Deze website maakt gebruik van Cookies.

OFFoff OPEN AIR: Publiek Park

03.07’21
Kenneth Anger
Rabbit's Moon, Kenneth Anger © Canyon Cinema
Openluchttheater
Citadelpark
Gent
Reserveren voor dit evenement is verplicht

Art Cinema OFFoff pre­sen­teert een 16mm-open­lucht­pro­gram­ma van vijf films in het bui­ten­the­a­ter van het Citadelpark. Deze gra­tis avond kadert in Publiek Park – een vier­daag­se open­lucht­ten­toon­stel­ling (1 – 4 juli), geor­ga­ni­seerd door de Young Friends v/​h S.M.A.K., die beel­den­de kunst, per­for­man­ce, muziek en cine­ma samen­brengt op het raak­vlak van cul­tuur, natuur en erf­goed. OFFoff staat in voor het film­luik en selec­teer­de werk dat zich afspeelt in par­ken of bos­sen. Het zijn allen films die elk op hun manier het the­a­tra­le karak­ter van de publie­ke ruim­te ver­ken­nen en de bewe­gin­gen daar­bin­nen cho­re­o­gra­fe­ren en rit­me­ren. Eaux d’artifice (Kenneth Anger, 1953) en A Study in Choreography for Camera (Maya Deren, 1945) cul­mi­ne­ren in een een­heid van lichaam en landschap.

Het inhou­de­lij­ke pro­gram­ma reso­neert met de his­to­ri­sche loca­tie. Het open­lucht­the­a­ter werd door de Koninklijke Nederlandse Schouwburg gebouwd op de over­blijf­se­len van de voor­ma­li­ge cita­del. Het werd in 1940 inge­hul­digd met een Shakespeariaans toneel­stuk en tot 1959 regel­ma­tig gebruikt voor the­a­ter­voor­stel­lin­gen. Achter het podi­um en dus ach­ter het pro­jec­tie­scherm bevindt zich de ori­gi­ne­le orkest­bak en de oor­spron­ke­lij­ke sok­kel van een stand­beeld van Prometheus op een arti­fi­ci­ë­le rots­for­ma­tie. Het mytho­lo­gi­sche beeld stond er reeds sinds 1889, maar werd in 1940 ver­wij­derd en is sinds­dien spoorloos.

De film­ma­kers in het pro­gram­ma komen allen uit de Amerikaanse avant-gar­de van de jaren veer­tig en vijf­tig, maar Parijs is nooit ver­af. Kenneth Anger woon­de er tij­dens de jaren vijf­tig, Shirley Clarke film­de er In Paris Parks en Joseph Cornell koes­ter­de een inspi­re­ren­de heim­wee naar Frankrijk, een land dat hij nooit bezocht. De tocht door de ver­schil­len­de par­ken en bos­sen in het pro­gram­ma open­baart tal van echo’s, terug­ke­ren­de motie­ven en krui­sen­de paden. Gaandeweg valt de nacht in de reeks films die als­maar mys­te­ri­eu­zer en arti­fi­ci­ë­ler wordt. Het zijn elk op hun beurt droom­ach­ti­ge films die het park tonen als een plaats waar magie moge­lijk is.

Het groe­ne open­lucht­the­a­ter situ­eert zich ach­ter de heu­vel naast de zomer­bar van Monterey aan de kiosk.

Publiek Park is gecu­reerd door Jef Declerq, Anna Laganovska, Koi Persyn en Adriënne van der Werf.


Shirley Clarke

In Paris Parks

US • 1954 • 14' • colour • 16mm
Danseres en film­ma­ker Shirley Clarke legt het rit­me van een dag in een stads­park in Parijs vast tus­sen och­tend en zons­on­der­gang. In Paris Parks begint in de Jardin du Luxembourg waar haar tien­ja­ri­ge doch­ter, Wendy Clarke, een hoe­pel voort­duwt die daar opnieuw tot stil­stand zal komen aan het ein­de van de film. In Paris Parks is een cho­re­o­gra­fie van de alle­daag­se acti­vi­teit, dyna­miek en bewe­ging in een publiek park: oude­ren spe­len kaart of sla­pen op een bank­je, kin­de­ren kij­ken pop­pen­kast, voe­ren die­ren of maken een rit­je op de draai­mo­len. Clarke maak­te In Paris Parks kort na een eer­ste ont­moe­ting met Maya Deren en wil­de met de film tonen dat in een dans­film niet nood­za­ke­lijk iemand hoeft te dan­sen. De muziek van de Amerikaanse blok­fluit­vir­tu­oos LaNoue Davenport rit­meert de beelden.
In Paris Parks Anthology004
Shirley Clarke, In Paris Parks © Milestone Film

Joseph Cornell & Rudy Burckhardt

Nymphlight

US • 1957 • 8' • colour • 16mm
Een medi­ta­tie op een onschul­di­ge dag in het leven van een park. De twaalf­ja­ri­ge bal­let­stu­den­te Gwen Thomas dwaalt door het beken­de Bryant Park aan de New York Public Library dat dienst­doet als het toneel voor een fan­ta­sie. Als een nimf aan de gro­te parkfon­tein droomt ze weg bij het vluch­ti­ge lucht­bal­let dat de dui­ven opvoe­ren. Fictie en lyrisch docu­ment gaan samen in een dag­droom over de poë­zie van het alle­daag­se. Deze stil­le rêve­rie lijkt ver­want aan de tafe­reel­tjes in de kijk­do­zen waar Joseph Cornell als beel­dend kun­ste­naar voor­al bekend om is. Uit gevon­den en ver­za­mel­de objec­ten assem­bleer­de hij mini­a­tuur­the­a­ters van dro­men of her­in­ne­rin­gen, maar ook reek­sen rond bal­let en vogels. De van oor­sprong Zwitserse film­ma­ker en schil­der Rudy Burckhardt, voor­al geroemd voor zijn straatfoto’s van New York, is het oog ach­ter de camera.
1263225071 nymphlight
Joseph Cornell & Rudy Burckhardt, Nymphlight © Film-Makers' Coop

