Deze website maakt gebruik van Cookies.

Els van Riel & Jelle Martens + Chimera

28.02’24
Fugue

Fugue, A Light’s Travelogue © Els van Riel

Ciné Rio (De Koer)
Meibloemstraat 86 
B-9000 Gent

€ 8 / Kansentarief € 1,6

Els van Riel onder­zoekt bewe­gend beeld in de vorm van film en instal­la­ties. Ze heeft een voor­keur voor 16mm-film en expe­ri­men­teert met de tech­niek en het gelijk­tij­di­ge gebruik van diver­se pro­jec­to­ren. Het vast­leg­gen van natuur­lij­ke feno­me­nen en de mani­pu­la­tie van de tijds­di­men­sie speelt vaak een cen­tra­le rol in haar werk. 

In de voor­stel­ling Traversées gaat Jelle Martens live in dia­loog met twee films van Els van Riel. In zijn prak­tijk als beel­dend kun­ste­naar is klank een cru­ci­aal ele­ment in ter­men van rit­me, her­ha­ling, tex­tuur en mon­ta­ge. Sinds een bepaal­de tijd is Jelle zelf bezig met het expe­ri­men­te­ren met klank. Hierin focust hij zich op de dia­loog tus­sen het mecha­ni­sche en het men­se­lij­ke door mid­del van her­ha­ling en reproductie.

Els van Riel en Jelle Martens kozen ook voor de film Chimera, een quees­te naar licht en scha­duw, en naar alle ele­men­ten die deze zoek­tocht zicht­baar maken.”

Georganiseerd door Ciné Rio in samen­wer­king met Art Cinema OFFoff.


Els van Riel

DoUndo / recycling G

BE • 2006 • 11' • colour • digital

Live Soundtrack: Jelle Martens

Een audio­vi­su­eel werk uit ver­schil­len­de lagen wordt lang­zaam zicht­baar door hand­ma­ti­ge licht­ver­an­de­rin­gen. Een land­schap met hete lucht aan de hori­zon vormt de basis, glin­ste­rend in har­mo­nie met de klank van snaartonen.

Els van Riel

Fugue, A Light’s Travelogue

BE • 2017 • 27' • colour • 16mm

Live Soundtrack: Jelle Martens

De film Fugue, A Light’s Travelogue is het resul­taat van een zoek­tocht naar de com­plexi­teit van de mate­rie van licht. Met dit werk pro­beert van Riel te begrij­pen wat licht en het belang van haar ener­gie inhoudt.

Fysici beant­woord­den mijn vraag wat is eigen­lijk licht’ met een dat is een vraag voor filo­so­fen’, filo­so­fen op hun beurt ant­woord­den me met dit is eer­der een vraag voor fysi­ci’. Dus ging ik door de geschie­de­nis van de weten­schap en con­stru­eer­de een film geba­seerd op details uit de bevin­din­gen van de voor­bije eeu­wen. Ik ging ervan uit dat indien ik beel­den uit de weten­schaps­ge­schie­de­nis zou pro­jec­te­ren en deze pro­jec­tie her­fil­men en her­pro­jec­te­ren en opnieuw fil­men, en als ik dit pro­ces meer­maals zou her­ha­len en steeds nieu­we lagen zou toe­voe­gen, ik uit­ein­de­lijk zou komen tot een bevre­di­gend inzicht.” (Els van Riel)

Fugue

Fugue, A Light’s Travelogue © Els van Riel

Haris Epaminonda

Chimera

CY • 2019 • 34' • colour • digital

Chimera van de Cypriotische kun­ste­na­res Haris Epaminonda is een medi­ta­tief audio­vi­su­eel reis­ver­slag over tijd, ruim­te en her­in­ne­ring. Door de stra­len van de zon en haar scha­duw te vol­gen, werkt de film als een opti­sche lucht­spie­ge­ling. Chimera laveert tus­sen rea­li­teit en fan­ta­sie, natuur en cul­tuur, licht en don­ker. Epaminonda cre­ëer­de samen met geluids­kun­ste­naar Kelly Jayne Jones de ambient score.

Epaminonda won met de film de Zilver Leeuw op de Biënnale van Venetië 2019.

Chimera is een quees­te naar licht en scha­duw, en naar alle ele­men­ten die deze zoek­tocht zicht­baar maken.” – Els van Riel en Jelle Martens over hun keu­ze voor deze film.

Chimera

Chimera © The artist & Rodeo London Piraeus; Casey Kaplan, New York; Galleria Massimo Minini, Brescia

Els van Riel

DoUndo / recycling G

BE • 2006 • 11' • colour • digital

Live Soundtrack: Jelle Martens

Els van Riel

Fugue, A Light’s Travelogue

BE • 2017 • 27' • colour • 16mm

Live Soundtrack: Jelle Martens

Haris Epaminonda

Chimera

CY • 2019 • 34' • colour • digital