Amerikaanse expe­ri­men­te­le cine­ma uit de six­ties. Met zijn reeks sta­ti­sche films in real time, vaak nog afge­speeld op ver­traag­de snel­heid, ver­bluf­te hij het publiek en de cri­ti­ci: Eat, Kiss, en Sleep zijn enke­le films waar­in let­ter­lijk niets meer gebeurt dan wat de titel aan­geeft. Zo ook met Blow Job (1963). Het gezicht van een mooie man (acteur DeVeren Bookwalter) in clo­se-up, genie­tend van fel­la­tio en gepre­sen­teerd in slow-moti­on is een onver­ge­te­lijk stuk­je pro­vo­ce­ren­de film­ge­schie­de­nis. Betrouwbare geruch­ten noem­den de cine­ast Willard Maas als de onzicht­ba­re min­naar, ter­wijl Warhol stel­de dat de blow-job gege­ven werd door vijf mooie mannen”.

Werner Herzog

Herakles

DE • 1962 • 12' • b&w • 16mm

Live Soundtrack: Helm

Meer mas­cu­lien ver­tier in de debuut­film van de Duitser Werner Herzog. In Herakles (1962), een film waar hij zelf alles­be­hal­ve trots op is, zien we body­buil­ders aan het werk. Beelden van de trai­nen­de man­nen in het kracht­honk staan in jux­ta­po­si­tie met shots van explo­sies en mar­che­ren­de vrou­wen in uni­form. Een dyna­mi­sche en mar­ti­a­le kort­film dus die het begin inluidt van de film­car­ri­è­re van Herzog, de regis­seur van onder meer Aguirre, der Zorn Gottes (1972), Fitzcarraldo (1982) en Grizzly Man (2005). De intus­sen onbe­schik­baar gewor­den 16mm kopij werd opge­frist tot digi­taal mate­ri­aal dat net als de body­buil­ders in uit­ste­ken­de con­di­tie is.

Het Londense Helm werd uit­ge­no­digd om een nieu­we sound­track te com­po­ne­ren voor bei­de titels. Luke Younger van Helm des­o­ri­ën­teert de luis­te­raar met abstrac­te elec­tro­ni­ca. Zijn indruk­wek­ken­de pla­ten lave­ren tus­sen dro­ne en noi­se en ver­sche­nen op toon­aan­ge­ven­de labels als PAN, Kye en het door hem­zelf gerun­de Alter.

Herakles
Herakles © Werner Herzog Film GmbH

Denys Colomb de Daunant

Le Songe des chevaux sauvages

FR • 1960 • 11' • colour • 16mm

Live Soundtrack: Camargue

Jack Chambers

Mosaic

CA • 1965 • 9' • b&w • 16mm

Live Soundtrack: Camargue

Peter Hutton

Landscape (for Manon)

US • 1967 • 18' • b&w • 16mm

Live Soundtrack: Sewer Election

Derek Jarman

A Journey to Avebury

GB • 1971 • 10' • colour • 16mm

Live Soundtrack: Sewer Election

Andy Warhol

Blow Job

US • 1963 • 35' • b&w • 16mm

Live Soundtrack: Helm

Werner Herzog

Herakles

DE • 1962 • 12' • b&w • 16mm

Live Soundtrack: Helm