Deze website maakt gebruik van Cookies.

Jan Kulka: Archeoscope

17.06’24
Archeo bis

Jan Kulka (1985) is een expe­ri­men­te­le film­ma­ker uit Praag die voor­na­me­lijk met ana­lo­ge tech­nie­ken werkt. Met de Archeoscoop, een spe­ci­aal opto­me­cha­nisch pro­jec­tie­ap­pa­raat dat hij zelf heeft uit­ge­von­den en gebouwd voor live film­per­for­man­ces, gaat Kulka op zoek naar radi­caal ande­re manie­ren voor het waar­ne­men, begrij­pen en gebrui­ken van film­ma­te­ri­aal. Hij bedient zich hier­bij van nieu­we en apar­te pro­jec­tie­me­tho­den. De Archeoscope kan niet alleen alle gestan­daar­di­seer­de film­for­ma­ten (8, 16, 35, 70mm, etc.) maar ook aller­han­de mate­ri­a­len zoals trans­pa­ran­te tape, kant of bub­ble wrap projecteren.

Hier kan je meer lezen over de Archeoscope. 

Preliminary Exercises / 16mm found foot­a­ge / 25

Een onder­zoek naar de illu­sie van bewe­ging: hoe die ont­staat, modu­leert en uit­een­valt, en tege­lij­ker­tijd een ver­ken­ning van de muzi­ka­le moge­lijk­he­den van de filmsluiter.

Prefilm / Zonder film, mas­kers, fil­ters, flic­ker / 25

Immersieve stu­die van het een­vou­di­ge maar krach­ti­ge feno­meen van flik­ke­rend licht met behulp van de unie­ke moge­lijk­he­den van de Archeoscoop.

Archeo biss
Jan Kulka W005

Prefilm

Jan Kulka W015

Preliminary Exercises

04

Preliminary Exercises

01
A4

Preliminary Exercises

Jan Kulka

Preliminary Exercises

Performance

Jan Kulka

Prefilm

Performance