Deze website maakt gebruik van Cookies.

Te Gast: Stewart Home

16.03’23
332569110 541113984777761 151397612143949092 n kopie

Een van de meest mili­tan­te lite­rai­re punk-pro­vo­ca­teurs van het moment komt naar Art Cinema OFFoff. Samen met boek­han­del Paard van Troje en het Everything UK fes­ti­val ver­wel­ko­men we schrij­ver en film­ma­ker Stewart Home die al sinds 1989 de Britse lite­rai­re wereld ter­ro­ri­seert en voor schut zet met zijn lite­rair-por­no­gra­fisch oeuvre.

Dichter Arno Van Vlierberghe – vroe­ger een vas­te gast van OFFoff in de reeks Moving Word (20152019) – gaat met Stewart Home in gesprek, onder meer over zijn nieu­we roman Art School Orgy (2023, New Reality Records). Geen enke­le uit­ge­ve­rij wou er de vin­gers aan ver­bran­den en het boek is dan ook uit­ge­bracht door een pla­ten­la­bel. Dat het jon­ge hoofd­per­so­na­ge de naam David Hockney draagt en een geper­ver­teer­de seks­ver­slaaf­de is, zal er wel­licht voor iets tussenzitten.

Stewart Home’s bij­zon­de­re manier van schrij­ven weer­spie­gelt zich in de voor­drach­ten uit zijn romans: hij leest voor uit het geheu­gen, maakt gebruik van buik­spre­ken, staat op zijn hoofd en decla­meert zijn werk of ver­snip­pert zijn eigen boeken.

Stewart Home maakt films sinds de vroe­ge jaren tach­tig. In 2002 rea­li­seer­de hij tij­dens een resi­den­tie in een week tijd drie lang­speel­films die voort­vloei­den uit zijn fas­ci­na­tie voor de Lettristische fil­m­ex­pe­ri­men­ten van de vroe­ge jaren vijf­tig en hun tech­niek van détour­ne­ment. Zo maak­te hij een Engelstalige rema­ke in kleur van Guy Debords Hurlements en faveur de Sade (1952), naast los­se­re her­wer­kin­gen van die ande­re Lettristische klas­sie­ker uit het­zelf­de jaar, Le Film est déjà com­men­cé ? van Maurice Lemaître, en de late­re Situationistische film La Dialectique peut-elle cas­ser des bri­ques ? (1973) van Réné Viénét. Met Ut Pictura Poesis poog­de Home reeds eind de jaren negen­tig deze Lettristische expe­ri­men­ten van Debord, Lemaître, maar ook Gil Wolman (L’Anticoncept, 1951), te dis­til­le­ren tot 45 secon­den. Hij bleef dit ter­rein ver­ken­nen maar min­der als een kopie van een ori­gi­neel met The Eclipse & Re-Emergence of the Oedipus Complex (2004). Deze film ver­weeft de avant-gar­de-obses­sie voor de dood met reflec­ties over het leven en over­lij­den van zijn moe­der. Tegelijk legt Eclipse bloot hoe de expe­ri­men­ten van het Lettrisme gecom­mer­ci­a­li­seerd wer­den in het late­re werk van Jean-Luc Godard, Chris Marker en Alain Resnais. Home werk­te voort in de vor­men­taal van Eclipse in late­re meer­stem­mi­ge films die even­eens beeld en geluids­band los­kop­pe­len, zoals Re-Enter the Dragon (2016) – waar hij in 2018 ook het boek Bruceploitation and the Sleazy Joys of Lowbrow Cinema rond schreef – en Bondage as Theme & Technique (2019) dat Home uit­koos voor deze avond (zie hieronder).

I’ve always liked film and I’ve always tried to work in a lot of dif­fe­rent media: fic­ti­on and cri­ti­cism, grap­hics, gal­lery instal­la­ti­on, per­for­man­ce etc. These boun­da­ries don’t hold up so well for me, they’re all arti­fi­ci­al and what I do always ends up cros­sing them, and I think film often gives you the best of many worlds. I don’t think I’ve exhau­sted fic­ti­on or cri­ti­cism but film ena­bles me to do this ano­ther way.” 

There aren’t so many con­tem­po­ra­ry film­ma­kers who I admi­re; I tend to like older moder­nist cine­ma: Jean Cocteau, Ingmar Bergman, Sergei Eisenstein, as well as a lot of trash movie direc­tors ran­ging from Jess Franco to Coffin Joe, Jean Rollin and Lucio Fulci, espe­ci­al­ly A Cat in the Brain (1990).”

 — Stewart Home

Later op de avond ver­schijnt Stewart Home op het con­cert in Trefpunt, waar de Gentse punk­band The Rats het Britse indie­pop-trio Pozi uit­no­digt. Naar aan­lei­ding van zijn nieu­we roman Art School Orgy, stel­de Stewart Home ook een BDSM- en fetisj-gere­la­teer­de play­list samen op Spotify.

Stewart Home & Itziar Bilbao Urrutia

Bondage As Theme & Technique

GB • 2019 • 41' • colour • digital
Bondage as Theme & Technique speelt zich af in een grim­mi­ge indu­stri­ë­le werk­plaats en ver­za­melt en ont­man­telt de mora­lis­ti­sche ophef omtrent de prak­tijk en repre­sen­ta­tie van por­no­gra­fie en spuugt die terug naar de kij­ker. Porno als gen­re wordt ervan beschul­digd cul­tu­reel leeg te zijn – wel­ke ande­re film­gen­res lok­ken meer gif­groe­ne smur­rie uit dan por­no? Stewart Home en kun­ste­naar, acti­vist en por­no­graaf Itziar Bilbao Urrutia schik­ken deze film als meu­bi­lair in een kamer, waar­door de bete­ke­nis tij­dens het mon­ta­ge­pro­ces ver­an­dert. De uit­ge­brei­de ophan­ging met tou­wen fun­geert als een medi­ta­tie over wat een sek­su­e­le han­de­ling is en wat als por­no­gra­fisch wordt gede­fi­ni­eerd. Traditionele stijl­ken­mer­ken van de por­no­film – the money shot’, geni­ta­le clo­se-ups of tegen elkaar wrij­ven­de, zwe­ten­de licha­men – wor­den ver­van­gen door geslui­er­de figu­ren, gym­nas­ti­sche pres­ta­ties van niet-sek­su­e­le aard en touw, kilo­me­ters touw. In een ritu­eel van Japanse bon­da­ge en sado­ma­so­chis­me zet­ten Home en Urrutia gesek­su­a­li­seer­de han­de­lin­gen en sap­pen om in een gefrag­men­teer­de visu­e­le dia­loog. De voi­ce-over bevat tek­sten van hen­zelf, maar ook van de beken­de film­we­ten­schap­per Linda Williams en de por­no-kri­ti­sche, radi­caal­fe­mi­nis­ti­sche schrij­ver Andrea Dworkin. Deze tegen­strij­di­ge stem­men bekri­ti­se­ren, ont­le­den en legi­ti­me­ren de sek­su­e­le han­de­lin­gen die de domi­nan­tie van de geslachts­de­len uitdagen.
67692011 481645129327131 3853075836244590592 n 1250
Bondage as Theme & Technique (still), Stewart Home and Itziar Bilbao Urrutia
52623289309 bcd5857ff8 c

Stewart Home

Performance

Stewart Home & Itziar Bilbao Urrutia

Bondage As Theme & Technique

GB • 2019 • 41' • colour • digital

Stewart Home

in gesprek met Arno Van Vlierberghe

Interview