Deze website maakt gebruik van Cookies.

Avant-première: Annelein Pompe – Where Are You, Faby Books?

26.02’24
FabyBooks1

Where Are You, Faby Books? © Annelein Pompe

Art Cinema OFFoff
Lange Steenstraat 14
B-9000 Gent
€ 8 / € 5 Student / Lid- of Vijfbeurtenkaart

Avant-pre­mi­è­re van de nieu­we film van Annelein Pompe (De Schaduwwerkers)

Filmmaker en kun­ste­naar Annelein Pompe (1988) woont en werkt in Brussel, waar ze deel­nam aan Sound Image Culture (SIC), een noma­di­sche werk­plaats voor film en antro­po­lo­gie. In Amsterdam stu­deer­de ze Beeld en Taal aan de Gerrit Rietveld Academie. Ze werk­te vroe­ger als pro­jec­ti­o­nist in Art Cinema OFFoff. De kiem voor de nieu­we film werd gelegd in OFFoff’s 40′ (for­ty minu­tes) for­mat in 2016

In aan­we­zig­heid van cast & crew


Annelein Pompe

Where Are You, Faby Books?

BE • 47' • colour • digital • nl • en sub

In een Gentste honing­win­kel ont­moet Annelein Pompe, de regis­seur van deze film, in 2016 een indruk­wek­ken­de vrouw: Fabienne van Lomberghen. Zij is niet alleen bij­zon­der door haar arties­ten­ver­le­den als mede­op­rich­ter van de Ancienne Belgique in de jaren zes­tig en omdat ze de eer­ste vrou­we­lij­ke Hammondorganist is in Europa die pla­ten opneemt. Nee, er was iets anders met deze vrouw aan de hand. Met behulp van de Heilige Antonius gaat de regis­seur op zoek naar Fabienne om een film over haar te maken. Wat blijft is de fil­mi­sche zoek­tocht waar­in ande­re vrou­wen haar plek tij­de­lijk inne­men, wach­tend op een bus, ver­liefd, wan­de­lend, wer­kend, zoekend.

Met Heleen Debruyne, Bob Mees

IMG4870

Jem Cohen

Lost Book Found

US • 1996 • 37' • colour • digital • en

Jem Cohen film­de meer dan vijf jaar in de stra­ten van New York City met een Super8-came­ra. Lost Book Found is een semi-fic­tie­ve dag­boek­film die put uit zijn eigen erva­ring als straat­ven­ter in Lower Manhattan. Het werk is geba­seerd op wat zo’n ver­ko­per gezien en gehoord zou kun­nen heb­ben. De film draait om een mys­te­ri­eus noti­tie­boek­je gevuld met obses­sie­ve opsom­min­gen van plaat­sen, objec­ten en inci­den­ten. Deze lijst­jes die­nen als de sleu­tel tot een ver­bor­gen stad: een stad van gelaag­de arte­fac­ten, de over­blijf­se­len van kapi­ta­lis­me en de brok­stuk­ken van tal­lo­ze ver­ge­ten verhalen.

What is the city made of? Sometimes it see­ms as if the city is the rub­ble of sto­ries and memo­ries, lay­ers and lay­ers. And that objects, all of the rem­nants of things are like the cities skin. Many of the­se objects, the­se lea­vings, are the relics of com­mer­ce. Of the sim­ple exchan­ge of goods and ser­vi­ces. Most peo­p­le spend most of their lives earning a living. One man or woman’s loss is ano­ther one’s gain. Time is money. A man is sel­ling pup­pets at the cor­ner of 6th ave­nue. It’s 1993 and I’m wat­ching from my car. Across the street to my right the­re’s a giant clock, cover­ed in plas­ter. Somewhere along the ave­nue, I hear the sound of swee­ping.” – Slotwoorden van de film; voi­ce-over Jem Cohen

LOSTBOOK 03

Image copyright of the artist, courtesy of Video Data Bank, School of the Art Institute of Chicago.

LOSTBOOK 07

Image copyright of the artist, courtesy of Video Data Bank, School of the Art Institute of Chicago.

LOSTBOOK 05

Image copyright of the artist, courtesy of Video Data Bank, School of the Art Institute of Chicago.

Screenshot 2024 01 16 at 12 32 12

Where Are You, Faby Books? © Annelein Pompe

Screenshot 2024 01 16 at 12 27 33

Where Are You, Faby Books? © Annelein Pompe

Annelein Pompe

Where Are You, Faby Books?

BE • 47' • colour • digital • nl • en sub

Jem Cohen

Lost Book Found

US • 1996 • 37' • colour • digital • en

Frederik Croene

Liefdes-droomerij (Hammondorgel)

Performance