Deze website maakt gebruik van Cookies.

Jasper Rigole: Zeven soorten Zee + Live muziek

27.11’23
08

Zeven soorten Zee, Jasper Rigole, IICADOM

Art Cinema OFFoff
Lange Steenstraat 14
B-9000 Gent

€8 / €5 (reductie)

Zeven soor­ten Zee is een samen­wer­king tus­sen film­ma­ker, beel­dend kun­ste­naar en archi­va­ris Jasper Rigole en com­po­nist Thomas Smetryns. De muziek is een com­bi­na­tie van voor­af gecom­po­neer­de stuk­ken en diver­se improvisatietechnieken.

Het pro­ject is een film­voor­stel­ling met live muziek, de blauw­druk voor een film in wor­ding. Het beeld­ma­te­ri­aal dat gebruikt wordt, is afkom­stig uit het door Rigole opge­rich­te IICADOM-archief (The International Institute for the Conservation, Archiving and Distribution of Other people’s Memories). Dit archief bestaat uit een uit­ge­brei­de col­lec­tie fami­lie­films, voor­na­me­lijk op 8mm en super8, die door de jaren heen gevon­den wer­den op rom­mel­mark­ten en in verkoopzalen. 

Zeven soor­ten Zee ver­trekt van­uit de vast­stel­ling dat de zee een zeer cen­tra­le rol speelt in dit archief; omdat het film­ma­te­ri­aal voor­na­me­lijk tij­dens vakan­ties is opge­no­men, waar de zee vaak een belang­rij­ke bestem­ming is. Daarnaast kun­nen we ook vast­stel­len dat de zee voor veel ama­teur­fil­mers een spe­ci­a­le aan­trek­kings­kracht heeft, die het recre­a­tie­ve aspect over­stijgt. We krij­gen bij­ge­volg niet enkel de typi­sche dag­jes aan het strand te zien, maar ook een aan­tal poë­ti­sche inter­pre­ta­ties van de zee in haar ande­re gedaan­tes (de onstui­mi­ge, de ein­de­lo­ze, de mys­te­ri­eu­ze zee, …) 

Het artis­tie­ke uit­gangs­punt voor dit pro­ject is de vast­stel­ling van Rigole dat hij bij het cata­lo­gi­se­ren van de beel­den veel ver­schil­len­de cate­go­rie­ën, arche­ty­pes en key­words han­teert in een poging om de beel­den van de zee te benoe­men en ze van elkaar te onder­schei­den. Op die manier ont­staat een eigen­ge­reid sys­teem, een per­soon­lijk idi­oom. De taxo­no­mi­sche dui­ze­ling die hier­uit voort­vloeit is de ware uit­da­ging van de archi­va­ris. Is elke opde­ling immers niet absurd en beroe­pen we ons niet altijd op arbi­trai­re en hypo­the­ti­sche inde­lin­gen? De poë­ti­sche schep­pings­drift waar­mee de ama­teur zijn beel­den maakt, wordt gespie­geld in de cata­lo­gi­se­ren­de blik van de archivaris.

  • Line up
    Thomas Smetryns: com­po­si­tie, stem­vor­ken, zit­her, pla­ten­draai­er
    Marieke Berendsen: viool
    Jacob Vanneste: per­cus­sie

    In aan­we­zig­heid van Jasper Rigole 
09

Zeven soorten Zee, Jasper Rigole, IICADOM

10

Zeven soorten Zee, Jasper Rigole, IICADOM

03

Zeven soorten Zee, Jasper Rigole, IICADOM

Jasper Rigole

Zeven soorten Zee

BE • 60' • colour • digital • nl • en sub

Live Soundtrack: Thomas Smetryns, Marieke Berendsen & Jacob Vanneste