Deze website maakt gebruik van Cookies.

Drieluik Manon de Boer (2)

11.04’22
Avond2 lead Md B Caco a 1

In de films van Manon de Boer vor­men per­soon­lij­ke ver­tel­lin­gen en muzi­ka­le inter­pre­ta­ties zowel onder­werp als metho­de. Ze onder­zoekt op indrin­gen­de wij­ze de wis­sel­wer­king tus­sen beeld en geluid en wij­zigt sub­tiel onze klas­sie­ke waar­ne­ming van film. Zo stelt ze de macht van beel­den in vraag en hun aan­spraak op waar­heid. Haar films, die in wezen ook altijd een soort por­tret­films zijn, tonen veel­al acteurs en actri­ces, musi­ci, dan­sers of intel­lec­tu­e­len. De per­so­na­ges krij­gen gelei­de­lijk een defi­ni­tie­ve vorm naar­ma­te hun her­in­ne­rin­gen zich ont­vou­wen en zelfs het vol­le­dig gevorm­de beeld ver­bergt min­stens zoveel als het onthult.

Manon de Boer koes­tert een bij­zon­de­re belang­stel­ling voor de omstan­dig­he­den waar­in cre­a­ti­vi­teit en artis­tie­ke expres­sie gedij­en. Ik beschouw momen­ten van doel­loos­heid waar­in je je gedach­ten kunt laten dwa­len, de tijd kunt ver­ge­ten en je hoofd leeg kunt maken als een essen­ti­eel onder­deel van het cre­a­tie­ve pro­ces.” An Experiment in Leisure ver­kent dit idee aan de hand van frag­men­ten uit het gelijk­na­mi­ge boek van de Britse psy­cho­a­na­ly­ti­ca Marion Milner. Ze wor­den gele­zen en becom­men­ta­ri­eerd door ver­schil­len­de kun­ste­naars ter­wijl we beel­den van hun werk­ruim­tes en een zee­zicht in Noorwegen zien. De resul­te­ren­de erva­ring reso­neert met Milners idee van vrije tijd’: niet een moment dat tegen­over werk staat, maar een tijd die ons in staat stelt vrij waar te nemen en te den­ken zon­der een onmid­del­lijk doel.

Dit pro­ces zien we aan het werk in enke­le van de ande­re films. The Untroubled Mind bestaat uit een ver­za­me­ling beel­den van con­struc­ties van het zoon­tje van de Boer, gefilmd over een peri­o­de van drie jaar. De duur van elke opna­me is onge­veer 20 secon­den, de tijd die je met een Bolex 16mm-came­ra kunt fil­men na de veer met de hand op te win­den. Julius bouwt al din­gen met voor­wer­pen die hij om zich heen vindt sinds hij een jaar of twee is. Hij bedenkt deze sculp­tu­ren wan­neer hij alleen speelt – vaak als hij even niet weet wat te doen. Ik vind het gewel­dig ze tegen te komen in huis. Ze laten me iets zien van zijn denk­we­reld en hoe hij de ruim­te ervaart, en ze ont­hul­len ook wat [de Amerikaanse schil­de­res] Agnes Martin een an untrou­b­led mind’ noemt.”

Caco, João, Mava and Rebecca obser­veert vier tie­ners die in een repe­ti­tie­ruim­te in stil­te impro­vi­se­ren met dans en bewe­ging. De film ver­mijdt het opbou­wen van span­ning en wijkt af van het toe­wer­ken naar een doel. In plaats daar­van ver­kent de Boer de tijd­span­ne tus­sen het al’ en het nog niet’, de tijd van mogelijkheden.

De ove­ri­ge twee films han­de­len even­eens over het lichaam van de per­for­mer-kun­ste­naar, dit­maal in opper­ste con­cen­tra­tie en uit­voe­ring, maar ook dat van de kij­ker. one, two, many bestaat uit drie per­for­man­ces: een fluit­stuk met cir­cu­lai­re adem­ha­ling, een mono­loog, en vier zan­gers met publiek. In Two Times 433 speelt de Brusselse pia­nist Jean-Luc Fafchamps twee keer John Cage’s baan­bre­ken­de stil­le’ com­po­si­tie 433” voor een publiek. De eer­ste opna­me regi­streert de uit­voe­ring mét omge­vings­ge­luid. Bij de twee­de is alle geluid weg­ge­la­ten behal­ve het klik­ken met de timer bij de drie tij­den op de par­ti­tuur. De came­ra maakt onder­tus­sen een bewe­ging van 360° langs het publiek en het land­schap door het raam van de stu­dio­ruim­te. De intie­me, licha­me­lij­ke stil­te van de toe­schou­wer in de film­zaal wordt de foca­le muziek’ in het spel.

• Het pro­gram­ma bestaat uit twee delen met een pau­ze na de der­de film.

• Uitzonderlijk wor­den alle films uit de selec­tie ver­toond op de ori­gi­ne­le dra­ger waar­op ze zijn afge­werkt! Een unie­ke kans dus om enke­le van de Boers 16mm- en 35mm-films op pel­li­cu­le te zien.

• Dit is de twee­de van drie avon­den die OFFoff wijdt aan de films van Manon de Boer naar aan­lei­ding van de ten­toon­stel­ling Blindsight – Manon de Boer in dia­loog met Latifa Laâbissi en Laszlo Umbreit’ in Museum Dhondt-Dhaenens (13 febru­a­ri – 22 mei) te Deurle. De ande­re avon­den vin­den plaats op maan­dag 14 maart en zon­dag 15 mei.

• De drie filmprogramma’s zijn gra­tis op ver­toon van een tic­ket van de ten­toon­stel­ling. Omgekeerd kan u met een film­tic­ket gra­tis de ten­toon­stel­ling bezoeken.

Manon de Boer

One, two, many

BE • 2012 • 22' • colour • digital

Two Times 4’33”

BE • 2008 • 10' • colour • 35mm

An Experiment in Leisure

BE • 2016-2019 • 32' • colour • digital

The Untroubled Mind

BE • 2016 • 8' • colour • digital

Caco, João, Mava and Rebecca

BE/PT • 2019 • 49' • colour • digital