Deze website maakt gebruik van Cookies.

Unbound – Scenes from the Life of Mary Shelley

14.03’16
Unbound
Unbound © Abigail Child
Art Cinema OFFoff
Lange Violettestraat 237
Gent

Abigail Child (1948) is één van de monu­men­ten van de twee­de gene­ra­tie film­ma­kers van de ame­ri­kaan­se avant-gar­de. Haar werk draagt een uit­ge­spro­ken visu­e­le en tek­stu­e­le poë­zie uit, vaak geken­merkt door een femi­nis­tisch gedach­ten­goed, een sub­tie­le sen­su­a­li­teit, en een mee­sle­pend gevoel voor rit­me, mon­ta­ge en muzikaliteit.

Unbound neemt je mee in een ima­gi­nai­re home-movie geba­seerd op het leven en werk van de roman­ti­sche auteurs Clara en Mary Shelley, en Mary’s echt­ge­noot en poli­tie­ke dis­si­dent Percy Shelley: hun leven in poë­zie, poli­tiek en sek­su­e­le ori­gi­na­li­teit, maar ook het ver­schij­nen van de hor­ror­klas­sie­ker Frankenstein en hun her­haal­de­lij­ke dra­ma­ti­sche con­fron­ta­tie met gedwon­gen uit­wij­zing en met de dood. Child draai­de de film tij­dens een resi­den­tie in de American Academy in Rome; hij bestaat uit visu­e­le impres­sies die nu eens over­ko­men als een stijl­oe­fe­ning geba­seerd op Britse roman­ti­sche schil­der­kunst, en dan weer als een post­mo­dern dra­ma waar­bij ana­chro­nis­men voort­du­rend het beeld ver­sto­ren en de film doen explo­de­ren’.

Child bracht let­ter­lijk haar ori­gi­ne­le 16mm-film­ma­te­ri­aal tot explo­sie toen ze een eer­de­re ver­sie van de film, The Shape of Error, door elkaar schud­de en becom­men­ta­ri­eer­de door te spe­len met visu­e­le effec­ten zoals split screen, spie­gel­beeld, her­ka­de­rin­gen en een ver­scho­ven geluids­band. Hierdoor bereikt Unbound een onge­zie­ne lyri­sche kwa­li­teit, waar­bij de gene­reu­ze loca­ties en harts­toch­te­lij­ke tek­sten (uit­trek­sels uit Clara’s en Mary’s dag­boe­ken) nu eens in elkaar grij­pen en elkaar dan weer onder­bre­ken, geac­cen­tu­eerd door de mee­sle­pen­de sound­track van Zeena Parkins. Hoewel de film op 16mm gedraaid werd, werd deze nooit in dat for­maat uit­ge­bracht. Het werk wordt nu dan ook digi­taal vertoond.

Gecureerd door Gawan Fagard.

Abigail Child

Unbound

US • 2013 • 67' • colour • digital