Deze website maakt gebruik van Cookies.

OFFoff 40’: Annelein Pompe / Live improvisatie door Tina Fux

06.11’16
14947908 1215031335248571 2367744904632455630 n
© Annelein Pompe
Art Cinema OFFoff
Lange Violettestraat 237
Gent

OFFoff’s 40′ (for­ty minu­tes) brengt dag­boek­films van kun­ste­naars, live bege­leid door een solo­mu­zi­kant. Deze fil­mi­sche noti­ties ver­tel­len over wie we zijn en over de tijd waar­in we leven. Het zijn geen docu­men­tai­res die wil­len ver­kla­ren, uit­pak­ken met dra­ma­ti­sche ont­hul­lin­gen of mik­ken op lou­ter human inte­rest. De films ont­staan van­uit de auto­no­mie van de film­ma­ker, die in een eigen­zin­ni­ge sig­na­tuur pre­sen­teert wat hij of zij in het dage­lijk­se leven tegen­komt. In die zin wor­den de makers de pro­ta­go­nis­ten’ van het werk: hun kij­ken en den­ken staan cen­traal. Soms zijn de films opge­bouwd uit instinc­tie­ve stuk­jes opna­me, op het onbe­zon­ne­ne af, dan weer is de mon­ta­ge een cryp­ti­sche, hybri­de col­la­ge. Telkens zijn het boei­en­de tijdsdocumenten.

In de for­ty minu­tes wordt tege­lijk de stroom van beeld en geluid bin­nen het audio­vi­su­e­le medi­um zelf onder­zocht. Een tra­di­ti­o­ne­le film­zaal dom­pelt de toe­schou­wers onder in beeld en geluid om hen mee te sleu­ren in het ver­haal van de film. In het solis­ten­ex­pe­ri­ment treedt de muzi­kant ech­ter via impro­vi­sa­tie in dia­loog met de beel­den op het wit­te doek. De nar­ra­tie­ve betrok­ken­heid tus­sen beeld en geluid wordt los­ge­kop­peld, waar­door bei­de media ter plek­ke een ande­re rela­tie tot elkaar zoeken.

Deze keer is het de beurt aan Annelein Pompe, docu­men­tai­re­maak­ster en schrijf­ster van pro­za. In haar werk met de titel De gro­te zoek­tocht naar Fabienne van Lomberghen zien we hoe na een bij­zon­de­re ont­moe­ting in een win­kel tus­sen de klant en ver­koop­ster, de ver­koop­ster, die tevens de film­ma­ker is, een fil­mi­sche zoek­tocht start naar een onvind­baar per­soon. De ver­to­ning wordt bege­leid met live impro­vi­sa­tie door Tina Fux, een pia­nis­te op hoog niveau.

Annelein Pompe (1988) woont en werkt in Gent en Brussel. Zij maakt docu­men­tai­res en schrijft die­ren­ver­ha­len en auto­bi­o­gra­fisch pro­za. Dit jaar is zij deel­neem­ster aan het SIC, Sound Image Culture pro­gram­ma voor film­a­kers en antro­po­lo­gen te Brussel. In Amsterdam stu­deer­de zij Beeld en Taal aan de Gerrit Rietveld Academie.

Tina Fux behaal­de haar Meesterdiploma als uit­voe­rend musi­cus met gro­te onder­schei­ding aan het Koninklijk Conservatorium van Gent. Daarnaast volg­de zij mas­ter­clas­ses op heden­daags klas­sie­ke wer­ken bij de Britse pia­nist Jonathan Powell en bij Eliane Rodrigues aan het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen. Ze nam les­sen aan de Hanns Eisler Hochschüle te Berlijn bij de Vietnamese pia­nis­te Ton Nu Nguyet Minh. Zij stu­deert Kunstwetenschappen aan Universiteit Gent om zo ook in pro­jec­ten lin­ken te leg­gen naar ande­re kunst­tak­ken. In samen­wer­king met Marc Michael de Smet (Aquarius) cre­ëer­de ze twee muziek­the­a­ter­pro­duc­ties: Who Killed Louis de Meester – een pro­vo­ce­ren­de pro­duc­tie over de Belgische, ver­ge­ten moder­nist Louis de Meester –, en in 2015 De Lokstem der ver­ten met muziek van Charles Koechlin. In haar con­cert­cy­clus Fux on the Road voert deze pia­nist tij­dens elke trip’ wer­ken uit van heden­daag­se com­po­nis­ten zoals Morton Feldman, Robert Nasveld, Charles Halka, …. Momenteel ver­diept ze zich ook in de muzi­ka­le mate­rie van Belgisch com­po­nist Louis de Meester met als cul­mi­na­tie in 2016 een cd van zijn pia­no­mu­ziek bij het label ETCETERA. Daarnaast spe­ci­a­li­seert ze zich in (Vlaamse) moder­ne com­po­nis­ten met de cyclus oei­oei­oei­oei­oei.

Annelein Pompe

De grote zoektocht naar Fabienne van Lomberghen

BE • colour • digital

Live Soundtrack: Tina Fux