Deze website maakt gebruik van Cookies.

Nacht van de Experimentele Film 2023

08.12’23
Nacht site

De Centrale

(Turbinezaal)

Ham 70

B-9000 Gent

€18 (adk) / €15 (vvk) + kortingstarieven

Art Cinema OFFoff viert zijn 20-jarig bestaan met een spe­ci­a­le edi­tie van de Nacht van de Experimentele Film waar­bij de cho­re­o­gra­fie van dier­lij­ke en men­se­lij­ke licha­men en natuur­fe­no­me­nen in hun meest sublie­me en sen­su­e­le ver­schij­nings­vor­men tot in de don­ker­ste hoe­ken van De Centrale zul­len door­drin­gen en reso­ne­ren. De Nacht wordt een cine­ma­to­gra­fi­sche avond­wan­de­ling, een muzi­ka­le tra­ve­lo­gue, een knal­lend ver­jaar­dags­feest, en boven­al een audio­vi­su­eel spek­ta­kel dat de ont­moe­ting tus­sen avant-gar­de­films en radi­caal heden­daag­se muziek­ex­pe­ri­men­ten omarmt en viert. Als van­ouds wor­den tij­dens de Nacht tijd­lo­ze klas­sie­kers en eigen­tijd­se mees­ter­wer­ken uit het rij­ke reper­toi­re van de expe­ri­men­te­le cine­ma van nagel­nieu­we live sco­res voorzien.

De line-up dit jaar, samen­ge­steld door cura­tor Sofie Verdoodt en het Gentse pla­ten­la­bel B.A.A.D.M., oogt extra indruk­wek­kend. Van de mys­te­ri­eu­ze werel­den van Maya Derens Meshes of the Afternoon tot de hyp­no­ti­se­ren­de mist van Larry Gottheims Fog Line en de poë­ti­sche reis van Philippe Cote’s Des nua­ges aux fêlu­res de la ter­re: met de sco­res van Aleksandra Słyż, Continuity en Giulio Aldinucci als soni­sche met­ge­zel­len ver­tak­ken deze films zich tot ver­ont­rus­ten­de koorts­dro­men, bloei­en­de klank­ta­pij­ten en zin­ne­lij­ke beeldlichamen.

De live per­for­man­ce van BR Laser (a.k.a. Bernhard Rasinger) voert de gigan­ti­sche Turbinezaal naar een hoog­te­punt. Met modu­lai­re syn­ths en sta­te-of-the-art laser­tech­no­lo­gie cre­ëert hij unie­ke en impo­san­te geluids­s­culp­tu­ren – what you see is what you hear. Na de film­pro­jec­ties en ori­gi­ne­le klank­cre­a­ties gaan we in de Kelderzaal de nacht in met de even zeld­za­me als weel­de­ri­ge pla­ten­kast van Johan Loones (aka DJ Platenkwekerij Knotwilg) en de won­der­scho­ne cine-com­po­si­ties van Tine Guns waar­door je je als de zon terug opkomt even in de tuin van Eden zal wanen.

‎Timetable

 • 19:30 — Deuren + Bar
  20:00 — Live sound­track: Continuity (SE)
  20:35 — Live sound­track: Aleksandra Słyż (PL)
  21:05 — Pauze + Bar
  21:35 — Live sound­track: Giulio Aldinucci (IT)
  22:15 — Performance BR Laser (AT) (35′)
  22:50 — Feest met DJ Platenkwekerij Knotwilg & VJ Tine Guns (Kelderzaal)
 • Op 10′ wan­del­af­stand van sta­ti­on Gent Dampoort: trei­nen terug naar Brussel, Antwerpen en ande­re centrumsteden.