Maya Deren

A Study in Choreography for Camera

US • 1945 • 3' • b&w • 16mm
Maya Deren filmt de Afro-Amerikaanse dan­ser Talley Beatty ter­wijl hij een kor­te dans­se­quen­tie uit­voert. Via mon­ta­ge en came­ra­be­we­ging bevrijdt ze het dan­sen­de lichaam van de tra­di­ti­o­ne­le gren­zen van de the­a­tra­le en zelfs de reë­le ruim­te. Beatty’s bewe­gin­gen lopen moei­te­loos door tus­sen vier uit­een­lo­pen­de loca­ties: een bos, Derens loft, de Egyptian Hall van het Metropolitan Museum en de top van een klif van de Palisades aan de Hudson River. De dun­ne wit­te ber­ken­stam­men reso­ne­ren met het men­se­lij­ke lichaam. Voor Deren is alles wat zich in het beeld­ka­der bevindt onder­deel van de cho­re­o­gra­fie, niet alleen de dan­ser, maar ook de hele ruim­te, de bomen, de leven­de en leven­lo­ze objec­ten. Beatty beweegt zich vol­gens haar in een wereld van de ver­beel­ding waar­in, als in onze dag- of nacht­dro­men, een per­soon eerst op de ene plaats is en ver­vol­gens op een ande­re zon­der te rei­zen.” Derens Bolex-came­ra is een part­ner in deze dans.
C Light Cone A Study in Choreography for the Camera
Maya Deren, A Study in Choreography for Camera © Light Cone

Kenneth Anger

Eaux d’artifice

US • 1953 • 13' • colour • 16mm
In Eaux d’artifice betreedt een mys­te­ri­eus figuur de tui­nen van Villa d’Este in Tivoli. Deze ver­schij­ning in acht­tien­de-eeuw­se kle­der­dracht dwaalt door het nach­te­lij­ke laby­rint van water­val­len, balus­tra­des, grot­ten en fon­tei­nen die nog over­wel­di­gen­der lij­ken door het klei­ne gestal­te van de gast. Anger film­de in natuur­lijk dag­licht met een rode fil­ter op zwart-wit­pel­li­cu­le, maar ont­wik­kel­de de beel­den op kleu­ren­film met een blau­we fil­ter voor een arti­fi­ci­eel nacht­ef­fect. De groe­ne waai­er van het per­so­na­ge kleur­de hij zelf met de hand in. De manier waar­op het licht speelt op het glin­ste­ren­de en spran­ke­len­de water con­tras­teert sterk met de don­ke­re ach­ter­grond en zorgt voor een ele­gan­te abstrac­tie. Licht, kleur, bewe­ging en tex­tuur wor­den gecom­bi­neerd in een barok con­tra­punt met het win­ter­con­cer­to van Vivaldi’s vier seizoenen.
Eaux004
Kenneth Anger, Eaux d'artifice © Canyon Cinema

Kenneth Anger

Rabbit’s Moon

US • 1950/ 1971 • 16' • colour • 16mm
In Rabbit’s Moon com­bi­neert Kenneth Anger Japanse en Azteekse maan­my­thes met de klas­sie­ke per­so­na­ges van de com­me­dia dell’arte. De clown Pierrot pro­beert een Méliès-ach­ti­ge maan te van­gen en ver­vol­gens het beeld van de mooie Columbine dat Harlequin pro­jec­teert met een tover­lan­taarn het hof te maken, maar ver­lan­gens blij­ven steeds onbe­reik­baar. Een brief van Jean Cocteau bracht Anger naar Parijs, waar hij Rabbit’s Moon in 1950 opnam in de stu­dio van Jean-Pierre Melville met acteurs van de Marcel Marceau mime­school. Anger kon er voor de eni­ge keer in zijn car­ri­è­re op 35mm-nitraat­film wer­ken en cre­ëer­de een arti­fi­ci­eel bos met zwart en zil­ver geschil­der­de bomen en blaad­jes uit kris­tal­pa­pier. Het roept gelij­ke­nis­sen op met de tex­tuur van het sprook­jes­woud dat des­tijds in de Warner Brothers stu­dio werd gebouwd voor A Midsummer Night’s Dream (1935), een film waar­in Anger vol­gens zijn eigen mythe als kind de rol van een prins­je had gespeeld. Rabbit’s Moon bleef onaf­ge­werkt en Anger bracht de film pas in 1971 uit, voor­zien van een doo­wop sound­track. In 1979 maak­te hij een met de helft inge­kor­te ver­sie op ande­re muziek. Wij tonen de ori­gi­ne­le, lan­ge versie.
Rabbits Moon1
Kenneth Anger, Rabbit's Moon © Canyon Cinema

Shirley Clarke

In Paris Parks

US • 1954 • 14' • colour • 16mm

Joseph Cornell & Rudy Burckhardt

Nymphlight

US • 1957 • 8' • colour • 16mm

Maya Deren

A Study in Choreography for Camera

US • 1945 • 3' • b&w • 16mm

Kenneth Anger

Eaux d’artifice

US • 1953 • 13' • colour • 16mm

Kenneth Anger

Rabbit’s Moon

US • 1950/ 1971 • 16' • colour • 16mm