Deze website maakt gebruik van Cookies.

Workshop analoge film voor kinderen

05.05’24
Workshop OF Foff 4

Tijdens deze work­shop maken kin­de­ren ken­nis met de won­de­re wereld van de ana­lo­ge film. Ze kras­sen, schil­de­ren, kle­ven of per­fo­re­ren hun ver­ha­len in bewe­ging op ech­te stro­ken pel­li­cu­le. Het tast­ba­re karak­ter van cel­lu­loid opent een ande­re blik op de digi­ta­le video’s waar kin­de­ren ver­trouwd mee zijn. Afsluiten doen ze met een pro­jec­tie van hun zelf­ge­maak­te 16mm-films in de cine­ma voor alle deel­ne­mers, fami­lie, vrien­den en ande­re nieuwsgierigen!

  • Start: 13:30
  • Publiek toon­mo­ment: 16:30
  • Leeftijd: eer­ste leer­jaar tot zes­de leerjaar
  • Aantal: 12 kinderen

De work­shop is gra­tis maar het aan­tal plaat­sen is beperkt! Inschrijven kan via de knop Reserveer’.

De work­shop wordt geleid door film­ma­ker Eva Claus

In het kader van 5 jaar Kunsthal 

Workshop OF Foff 3
Workshop OF Foff 2
Workshop OF Foff 1
5y KHG2

Workshop

Workshop