Muzikanten en artiesten:

 • Continuity is een muzi­kaal pro­ject van de in Stockholm geves­tig­de Martin Herterich. Continuity is een steeds evo­lu­e­rend ambient audio­da­g­boek op zoek naar de kern van heden­daag­se elek­tro­ni­sche muziek. Herterich is sinds 2012 ook actief als Sand Circles. Zijn solo­werk wordt meest­al geas­so­ci­eerd met de Zweedse expe­ri­men­te­le under­ground, met muzi­ka­le pro­jec­ten vari­ë­rend van afwij­ken­de sounds­ca­pes tot ruwe indu­stri­ë­le tape­wer­ken. Continuity is een ver­de­re ver­ken­ning van die­zelf­de thema’s; de exta­se van her­in­ne­ring en nos­tal­gie, een ver­haal­lijn die zich afspeelt in een fic­tie­ve ruim­te, weer­ge­ge­ven door mid­del van bewerk­te field recor­dings, uit­ge­rek­te har­mo­nie­ën en ver­vaag­de clubmuziek.
 • Aleksandra Słyż is een Poolse com­po­nist, geluids­kun­ste­naar en geluids­tech­ni­cus. Tijdens haar recen­te live-optre­dens ver­kent Słyż de con­nec­ties tus­sen akoes­ti­sche instru­men­ten en modu­lai­re syn­the­si­zers, waar­door rij­ke en diver­se dro­ne-struc­tu­ren ont­staan​die de kracht van de reso­nan­ties en span­nin­gen van micro­to­na­li­teit bena­druk­ken. Interactieve soni­fi­ca­tie­sys­te­men vor­men een ander groot deel van haar artis­tie­ke prak­tijk. Tussen 2017 en 2022 voer­de Słyż een artis­tiek onder­zoek naar bewe­gings­so­ni­fi­ca­tie­tech­nie­ken en ver­schil­len­de soor­ten interactie.
 • Giulio Aldinucci werd gebo­ren in Siena (Italië) in 1981. Hij is al jaren actief als com­po­nist op het gebied van expe­ri­men­te­le elek­tro-akoes­ti­sche muziek en in het onder­zoek naar soundscapes.
 • BR Laser (Bernhard Rasinger) com­bi­neert een modu­lai­re syn­the­si­zer met sta­te-of-the-art laser­tech­no­lo­gie tot een hyp­no­ti­se­ren­de audio­vi­su­e­le totaal­er­va­ring. Hij is inge­ni­eur, visu­eel geluids­kun­ste­naar en mede-oprich­ter van de kunst­ver­e­ni­ging New Jörg Vienna. Hij is een regel­ma­ti­ge gast op inter­na­ti­o­na­le expe­ri­men­te­le muziek­fes­ti­vals, muziek­beur­zen en soldeerworkshops.
 • Tine Guns ver­kent visu­e­le per­cep­tie, geheu­gen en de gefrag­men­teer­de notie van tijd in de men­se­lij­ke erva­ring via foto­gra­fie, film, foto­boe­ken en instal­la­ties. Ze bevraagt de rol die foto­gra­fie speelt in een maat­schap­pij die geob­se­deerd lijkt door snel­heid en onmid­del­lijk­heid. Entertainment, con­sump­tie en zelfs pro­test gebeu­ren al scrol­lend en swi­pend door­heen foto’s en video’s. Zo komen het bewe­gen­de en stil­staan­de beeld steeds dich­ter bij elkaar te lig­gen en zijn ze soms inwis­sel­baar, iets wat Guns fas­ci­neert en inspi­reert tot werk dat deze flu­ï­de rea­li­teit gestal­te geeft en tege­lijk in vraag stelt. Guns stel­de onder meer ten­toon in Cinematek/​BOZAR Brussel, Netwerk Aalst en Casino Luxemburg. Haar films wer­den ver­toond op fes­ti­vals zoals het Jean Rouch Festival in Parijs en biën­na­les zoals Ostrale in Dresden. Haar foto’s wer­den gese­lec­teerd voor Voies Off in Arles en Antwerp Photo.

