Deze website maakt gebruik van Cookies.

Moldy and infected

28.11’16
Stadt in flammen
Stadt in Flammen © Light Cone
Art Cinema OFFoff
Lange Violettestraat 237
Gent

Een pro­gram­ma rond film­al­che­mie met behulp van time­lap­se-foto­gra­fie, macro­len­zen, bio­lo­gi­sche stof­fen en nucle­air gela­den pellicule.


Jan Cornelis Mol

Uit het rijk der kristallen

NL • 1927 • 13' • b&w • 16mm
In 1927 maakt Jan Cornelis Mol, die dan direc­teur is van de fruit­vei­ling, Uit het rijk der kris­tal­len, een vroeg voor­beeld van het gebruik van de time­lap­se-foto­gra­fie bin­nen film. Met behulp van micro­sco­pe en macro­lens maakt Mol een adem­be­ne­men­de film die de bio­lo­gi­sche en che­mi­sche kris­tal­len toont. Dit werk werd opge­pikt door de avant-gar­dis­ten die deze film als hét voor­beeld zagen van de abso­lu­te film. In het beroem­de Studio-24 te Parijs werd het werk zelfs als een expand­ed werk getoond met drie pro­jec­to­ren! 

Schmelzdahin

Aus den Algen

DE • 1986 • 10' • colour • super8

Stadt in Flammen

DE • 1984 • 5' • colour • 16mm
Vertrekkende van deze ver­won­de­ring kij­ken we hoe cine­as­ten deze anders onzicht­ba­re wereld aan ons open­ba­ren. Naast JC Mol, tonen wij werk van het Duitse col­lec­tief Schmelzdahin (bestaan­de uit: Jürgen Reble, Jochen Müller en Jochen Lempert) dat als de fil­mi­sche expo­nent van Einstürzende Neubauten gezien kan wor­den. Deze film­al­che­mis­ten’ stop­ten hun films in het water, waar de algen het werk aan­tas­ten, of voeg­den bio­lo­gi­sche stof­fen toe die de films van een nieuw patin’ voor­za­gen. Het meren­deel op super 8 film, zoals ook wij het in dit pro­gram­ma tonen. 

Tomonari Nishikawa

Sound of a million Insects, Light of a thousand Stars

JP • 2014 • 2' • colour • 35mm
Tomonari Nishikawa onder­zoekt het effect van Fukushima en bevraagt tege­lij­ker­tijd de poli­tie­ke hou­ding in de nasleep van deze ramp. Dit doet hij door zijn film zes uur te begra­ven in de omge­ving van de kern­re­ac­tor ter­wijl hij wacht en zijn waar­ne­min­gen van de omge­ving neer­schrijft. De film mag dan mis­schien nucle­air’ gela­den zijn, de poë­ti­sche tek­sten over de film ver­bloe­men haast de geva­ren en gaan voor­al over de schoon­heid van de omge­ving. 
Tomonari Nishikawa
Sound of a Million Insects, Light of a Thousand Stars © Light Cone

Pascal Baes

Berck

BE • 2016 • 57' • colour • digital

Live Soundtrack:

We ein­di­gen met Pascal Baes, die de Belgische J.C. Mol genoemd kan wor­den. Opgeleid als bio­loog ver­laat hij dit vak om zich te rich­ten op film. Na een lan­ge car­ri­è­re als suc­ces­vol cine­ast in de jaren 90 van onder­meer recla­me­spots voor Nike, richt hij zich later geheel op de pure film­kunst en zijn oude lief­de – de bio­lo­gie. Zo ook in Berck, waar hij met time­lap­se-foto­gra­fie en macro­lens schim­mels en pad­den­stoe­len filmt die groei­en in zijn spe­ci­aal ont­wik­kel­de stu­dio. Deze film wordt ver­ge­zeld van live-muziek van DJP, die op zijn zelf­ge­maak­te draai­lier dit werk begeleidt.

Jan Cornelis Mol

Uit het rijk der kristallen

NL • 1927 • 13' • b&w • 16mm

Schmelzdahin

Aus den Algen

DE • 1986 • 10' • colour • super8

Stadt in Flammen

DE • 1984 • 5' • colour • 16mm

Tomonari Nishikawa

Sound of a million Insects, Light of a thousand Stars

JP • 2014 • 2' • colour • 35mm

Pascal Baes

Berck

BE • 2016 • 57' • colour • digital

Live Soundtrack: