Deze website maakt gebruik van Cookies.

Metamkine: 16mm live cinema & music

08.04’24
METAMKINE2c Jennifer French

Metamkine © Jennifer French

Oud Huis (Kunsthal Gent)

Lange Steenstraat 14

B-9000 Gent

€ 8 / € 5 Student

La Cellule d’Intervention METAMKINE is een open groep van muzi­kan­ten en film­ma­kers die de rela­tie tus­sen beeld en geluid onder­zoekt. Sinds 1987 tre­den ze samen op op fes­ti­vals, in gale­ries, cine­ma’s en heden­daag­se kunst­ruim­tes in de Verenigde Staten, Europa, Canada, Japan, Australië en Nieuw-Zeeland. Sinds 1995 ont­wik­ke­len ze samen­wer­kin­gen met ande­re groe­pen of kun­ste­naars zoals Nachtluft (Zwitserland), Kinobits (Frankrijk), Loophole Cinema (Engeland), Tom Cora (VS), Le Cube (Frankrijk), la Flibuste (Frankrijk) en Voice Crack (Zwitserland). 

Door de magie van spie­gels, meer­de­re pro­jec­to­ren en zeer inge­ni­eu­ze live mon­ta­ge op het podi­um pro­du­ceert en regis­seert Metamkine een nieu­we film bij elk van hun optre­dens. Ze wer­ken rond een cen­tra­le ver­haal­lijn en schep­pen een maal­stroom van geïm­pro­vi­seer­de vig­net­ten, bege­leid door een live sound­track van tape-frag­men­ten en oude syn­the­si­zer­ge­lui­den. De drie oprich­ters wer­ken al jaren samen en sla­gen erin de gren­zen van film en sound­track te over­stij­gen in een live performance.

Metamkine biedt ons de zeld­za­me erva­ring van muziek die niet lan­ger in dienst staat van de cine­ma. Ze bren­gen live cine­ma zoals muziek gespeeld wordt, met pro­jec­ti­o­nis­ten die een­zelf­de spon­ta­ni­teit genie­ten als instru­men­ta­lis­ten. Hun optre­dens heb­ben een vis­ce­ra­le impact die het hoofd niet ver­geet. (Tom Cora, New York)

Het werk van dit Franse team van pro­jec­tie- en geluids­kun­ste­naars heeft een orke­stra­le kwa­li­teit, een Hitchcock-Herrmann gran­deur die even ver­bijs­te­rend als sti­mu­le­rend is. De hands-on mani­pu­la­tie van licht is alche­mis­tisch en magisch. De struc­tuur van de set intri­geert door het gebruik van inter­ne cli­mac­ti­sche stap­pen en diep­tes. Het voelt als­of we in han­den zijn van droom­mees­ters… en na afloop strom­pe­len we geschokt en wazig naar bui­ten, pro­be­rend ons de weg huis­waarts te her­in­ne­ren. (Gail Preist, Sidney)

  • Christophe Auger & Xavier Quérel: films en 16mm-projectoren
  • Jérôme Noetinger: elek­tro­a­koes­tisch geluid

Dit eve­ne­ment vindt plaats in het Oud Huis van Kunsthal Gent in plaats van de cine­ma. Als gevolg zijn er slechts 25 tic­kets beschik­baar, alle­maal via onli­ne voor­ver­koop. Wees er dus snel bij!

METAMKINE4c Jennifer French

Metamkine © Jennifer French

METAMKINE1c Jennifer French

Metamkine © Jennifer French

Asier Gogortza

Metamkine © Asier Gogortza

Metamkine5ckristaps kalns

Metamkine © Kristaps Kalns

Christophe Auger, Xavier Quérel & Jérôme Noetinger (Metamkine)

Performance