Larry Gottheim

Fog Line

US • 1970 • 11' • colour • 16mm

Live Soundtrack: Continuity

Larry Gottheims Fog Line is een mini­ma­lis­ti­sche kort­film die door Jonas Mekas werd omschre­ven als a small but per­fect film.” Doorheen een sta­tisch shot van een land­schap met enke­le een­za­me bomen en pro­mi­nent aan­we­zi­ge elek­tri­ci­teits­ka­bels raken reë­le en fil­mi­sche tijds­duur op elkaar betrok­ken. Terwijl de mist lang­zaam optrekt langs de glooi­en­de hori­zon­lijn wordt de kij­ker uit­ge­no­digd om aan­dacht te schen­ken aan sub­tie­le ver­an­de­rin­gen en details die anders onop­ge­merkt zou­den blij­ven. Gottheim reflec­teert op hoe we de natuur lezen, waar­ne­men en cul­ti­ve­ren, en hoe film daar­bij onze kijk­er­va­ring diri­geert, navi­ge­rend tus­sen het abstrac­te en het con­cre­te, het bevat­te­lijk­heid en het mys­te­ri­eu­ze, het ana­ly­ti­sche en het syn­the­ti­sche, het ver­stil­de en het kine­ti­sche. Zijn film kadert bin­nen de struc­tu­re­le film uit jaren 1970, een avant-gar­de bewe­ging die zich richt­te op de fun­da­men­te­le bouw­ste­nen van cine­ma, zoals tijd, ruim­te en de mate­ri­ë­le aard van het medi­um. Elk fra­me in Fog Line is het­zelf­de en toch weer anders dan het voor­gaan­de, waar­door de natuur­lij­ke ele­men­ten van het land­schap – de vege­ta­tie, de lucht, de hori­zon­lijn – tel­kens weer nieu­we rela­ties aan­gaan met de tona­li­teit, de kor­rel en de com­po­si­tie van het film­beeld als arti­fi­ci­ë­le con­struc­tie, resul­te­rend in een flu­ï­de rea­li­teit die zowel als licht ridi­cuul en als gewich­tig subliem kan gety­peerd worden.

FOG LINE

Fog Line © LUX

Rose Lowder

Bouquets 21–30

FR • 2005 • 14' • colour • 16mm

Live Soundtrack: Continuity

Bouquets 21 – 30 van Rose Lowder viert de natuur­lij­ke pracht van bloe­men. Haar sym­fo­nie van kleu­ren en vor­men, gecre­ëerd tus­sen 2001 en 2005, is een mees­ter­werk van de visu­e­le poë­zie dat de groei en bloei van bloe­men weet vast te leg­gen in een dyna­misch spel van licht, kleur en bewe­ging. Door in de came­ra te mon­te­ren en het­zelf­de foto­gram tel­kens opnieuw te belich­ten wordt een cine­ma­to­gra­fi­sche laag toe­ge­voegd aan de natuur­beel­den die een rit­mi­sche dans doet ont­staat tus­sen de bloei­en­de bloe­men en de tech­ni­sche ingre­pen van de film­ma­ker. De titel Bouquets 2130’ geeft aan dat de film een ver­za­me­ling is, een boe­ket van ver­schil­len­de bloem­mo­tie­ven. Elk boe­ket lijkt een eigen ver­haal te ver­tel­len, een ande­re cho­re­o­gra­fie van kleu­ren voor te staan die de kij­ker uit­no­digt om die­per in de esthe­ti­sche en sym­bo­li­sche bete­ke­nis­sen van bloe­men te dui­ken. De film is niet lou­ter een regi­stra­tie van de natuur, maar boven­al een ode aan de ein­de­lo­ze diver­si­teit ervan die de kij­ker, oog in oog met de schoon­heid en poë­zie van het alle­daag­se, via de con­tem­pla­tie van een boe­ket bloe­men tot de ver­won­de­ring over een fil­misch geor­ches­treerd beel­den­boe­ket voert.

