Deze website maakt gebruik van Cookies.

Nacht van de Experimentele Film 2021

16.09’21
Athanor joris
Athanor © Philippe Garrel & La Cinémathèque française
Ancienne Belgique (AB)
Anspachlaan 110
Brussels
€ 13 (vvk) / € 15 (adk)

Art Cinema OFFoff pre­sen­teert i.s.m. Ancienne Belgique de Nacht van de Experimentele Film. Na een gedwon­gen stil­te is de Nacht hele­maal terug. Deze nieu­we edi­tie focust op de Franse film­ma­ker Philippe Garrel1948) en zijn con­nec­ties met de Parijse en New Yorkse under­ground. Duits model, zan­ge­res en actri­ce Christa Päffgen (1938 – 1988), beter bekend als Nico, komt voor in alle films en is de muze van deze Nacht.

De Nacht com­bi­neert tra­di­tie­ge­trouw films op de ori­gi­ne­le dra­ger met (inter)nationale live­mu­ziek en nieu­we sound­tracks. Het Gentse pla­ten­la­bel B.A.A.D.M., gerund door de gra­fisch ont­wer­pers Joris Verdoodt en Mathieu Serruys, cureer­de het pro­gram­ma, waar­in Serruys ook zelf een muzi­ka­le rol zal ver­vul­len naast enke­le arties­ten uit de heden­daag­se Zweedse elek­tro­ni­sche sce­ne: Maria W. Horn, Mats Erlandsson en Linus Hillborg.

Centraal staan twee zel­den ver­toon­de films uit de under­ground-peri­o­de van Philippe Garrel: Athanor (1972) en Le Berceau de cris­tal (1975). OFFoff kreeg de unie­ke toe­stem­ming van de regis­seur om ze te laten zien. Samen met La Cicatrice inté­ri­eu­re (1972), dat OFFoff in 2012 ver­toon­de, vor­men ze een drie­luik gewijd aan zijn gelief­de Nico. Een drie­luik waar­over Garrel opmerk­te: C’était sans dou­te l’influence de Warhol”. Na hun ont­moe­ting in 1969 neemt Nico Garrel dat­zelf­de jaar nog mee naar de Factory waar zij toen reeds vier jaar samen­werk­te met Andy Warhol als een van zijn Superstars. Garrel toon­de er Warhol zijn pas afge­werk­te Le Lit de la vier­ge (1969) en Warhol liet hem Imitation of Christ (1967) zien, z’n laat­ste film met Nico. De twee dandy’s hiel­den van elkaars werk. Garrel was ver­leid door zijn auto­no­me pro­duc­ties over en met een klei­ne gemeen­schap van vrien­den. Garrel ver­klaar­de: Après cet­te ren­con­tre, ma mani­è­re a chan­gé”, en hij noem­de Warhol zelfs un ciné-père”. Nico Crying, één van Warhols mooi­ste odes aan haar, kan dus niet op het pro­gram­ma ont­bre­ken. Warhol gebruik­te deze reel ook als ein­de voor Chelsea Girls (1966), een film die Garrel – hoe­wel hij hem pas in 1975 zag – bestem­pel­de als le seul film de ce gen­re qui m’ait vrai­ment mar­qué”. Garrel maak­te uit­ein­de­lijk in totaal zeven films met Nico.

De Franse acteur en film­ma­ker Pierre Clémenti had in 1967 al een tijd in de Factory door­ge­bracht. Clémenti zat ooit met Garrel in een rock­band, was eind de jaren 60 met hem betrok­ken bij het radi­ca­le film­ma­kers­col­lec­tief van de Zanzibargroep en acteer­de in zijn films – waar­on­der Le Berceau de cris­tal. Ze maak­ten deel uit van la ban­de de la Coupole”, genoemd naar de gelijk­na­mi­ge bras­se­rie in Montparnasse waar eind de jaren 60 heel wat acteurs, kun­ste­naars, film- en the­a­ter­ma­kers samen­kwa­men – zowat het equi­va­lent van Max’s Kansas’ City voor Warhol en de Factory. Met Positano maak­te Clémenti een mooi, psy­che­de­lisch por­tret van de belang­rijk­ste artis­tie­ke vrien­den­groep rond Philippe Garrel tij­dens de reis waar­op hij Nico had leren kennen.

Hier leest u een ode aan Nico, die ooit samen met Philippe Garrel afzak­te naar Gent, geschre­ven door dich­te­res, docent en voor­ma­lig artis­tiek lei­der van OFFoff, Sofie Verdoodt.


