Deze website maakt gebruik van Cookies.

Terra: Reconfigurations of Perspective

26.05’24
Bloom0

Bloom, Helena Girón & Samuel M. Delgado © Light Cone

Een ambi­ti­eus en avon­tuur­lijk zon­dag­na­mid­dag­pro­gram­ma rond fil­mi­sche bena­de­rin­gen van ruim­te, samen­ge­steld door de jon­ge pro­gram­ma­tor en film­ma­ker Raouf Moussa (KASK). Met 16mm en 35mm projectie!

Een scree­ning opge­deeld in drie delen, die elk ingaan op ver­schil­len­de aspec­ten van de inter­ac­tie tus­sen ruim­te, came­ra en onder­werp. Ze dagen voor­op­ge­zet­te noties van land­schap’ uit en bevra­gen de domi­nan­te per­spec­tie­ven die deze visies pro­du­ce­ren als een manier om gedeeld auteur­schap te vinden.

Het ope­nings­pro­gram­ma richt zich op repre­sen­ta­ties van land­schap door mid­del van ver­schil­len­de visu­e­le media, waar­bij wordt nage­dacht over hoe onze rela­tie tot de ruim­te hier­door wordt gevormd en geme­di­eerd. Het doel is om deze repre­sen­ta­ties te ont­wrich­ten van­uit het sys­teem waar­in ze tot stand komen.

De twee­de reeks van films ver­kent machi­ne visi­on in rela­tie tot land en ruim­te van­uit de men­se­lij­ke drang tot con­tro­le. Dit pro­gram­ma onder­zoekt de invloed hier­van op onze eigen visie op de wereld en de daar­uit voort­vloei­en­de ont­hech­ting van onze direc­te omgeving.

In het laat­ste deel wordt geke­ken naar nieu­we bena­de­rin­gen van ruim­te door de onder­lin­ge ver­bon­den­heid van het lichaam en het film­ap­pa­raat. In een poging om manie­ren te vin­den om opnieuw ver­bin­ding te maken met de omge­ving door mid­del van film­ma­ken, richt dit pro­gram­ma zich op de rela­tie tus­sen lichaam, film­ap­pa­raat en ruim­te, waar­bij beel­den een resul­taat zijn in plaats van voor­af bepaald.

Programma: Raouf Moussa (KASK)

Schema

I. Portrayal (68′) 14:30
Syncopated Green, Arjuna Neuman —VK, 2022, 14
Brimstone Line, Chris ken­ne­dy —CA, 2013, 10’, 16mm
Another Horizon, Stephanie Barber —VS, 2020, 8’, 16mm
Still Dissolution, Siegfried A. Fruhauf —AT, 2013, 3
Landscape Hovel Picture Fun, Micah Weber —VS, 2018, 17
Avant l’effondrement du Mont Blanc, Jacques Perconte —FR, 202016

II. (Un)control (56′) 16:00
The Watchmen, Fern Silva —VS, 2017, 10’, 16mm
The Air of the Earth in Your Lungs, Ross Meckfessel —VS, 2018, 11’, 16mm
Bloom, Samuel Delgado & Helena Giron —SP, 2023, 18
The Great Silence, Jennifer Allora & Guillermo Calzadilla —PR/VS, 2014/2016, 17

III. Coalesence (57′) 17:30
Light Signal, Emily Chao —VS, 2022, 11
Configurations, James Edmonds —DE, 2021, 8’, 16mm
Fossil Falls, Alexey Kurbatov & Ekaterina Selenkina —RU, 2019, 5
Camera Sick, Jeremy Moss —VS, 2020, 14
Slow Volumes, Mike Gibisser —VS, 2019, 4’, 35mm
The Newest Olds, Pablo Mazzolo —ARG/CA, 202215

Chao Light Signal 5

Light Signal, Emily Chao © Canyon Cinema

12727

Brimstone Line, Chris Kennedy © Light Cone

Air of the earth0 1

The Air of the Earth in Your Lungs © Ross Meckfessel

Syncopatedgreen2 1

Syncopated Green, Arjuna Neuman © LUX

Chao Light Signal 4

Light Signal, Emily Chao © Canyon Cinema

14732

The Watchmen, Fern Silva © Canyon Cinema

14733

The Watchmen, Fern Silva © Canyon Cinema

14735

The Watchmen, Fern Silva © Canyon Cinema

Arjuna Neuman

Syncopated Green

GB • 2022 • 14' • colour • digital

Chris Kennedy

Brimstone Line

CA • 2013 • 10' • colour • 16mm

Stephanie Barber

Another Horizon

US • 2020 • 8' • colour • 16mm

Siegfried A. Fruhauf

Still Dissolution

AT • 2013 • 3' • colour • digital

Micah Weber

Landscape Hovel Picture Fun

US • 2018 • 17' • colour & b&w • digital

Jacques Perconte

Avant l’effondrement du Mont Blanc

FR • 2020 • 16' • colour • digital

Fern Silva

The Watchmen

US • 2017 • 10' • colour • 16mm

Ross Meckfessel

The Air of the Earth in Your Lungs

US • 2018 • 11' • colour • 16mm

Helena Girón & Samuel M. Delgado

Bloom

ES • 2023 • 18' • colour • digital

Jennifer Allora & Guillermo Calzadilla

The Great Silence

PR/US • 2016 • 17' • colour • digital

Emily Chao

Light Signal

US • 2022 • 11' • colour • digital

James Edmonds

Configurations

DE/GB • 2021 • 8' • colour & b&w • 16mm

Alexey Kurbatov & Ekaterina Selenkina

Fossil Falls

RU • 2019 • 5' • b&w • digital

Jeremy Moss

Camera Sick

US • 2019 • 14' • colour & b&w • digital

Mike Gibisser

Slow Volumes

US • 2019 • 4' • colour • 35mm

Pablo Mazzolo

The Newest Olds

AR/CA • 2022 • 15' • colour • digital