Bouquets1

Bouquets 21-30 © Light Cone

Teo Hernandez

Corps aboli

FR • 1978 • 16' • colour • digital

Live Soundtrack: Aleksandra Słyż

Teo Hernandez’s Corps Aboli is een cine­ma­to­gra­fisch gedicht waar­in het men­se­lijk lichaam door­heen kleur­fil­ters, gefrag­men­teer­de clo­se-ups en dyna­mi­sche came­ra­be­we­gin­gen tot een levend can­vas wordt waar­op emo­ties en idee­ën kun­nen wor­den gepro­jec­teerd. Het resul­taat is een col­la­ge van visu­e­le indruk­ken die het lichaam niet alleen als een fysie­ke enti­teit pre­sen­te­ren, maar ook als een poë­ti­sche en sym­bo­li­sche uit­druk­king van de men­se­lij­ke ziel. De kij­ker wordt deel­ge­noot van een psy­cho­lo­gi­sche expe­di­tie, een ont­dek­kings­reis naar de ver­bor­gen lagen van onze con­di­ti­on humai­ne. Hernandez duikt immers diep in de men­se­lij­ke ana­to­mie en cre­ëert een sfeer die zowel intiem ero­tisch als mys­te­ri­eus abstract is. Het naak­te lichaam wordt tot een sculp­tuur in een inkt­zwar­te ruim­te waar­in tijd lijkt te bevrie­zen en zodoen­de iets ont­huld wordt over de duis­te­re kern van ons wezen. 

16442

Corps aboli © Light Cone

Maya Deren & Alexander Hammid

Meshes of the Afternoon

US • 1946 • 14' • b&w • 16mm

Live Soundtrack: Aleksandra Słyż

Meshes of the Afternoon is een vaak beju­beld mees­ter­werk uit de expe­ri­men­te­le film­ge­schie­de­nis waar­in Maya Deren en haar toen­ma­li­ge echt­ge­noot Alexander Hammid de diep­ten van de men­se­lij­ke psy­che ver­ken­nen door­heen een hyp­no­ti­sche trip van sur­re­a­lis­ti­sche droom­beel­den. De kij­ker wordt onder­ge­dom­peld in de ver­vreem­den­de rea­li­teit van een vrouw, ver­tolkt door Maya Deren zelf, die wor­stelt met ver­bor­gen ver­lan­gens en inner­lij­ke demo­nen. De film opent rus­tig met Deren die met een bloem door een tuin dwaalt, maar al snel geven bruus­ke over­gan­gen en expres­sie­ve came­ra­hoe­ken ons toe­gang tot een wereld tus­sen wer­ke­lijk­heid en ver­beel­ding waar­in sleu­tels mys­te­ri­eu­ze deu­ren ope­nen en een figuur met een spie­gel als gezicht opdoemt maar finaal even ongrijp­baar blijft als de scha­du­wen die came­ra op de grond werpt. In deze zoge­naam­de tran­ce film’ wordt een klas­siek nar­ra­tief ver­la­ten om voor­rang te geven aan repe­ti­ti­vi­teit en sym­bo­liek, waar­door we de emo­ti­o­ne­le inten­si­teit van de beel­den absor­be­ren en uit­ge­no­digd wor­den om het mys­te­rie van onze sub­jec­tie­ve iden­ti­tei­ten te omar­men eer­der dan te wil­len ont­ra­fe­len. Deren ver­zet­te zich dan ook tegen al te sym­bo­li­sche en Freudiaanse lezin­gen die van het brood­mes of de tele­foon iets anders maak­ten dan wat ze voor haar waren, zijn­de objects who­se value and mea­ning is defi­ned and con­fir­med by their actu­al func­ti­on in the con­text of the film as a whole”.

