Deze website maakt gebruik van Cookies.

Met pen en camera: Didier Volckaert

28.03’18
Art Cinema OFFoff
Lange Violettestraat 237
Gent

In de serie Met pen en came­ra’ wordt gefo­cust op onder­zoek bin­nen de kun­sten, een recent feno­meen naar het model van de aca­de­mi­sche wereld. Maar is dat artis­tie­ke onder­zoek wel te ver­een­zel­vi­gen met het aca­de­mi­sche pro­fiel en hun doel­stel­lin­gen? Moet een kun­ste­naar niet soms via een tac­tie­le, aftas­ten­de weg gaan, waar­bij men soms niet anders kan dan zich te bevrij­den van het voor­af afge­ba­ken­de kader? De kun­ste­naar en de aca­de­mi­sche onder­zoe­ker lij­ken bei­de zoe­ken­de wezens te zijn, met elk hun eigen wet­ma­tig­he­den. Ondanks de com­plexi­teit van bei­de sta­tu­ten, blijft een doc­to­raat in de kun­sten een inte­res­san­te pis­te: in het ide­a­le geval fun­geert het als een labo­ra­to­ri­um waar­in de artiest bin­nen de ide­a­le omstan­dig­he­den kan wer­ken en zich­zelf kan bevra­gen. Drie film­ma­kers uit RITCS en VUB leg­gen via een docu­men­tai­re-ach­ti­ge insteek uit hoe zij hun doc­to­raat in de kun­sten heb­ben opge­vat, hoe het pas­te bin­nen hun oeu­vre en hun ont­wik­ke­ling als artiest.

In deze reeks mag Didier Volckaert de spits afbij­ten. Didier Volckaert is kun­ste­naar, film­ma­ker en harts­toch­te­lij­ke ani­me- en man­ga­fan, ook wel een otaku genoemd. Volckaerts inte­res­se voor de Japanse beeld­cul­tuur heb­ben de kunst van het ima­gi­nai­re naar nieu­we niveaus gebracht, zowel op het gra­fisch beel­den­de als in hun bele­ving van het emo­ti­o­ne­le en sek­su­e­le. Otaku zijn voor hem meer dan lou­ter con­su­men­ten: ze bevin­den zich in de sche­mer­zo­ne tus­sen ver­won­de­ring en cre­a­tie, decon­struc­tie en autis­me, iden­ti­teit en vir­tu­e­le realiteit.

pro­gram­ma: Atelier OFFoff

Didier Volckaert

NON

BE • 1995 • 5' • b&w • 16mm

Microben, Fenakinos und Kalte Sterne

BE • 1994 • 5' • b&w • 16mm

11 Intonarumori

BE • 1994 • 3' • b&w • 16mm