Philippe Garrel

Le Berceau de cristal

FR • 1975 • 72' • colour • 35mm
Nico ligt op een groot bed alleen in een kamer; ze leest, schrijft gedich­ten, rookt, staat op en loopt heen en weer, speelt enke­le noten op een har­mo­ni­um en brengt voor­al pein­zend haar tijd door – alle­maal in een opeen­vol­ging van vas­te shots en in een ver­ont­rus­ten­de duis­ter­nis. Langzamerhand wordt de stil­te ondraag­lijk. Nico brengt een mono­lo­gue inté­ri­eu­re bestaand uit lyrics van wat later Purple Lips en ande­re num­mers uit haar album Drama of Exile zou­den wor­den. Graviterend rond de mys­te­ri­eu­ze figuur van Nico, brengt Le Berceau de cris­tal een reeks por­tret­se­quen­ties van vrien­den. Verschijningen bezoe­ken haar dro­men en visi­oe­nen: Dominique Sanda als een soort Prerafaëlitische, aard­se godin en Rolling Stones’ muze Anita Pallenberg als een dui­vels grijn­zen­de drugs­di­va die een hero­ï­ne­spuit zet. Schilder Frédéric Pardo, de boe­zem­vriend van Garrel die tij­dens de jaren zes­tig samen­leef­de met Sanda, is aan het werk en toont enke­le doe­ken. Garrel duikt zelf op als een wach­ten­de man, ook steeds alleen, aan een mar­me­ren zuil. Garrel ver­klaar­de: J’ai essayé de fil­mer mes pro­ches dans le sty­le de la Factory”. De film is opge­no­men in de beslo­ten wereld van Henri Langlois’ film­mu­se­um onder de Cinémathèque fran­çai­se, des­tijds geves­tigd in het Palais de Chaillot. Als Nico’s gezicht het licht vangt, dan enkel om het aan de duis­ter­nis terug te geven”, zo schreef cri­ti­cus Stéphane Delorme over deze hyp­no­ti­se­ren­de en diep melan­cho­li­sche rêve­rie. De dro­me­ri­ge, soms onheil­spel­len­de sfeer wordt ver­sterkt door de ori­gi­ne­le, ethe­ri­sche spa­ce-dro­ne­sound­track van krau­trock­duo Ash Ra Tempel. Bandlid Lutz Ulbrich was een min­naar van Nico.
Berceau de cristal
Le Berceau de cristal © Philippe Garrel & La Cinémathèque française

Pierre Clémenti

Positano

FR • 1969 • 24' • colour • 16mm

Live Soundtrack: Linus Hillborg

Positano is een eiland aan de Italiaanse Amalfikust dat Neptunus vol­gens de legen­de schiep uit lief­de voor een nymf. En het is lief­de waar deze film voor­al over gaat, een tota­le en solai­re lief­de. Het huis van Frédéric Pardo en actri­ce Tina Aumont op de rot­sen van het eiland was een ont­moe­tings­plaats voor de under­ground. In 1969, na het draai­en van Garrels Le Lit de la vier­ge in Marrakech en Grottaferrata, gaat de ploeg daar een tijd ver­po­zen. Acteur en film­ma­ker Pierre Clémenti leg­de er deze idyl­le vast in psy­che­de­li­sche, meer­vou­dig belich­te beel­den van een oog­ver­blin­den­de sen­su­a­li­teit. We zien Factory super­stars Viva en Nico, die Garrel toen nog maar net had leren ken­nen in Rome en met wie hij met­een was mee­ge­reisd. Naast de intie­me en lief­de­vol­le blik van Clémenti voor de gezich­ten en licha­men in dit medi­ter­ra­ne land­schap ont­hult de film de ont­roe­ren­de schoon­heid van een uto­pie waar samen­le­ven gepaard gaat met voort­du­ren­de artis­tie­ke cre­a­tie. Nico schreef er num­mers voor haar vol­gen­de soloalbum.

Ingeleid door Balthazar Clémenti die met zijn ouders Pierre en Margareth Clémenti in de film te zien is als kind. Zijn moe­der duikt onder meer ook op in Le Berceau de cris­tal en hij speel­de even­eens mee in La Cicatrice inté­ri­eu­re.

De Zweedse com­po­nist / sound artist Linus Hillborg (SE) is op ver­schil­len­de vlak­ken actief, gaan­de van expe­ri­men­te­le muziek en audio­vi­su­e­le instal­la­ties tot post-punk en noi­se­bands. Zijn solo­werk focust op de tij­de­lijk­heid” van geluid. Hij com­bi­neert modu­lai­re ana­lo­ge syn­the­se met zijn eigen gepro­gram­meer­de digi­ta­le syn­the­se, even­als akoes­ti­sche instru­men­ta­tie, geïm­pro­vi­seer­de ele­men­ten en ver­schil­len­de tape­re­cor­der-tech­nie­ken. Op zijn nieuw album Magelungsverket (Moloton, 2021), neemt hij de luis­te­raars mee door wan­ho­pi­ge sounds­ca­pes van elek­tro-akoes­ti­sche orke­stra­le arran­ge­men­ten die door­sij­pe­len in rij­ke har­mo­ni­sche synthese.

