Deze website maakt gebruik van Cookies.

Te Gast: George van Dam & Mathieu Hendrickx

04.03’24
K 141

K.141 - Scarlatti (2023)

Art Cinema OFFoff
Lange Steenstraat 14
B-9000 Gent
€ 8 / € 5 Student / Lid- of Vijfbeurtenkaart

Muzikant-com­po­nist George van Dam en kun­ste­naar-film­ma­ker Mathieu Hendrickx onder­zoe­ken de beel­den­de ver­ta­ling van een par­ti­tuur. Ze pre­sen­te­ren de nieu­we film K.141 — Scarlatti, een voort­zet­ting van hun onder­zoek en bedacht als ope­ning voor Goldberg Variations (2020). We ver­to­nen de twee films samen. 

In aan­we­zig­heid van George van Dam & Mathieu Hendrickx

George van Dam (1964) werkt met de meest voor­aan­staan­de com­po­nis­ten van onze tijd, als solist en in de con­text van ensem­bles voor heden­daag­se muziek zoals Ensemble Modern Frankfurt, MusikFabrik en Ictus, waar­van hij mede-oprich­ter is. Hij is erg actief in de wereld van dans en the­a­ter, onder meer voor Rosas/​Anne Teresa De Keersmaeker, muziek­the­a­ter LOD en Transparant, Kaaitheater, Ultima Vez/​Wim Vandekeybus en Jan Lauwers/​Needcompany. Hij werk­te met beel­den­de kun­ste­naars zoals Manon de Boer, Ana Torfs en Jorge Léon.

Mathieu Hendrickx (1987) stu­deer­de psy­cho­lo­gie (UGent) en audio­vi­su­e­le kun­sten aan LUCA School of Arts in Brussel (2013, MA). Zijn werk is een con­stan­te wis­sel­wer­king tus­sen film, per­for­man­ce en sculp­tuur. In zijn ate­lier pro­du­ceert en ver­za­melt hij objec­ten, sculp­tu­ren, col­la­ges van tek­sten, beel­den en gelui­den die een eclec­ti­sche speel­tuin vor­men als uit­gangs­punt voor toe­kom­stig werk. Daarnaast kijkt hij al meer dan tien jaar naar zijn eigen han­den, de han­den van ande­re men­sen en hoe ze zich tot elkaar verhouden.


Mathieu Hendrickx & George van Dam

K.141 - Scarlatti

BE • 2023 • 5' • colour • digital

Een nieu­we film op basis van de Sonate in D mineur van Domenico Scarlatti, bedacht als ope­ning voor Goldberg Variations (2020) en een voort­zet­ting van het onder­zoek van Mathieu Hendrickx en George van Dam naar de beel­den­de ver­ta­ling van een partituur.

K 141

K.141 - Scarlatti (2023)

Mathieu Hendrickx & George van Dam

Goldberg Variations

BE • 2020 • 49' • colour • digital

Goldberg Variations is een dia­loog tus­sen een film­ma­ker en een muzi­kant in de vorm van een film en een publi­ca­tie, Sourcebook. Gebaseerd op de gelijk­na­mi­ge com­po­si­tie van J.S. Bach die voor het eerst werd gepu­bli­ceerd in 1740, vol­gen de came­ra en de mon­ta­ge de inter­ne struc­tuur van de par­ti­tuur, hier uit­ge­voerd op klavecimbel. 

Goldberg1

Goldberg Variations (2020)

Goldberg2

Excerpt from Sourcebook, Goldberg Variations, a film by George van Dam & Mathieu Hendrickx

Goldberg3

Excerpt from Sourcebook, Goldberg Variations, a film by George van Dam & Mathieu Hendrickx

Goldberg4

Excerpt from Sourcebook, Goldberg Variations, a film by George van Dam & Mathieu Hendrickx

Goldberg5

Excerpt from Sourcebook, Goldberg Variations, a film by George van Dam & Mathieu Hendrickx

Mathieu Hendrickx & George van Dam

K.141 - Scarlatti

BE • 2023 • 5' • colour • digital

Mathieu Hendrickx & George van Dam

Goldberg Variations

BE • 2020 • 49' • colour • digital