Deze website maakt gebruik van Cookies.

Grease

24.10’16
Twelve Tales Told c Light Cone
Art Cinema OFFoff
Lange Violettestraat 237
Gent

De film­klas­sie­ker Grease is één van de suc­ces­vol­ste films van de 20ste eeuw, maar de film weet zeker niet ieder­een te beko­ren. Sommigen begin­nen spon­taan mee te kwe­len bij deze roman­ti­sche film­mu­si­cal van Randal Kleiser en kun­nen maar geen genoeg van krij­gen van de liai­son tus­sen John Travolta en Olivia Newton-John, ter­wijl ande­ren de tenen al voe­len krul­len bij de eer­ste noten van You’re the one that I want’. In dit pro­gram­ma geven drie film­ma­kers hun eigen com­men­taar op Grease en de wer­king van de mainstreamcinema.

Van het jon­ge Oostenrijkse film­ge­weld Johann Lurf toon­den we vorig jaar A to A, een film waar­in hij met zijn Vespa rond­jes rijdt rond alle roton­des in zijn omge­ving en zo de roton­de­kunst’ op humo­ris­ti­sche wij­ze te kijk zet. In Twelve Tales Told fietst hij al even scherp en vro­lijk door de intro’s van de gro­te Hollywood pro­duc­tie­hui­zen. Antoni Pinent kleedt dan weer Grease let­ter­lijk uit in G/R/E/A/S/E, om de film ver­vol­gens weer in een iets span­nen­der jas­je te ste­ken en er zo een arche­ty­pi­sche’ expe­ri­men­te­le film van maakt met alle flic­ker, noi­se en ver­vor­mings­ef­fec­ten van dien. De jon­ge Duitser Max Grau ten­slot­te is oprecht gefas­ci­neerd door Grease en wil zijn lief­de voor de film tel­kens weer her­be­ves­tigd zien. De vraag is voor­al hoe wij ons ver­hou­den tot Grau’s fas­ci­na­tie en dan in het bij­zon­der de eer­ste vijf secon­den van You’re the one that I want’. Gelukkig bege­leidt Grau ons met zijn dro­ge com­men­taar op een zoek­tocht naar de essen­tie van Grease waar­bij ook de exis­ten­ti­ë­le levens­vra­gen van Sandy en Danny de revue passeren.

GREASE c Light Cone

Johann Lurf

Twelve Tales Told

AT • 2014 • 4' • colour • digital

Antoni Pinent

G/R/E/A/S/E

ES • 2013 • 22' • colour • 35mm

Max Grau

«[…] craving for narrative» lässt sich einfach nicht gut übersetzen

DE • 2015 • 24' • colour • digital