Deze website maakt gebruik van Cookies.

LOOP | Agnieszka Kurant: Cutaways

29.09–
10.12’23
TBG15290 Cutaways 2013 50

Cutaways, courtesy of Anna Lena Films 

Kunsthal Gent
Lange Steenstraat 14
B-9000 Gent

Pay What You Can
Op zaterdagen en zondagen van 11.00 tot 18.00 uur

In het kader van de ten­toon­stel­ling van het werk van Agnieszka Kurant in Kunsthal Gent, pre­sen­teert Art Cinema OFFoff haar film Cutaways (2013) in loop in de cinema.

De Poolse kun­ste­naar Agnieszka Kurant (1978) woont en werkt in New York. Voor Cutaways ging ze samen aan de slag met de gere­nom­meer­de mon­teur Walter Murch (The Godfather, Apocalypse Now). De film is geba­seerd op per­so­na­ges wiens rol­len wer­den inge­blikt zoals oor­spron­ke­lijk beschre­ven in het sce­na­rio, maar uit­ein­de­lijk vol­le­dig wer­den weg­ge­knipt uit de fina­le ver­sie van beken­de Amerikaanse speel­films. Kurant vroeg drie van der­ge­lij­ke acteurs om hun geschrap­te per­so­na­ges na vele jaren opnieuw te spe­len: Charlotte Rampling als de ano­nie­me lif­ter in de ach­ter­vol­gings­thril­ler Vanishing Point (Richard C. Sarafian, 1971), Abe Vigoda als McNaught, de advo­caat en bes­te vriend van pro­ta­go­nist Gene Hackman in The Conversation (Francis Ford Coppola, 1974) en Dick Miller als Monster Joe, de eige­naar van het auto­kerk­hof in Pulp Fiction (Quentin Tarantino, 1994). Het nieu­we sce­na­rio waar­in deze drie per­so­na­ges elkaar ont­moe­ten, is geba­seerd op de ori­gi­ne­le scripts en dia­lo­gen van de res­pec­tie­ve­lij­ke films.

Het weg­knip­pen van een per­so­na­ge bete­kent van­uit een eco­no­misch oog­punt dat de acteurs niet voor­ko­men op de gene­riek en vaak niet eens wer­den uit­be­taald. Binnen de tech­no­lo­gie­sec­tor bestaat er zoiets als phantom ware: idee­ën die door gro­te bedrij­ven wer­den afge­voerd maar nog steeds gepa­ten­teerd zijn, waar­door een soort kerk­hof van bevro­ren fan­toom­ka­pi­taal ont­staat. Cutaways gaat over deze schim­men van onzicht­ba­re arbeid en de half­bak­ken, onvol­ko­men fan­toom­per­so­na­ges en ‑ver­haal­lij­nen die geen zicht­baar spoor heb­ben nage­la­ten in de films, maar er op een vreem­de manier toch toe beho­ren en hier een auto­noom leven krijgen.

  • Via de links hier­bo­ven kan je de ver­wij­der­de scè­nes van Vanishing Point en Pulp Fiction bekijken
  • Opening op vrij­dag 29 sep­tem­ber om 20:00 in aan­we­zig­heid van de filmmaker

.

BT Sconversationdeleted7big

Gene Hackman (Harry Caul, L) and Abe Vigoda (McNaught, R) on the set of The Conversation. Courtesy of F. F. Coppola and Zoetrope

2013 Kurant Agnieszka 119 2

Abe Vigoda and Dick Miller in Cutaways, courtesy of Anna Lena Films

Dick miller

Dick Miller (Monster Joe, R) in the deleted scene of Pulp Fiction

Rampling 1

Charlotte Rampling in the deleted scene of Vanishing Point

Cutaways a

Charlotte Rampling in Cutaways, courtesy of Anna Lena Films

Agnieszka Kurant

Cutaways

US • 2013 • 23' • colour • digital