Deze website maakt gebruik van Cookies.

The Movement of Phill Niblock

20.09’16
The Movement of Phill Niblock
The Movement of Phill Niblock © Maurits Wouters
Art Cinema OFFoff
Lange Violettestraat 237
Gent

Met The Movement of Phil Niblock maak­te de Belgische film­ma­ker en onder­zoe­ker Maurits Wouters een por­tret van dro­ne-com­po­nist, struc­tu­ra­lis­tisch film­ma­ker en New Yorks jaren zes­tig-icoon Phill Niblock. Niblock (1933, Anderson, Indiana, VS) was één van de per­soon­lij­ke foto­gra­fen van Charles Mingus en Duke Ellington, werk­te voor de Judson Dance Theatre en maak­te films voor Yvonne Rainer. Toch is hij voor­al bekend van zijn dro­ne muziek en zijn elek­tro­ni­sche expe­ri­men­ten. Doorheen dit por­tret van Phill Niblock wil deze docu­men­tai­re met­een ook een beeld schet­sen van een tanen­de tegencultuur.

Niblock zal live per­for­men. Zijn muziek is mini­ma­lis­tisch in de klas­sie­ke bete­ke­nis van het woord. Hij con­stru­eert geluid zon­der melo­die of rit­me. Het geluid beweegt traag, ver­an­de­rin­gen zijn nau­we­lijks op te mer­ken, en zijn muziek dringt zich gelei­de­lijk aan je op. Samen met zijn muziek pre­sen­teert hij ook zijn abstrac­te kort­films van de afge­lo­pen drie jaar. De beel­den gel­den als inspi­ra­tie voor zijn muziek of als een ander­soor­ti­ge ver­ta­ling en uit­komst van dat­ge­ne wat Niblock fas­ci­neert. Door de per­for­man­ce van Niblock te com­bi­ne­ren met de docu­men­tai­re van Wouters wordt dui­de­lijk wat Niblock beweegt en waar zijn abstrac­te beel­den en gelui­den van­daan komen. Deze unie­ke blik op Niblocks wereld voert ons terug naar de jaren zes­tig, maar laat ook zien dat zijn zoek­tocht zich van­daag verderzet.

Maurits Wouters (1986, Turnhout) is een Belgische film­ma­ker en visu­e­le kun­ste­naar, die in 2009 afstu­deer­de aan het RITCS, waar hij in 2013 zijn PhD start­te nadat hij ook zijn Master in Film & Theaterwetenschap haal­de aan de Universiteit Antwerpen. Alhoewel hij een geschoold film­ma­ker is, beweegt zijn werk zich tus­sen film en beel­den­de kunst en beho­ren ook foto’s en instal­la­ties tot zijn artis­tie­ke out­put. Zijn films waren al op diver­se fes­ti­vals en ten­toon­stel­lings­plek­ken te zien, waar­on­der het Internationaal Kortfilmfestival in Leuven, Experimental Intermedia in New York, FIDMarseille en de Fridman Gallery New York. De ver­to­ning van The Movement of Phil Niblock is de aller­eer­ste in Gent, na New York trou­wens de twee­de thuis­ha­ven van Niblock.

Phill Niblock con­cert & HD videos:
– Vlada BC, for vio­la d’amore (2013)
– Ronet, for tenor saxop­ho­ne (2014)
– V&LSG, for voi­ce and lap steel gui­tar (2013)
– First Out, for gui­tar and recor­ded sam­ples (2015), met Guy De Bièvre live op gitaar

The Movement of Phill Niblock 2

Maurits Wouters

The Movement of Phill Niblock

BE • 2015 • 63' • colour • digital

Phill Niblock

Concert