Positano Pierre Clementi
Positano © Balthasar Clémenti

Philippe Garrel

Athanor

FR • 1972 • 20' • colour • 35mm

Live Soundtrack: Mathieu Serruys

Nico, bewa­ker van het vuur, tus­sen graf­tom­bes, in spie­gels en kas­te­len. Athanor bestaat uit der­tien inten­se sequen­ties met ver­schil­len­de sta­ti­sche com­po­si­ties van Nico en het model Musky. Een atha­nor is de smelt­kroes van de alche­mis­ten. Naast Le Révélateur (1968), Les Hautes soli­tu­des (1974) en Le Bleu des ori­gi­nes (1978) is dit één van Garrels stil­le filmexperimenten.

Het werk van Mathieu Serruys (BE) wordt geken­merkt door fil­mi­sche en land­schap­pe­lij­ke tape­loops en geë­ro­deer­de syn­th­par­tij­en. Zijn meest recen­te album, Skin/​Glove (B.A.A.D.M., 2019) bouwt ver­der op de fysie­ke inten­si­teit, kor­re­li­ge tape­tex­tu­ren en emo­tie­vol­le melo­die­ën van zijn debuut. Het vormt een uit­ge­rijp­te con­cept­plaat die niet alleen zijn muzi­ka­le, maar ook zijn per­soon­lij­ke zoek­tocht naar zelf­ver­wer­ke­lij­king op indrin­gen­de wij­ze evoceert.

Athanor
Athanor © La Cinémathèque française & Philippe Garrel

Andy Warhol

Nico Crying

US • 1966 • 33' • colour • 16mm

Live Soundtrack: Maria W Horn & Mats Erlandsson

Andy Warhol film­de Nico in 1966 een uur lang ter­wijl schit­te­ren­de, gekleur­de lich­ten en psy­che­de­li­sche patro­nen rit­misch over haar gezicht dan­sten. Gelijkaardige licht­shows en pro­jec­ties ken­merk­ten de Exploding Plastic Inevitable-mul­ti­me­dia­op­tre­dens die Warhol dat jaar met de Velvet Underground en Nico opzet­te. Nico wordt zelf een scherm, haar gezicht een mas­ker en opper­vlak. Toen Warhol aan zijn twee­de film­rol begon, brak Nico en barst­te ze in tra­nen uit. Wij tonen deze twee­de helft uit Nico/​Nico Crying (1966, 66’) die Warhol zelf her­com­bi­neer­de als ein­de voor Chelsea Girls (1966). Hij zoomt in en uit op haar ver­he­ven gelaat, lip­pen, zwaar aan­ge­zet­te wim­pers en geblon­deer­de pony­kap­sel. Warhol hult de super­ster in een waas van psy­che­de­lisch mys­te­rie. Nico zwijgt, blijft mooi zit­ten en kijkt om zich heen ter­wijl Warhol haar por­tret maakt.

Maria W. Horn (ZW) is een com­po­nis­te uit het noor­den van Zweden. Ze is geïn­te­res­seerd in de mani­pu­la­tie van tijd en ruim­te door mid­del van soni­sche uiter­sten, waar­bij ze naast digi­ta­le en ana­lo­ge syn­the­se ook akoes­ti­sche instru­men­ten en audio­vi­su­e­le com­po­nen­ten gebruikt. In haar werk onder­zoekt ze de men­se­lij­ke waar­ne­ming — hoe het audio­vi­su­e­le en overbelasting/​verlies van per­cep­tu­e­le sti­mu­li kun­nen samen­span­nen om het dage­lijks leven te over­stij­gen en alter­na­tie­ve men­ta­le toe­stan­den op te roe­pen. Ze maakt deel uit van Sthlm Drone Society – een ver­e­ni­ging die werkt aan het pro­mo­ten van lang­za­me en gelei­de­lijk evo­lu­e­ren­de tim­bra­le muziek, en werkt samen met het label XKatedral.

Mats Erlandsson (ZW) is een elek­tro-akoes­ti­sche com­po­nist en geluids­kun­ste­naar geves­tigd in Zweden die voor­na­me­lijk com­po­neert met behulp van modu­lai­re syn­the­se. Hij maakt deel uit van de leven­di­ge Stockholmse drone-scene.

Erlandsson en Horn werk­ten al eer­der samen met per­for­man­ces op pijp­or­gel tij­dens het Elevate Festival in Graz (2021).

Philippe Garrel

Le Berceau de cristal

FR • 1975 • 72' • colour • 35mm

Pierre Clémenti

Positano

FR • 1969 • 24' • colour • 16mm

Live Soundtrack: Linus Hillborg

Philippe Garrel

Athanor

FR • 1972 • 20' • colour • 35mm

Live Soundtrack: Mathieu Serruys

Andy Warhol

Nico Crying

US • 1966 • 33' • colour • 16mm

Live Soundtrack: Maria W Horn & Mats Erlandsson