Meshesoftheafternoon

Meshes of the Afternoon © LUX

Philippe Cote

Des Nuages aux fêlures de la terre

FR • 2007 • 18' • colour & b&w • digital

Live Soundtrack: Giulio Aldinucci

Philippe Cote’s Des nua­ges aux fêlu­res de la ter­re begint als een dro­me­ri­ge sym­fo­nie van wol­ken, waar­bij de came­ra de dan­sen­de wol­ken volgt ter­wijl ze zich vor­men, gaan­de­weg van vorm ver­an­de­ren en terug oplos­sen. Naarmate de film vor­dert, ver­schuift de focus naar de aar­de zelf. Cote’s film ver­kent de fysie­ke ele­men­ten van de natuur, van majes­tu­eu­ze ber­gen tot mean­de­ren­de rivie­ren, en vangt de unie­ke tex­tu­ren en con­tou­ren van het aard­se land­schap met een bij­na schil­der­ach­tig oog. Cote’s bena­de­ring van de natuur­lij­ke wereld is niet lou­ter docu­men­tair, maar eer­der lyrisch in de omar­ming van de fysie­ke schoon­heid van de aar­de. Door de pri­mai­re ele­men­ten van lucht en aar­de te ver­we­ven is de film een ode aan de com­plexe fra­gi­li­teit van ons eco­sys­teem. Het maakt de fil­mi­sche reis door­heen de wol­ken en tot diep in scheu­ren van de aar­de tot een medi­ta­tie­ve erva­ring die ons eraan her­in­nert dat de natuur, in al haar schijn­ba­re een­voud en onver­klaar­ba­re schoon­heid, een voort­du­ren­de bron van inspi­ra­tie en ver­won­de­ring is. 

22526

Des Nuages aux fêlures de la terre © Light Cone

Jean Painlevé

La Pieuvre

FR • 1928 • 14' • b&w • 16mm

Live Soundtrack: Giulio Aldinucci

Jean Painlevé’s La Pieuvre werd recent geres­tau­reerd waar­door diens duik in de diep­ten van de oce­aan nog aan fris­heid, kleur en lij­fe­lijk­heid heeft gewon­nen. De octo­pus, als onein­dig fas­ci­ne­ren­de pro­ta­go­nist, wordt niet alleen een voor­werp van stu­die maar ook een bron van bewon­de­ring en ver­won­de­ring. De film opent met intri­ge­ren­de zwart-wit­beel­den, waar­in de octo­pus als een bui­ten­aards wezen lijkt te dan­sen in zijn natuur­lij­ke habi­tat. De came­ra vangt ver­vol­gens zijn gra­ci­eu­ze bewe­gin­gen, zijn zui­gen­de ten­ta­kels en zijn ver­mo­gen om van kleur te ver­an­de­ren, en dit alles met een meti­cu­leus oog voor com­po­si­tie en fra­ming. Painlevé legt de unie­ke ver­schij­nings­vorm en de gedra­gin­gen van de octo­pus vast op pel­li­cu­le, en weet tege­lijk ook de geest van de vroe­ge expe­ri­men­te­le film te vat­ten. Naar La Pieuvre kij­ken, is een tijd­perk her­ont­dek­ken waar­in film­ma­kers de gren­zen van tech­no­lo­gie en fil­mi­sche ver­beel­ding ver­ken­den en de basis leg­den voor de cine­ma­to­gra­fie van de toe­komst. De film is niet alleen een cine­ma­to­gra­fisch mees­ter­werk, maar ook een his­to­risch docu­ment dat de evo­lu­tie van film als kunst­vorm weer­spie­gel­ten de fas­ci­na­tie voor het onbe­ken­de – zowel wat het mys­te­rie van de octo­pus als de onein­di­ge moge­lijk­he­den van het medi­um film betreft – gestal­te geeft. 

Pieuvre

La Pieuvre © Light Cone

7 Cesis2022 photo by Tomas Terekas

BR Laser © Tomas Terekas

Centrale zalen 1

Turbine Hall, De Centrale

Larry Gottheim

Fog Line

US • 1970 • 11' • colour • 16mm

Live Soundtrack: Continuity

Rose Lowder

Bouquets 21–30

FR • 2005 • 14' • colour • 16mm

Live Soundtrack: Continuity

Teo Hernandez

Corps aboli

FR • 1978 • 16' • colour • digital

Live Soundtrack: Aleksandra Słyż

Maya Deren & Alexander Hammid

Meshes of the Afternoon

US • 1946 • 14' • b&w • 16mm

Live Soundtrack: Aleksandra Słyż

Philippe Cote

Des Nuages aux fêlures de la terre

FR • 2007 • 18' • colour & b&w • digital

Live Soundtrack: Giulio Aldinucci

Jean Painlevé

La Pieuvre

FR • 1928 • 14' • b&w • 16mm

Live Soundtrack: Giulio Aldinucci

BR Laser

Isentropic

Performance