Deze website maakt gebruik van Cookies.

OFFoff x het balanseer: Rainald Goetz x Jean D.L.

13.10’23
Gest0ord page 0001

Art Cinema OFFoff 
Lange Steenstraat 14
B-9000 Gent

Pay What You Can

Boekvoorstelling van Gestoord, de eer­ste Nederlandse ver­ta­ling van de debuut­ro­man Irre (1983, Suhrkamp) van de Duitse cult­schrij­ver Rainald Goetz (1954).

Vertaler Sebastian Roth leest voor en gaat daar­bij in inter­ac­tie met muzi­kant en video­kun­ste­naar Jean D.L. (1984), wiens muzi­ka­le live uni­ver­sum van gitaar en field recor­dings echo’s van fil­mi­sche land­schap­pen, ver­beel­dings­vol­le en hei­i­ge sounds­ca­pes oproept. Zijn film A Place is een drie­luik dat een abstract, afstan­de­lijk en tege­lijk inti­mis­tisch en geïn­te­ri­o­ri­seerd por­tret’ schetst van diver­se ruim­tes, bela­den met affec­ten en per­soon­lij­ke geschie­de­nis. We kij­ken ernaar uit Jean De Lacoste opnieuw te ver­wel­ko­men meer dan tien jaar na de avond die we aan zijn films en muziek wijd­den in 2011!

Verwacht u aan een mani­sche knip- en plak­fu­ga van tekst, geluid en beeld!

I.s.m. uit­ge­ve­rij het balan­seer en Kunsthal Gent (in de pro­gram­ma­reeks Vrijdagavonden)

* * *

In Gestoord raakt een jon­ge, aspi­re­ren­de punk­psy­chi­a­ter door de con­fron­ta­tie met de dage­lijk­se besog­nes en het leven in een psy­chi­a­tri­sche inrich­ting zelf het spoor bijs­ter. Vóór dit debuut was de jon­ge schrij­ver al een begrip in de Duitse lite­rai­re wereld. Tijdens een lezing van zijn ver­haal Subito op de uit­rei­king van de Ingeborg Bachmannpreis sneed Goetz voor de tele­vi­sie­ca­me­ra’s met een scheer­mes zijn voor­hoofd open. Op het moment dat Goetz zijn sche­del open­sneed en het bloed op zijn manu­script drup­pel­de en drup­pel­de, werd de schrij­ver Rainald Goetz gebo­ren,” schreef een Duits literatuurrecensent. 

Sebastian Roth

Reading

Performance

Jean De Lacoste

Concert

Jean De Lacoste

A Place

BE • 2009 • 17' • colour • dv