Deze website maakt gebruik van Cookies.

OFFoff x Lochness – skatepark screening

23.06’23
Rouli blog insert 21

The Devil's Toy © Office national du film du Canada

Lochness, een col­lec­tief en artist run spa­ce uit Gent, bouw­de het Oud Huis van Kunsthal om tot een modu­lair ska­te­park dat ze de afge­lo­pen drie maan­den gebruik­ten als plat­form voor een inter­dis­ci­pli­nair pro­gram­ma. Tijdens de finis­sa­ge ver­toont OFFoff samen met Lochness een ska­te­film­pro­gram­ma in het ska­te­park.

Vanaf de jaren 60 ont­wik­kel­de de ska­tesce­ne haar eigen, ico­ni­sche beeld­cul­tuur. In de jaren 90 wer­den betaal­ba­re videocamera’s een vas­te reis­ge­noot op ska­te­trips door­heen de States. Parkings, ver­la­ten indu­strie­ter­rei­nen en leeg­ge­pomp­te zwem­ba­den wer­den het decor voor tal­rij­ke films, ver­ge­zeld van ste­vi­ge gita­ren en schreeu­we­rig gezang. Lang voor­dat YouTube of Instagram het leven zagen, cir­cu­leer­den de video­ta­pes van vroe­ge ska­te-ster­ren van huis­ka­mer tot huis­ka­mer. Ook van­daag maken film en video inte­graal deel uit van de sce­ne. De legen­da­ri­sche Sony VX1000 DV-came­ra draait nog steeds dol­le uren op obscu­re plaat­sen en tijd­stip­pen, trouw ver­ge­zeld door het immer jon­ge ska­te­ta­lent dat zich wenst te ver­eeu­wi­gen op het web.

Deze avond richt zich niet zozeer op de klas­sie­ke ska­te­film’ – onder­tus­sen een gen­re op zich – maar op films op de rand van expe­ri­men­te­le cine­ma en ska­te­film.

  • Programma: Ans Mertens
  • In aan­we­zig­heid van Ans Mertens, Miguel Faro & Abel Kleinblatt

Daags nadien opent in De Warande in Turnhout de ten­toon­stel­ling NBD – een kijk in de Kempense ska­te­cul­tuur’ en zal ook de nieu­we film­in­stal­la­tie Reel Real Double Time van kun­ste­naar en film­ma­ker Ans Mertens te zien zijn t.e.m. zon­dag 23 juli.


Claude Jutra

The Devil’s Toy

CA • 1969 • 15' • b&w • digital

This short 1966 docu­men­ta­ry dedi­ca­ted to all vic­tims of into­le­ran­ce” depicts the dawn of ska­te­boar­ding in Montreal. A new acti­vi­ty frow­ned upon by poli­ce and adults, ska­te­boar­ding gave young­sters a thril­ling sen­sa­ti­on of speed and free­dom. This film – the first Canadian docu­men­ta­ry ever made about the sport – cap­tu­res the exu­be­ran­ce of boys and girls having the time of their lives in free-whee­ling down­hill locomotion.

Rouli roulant 720 XL g BM3w4e

Sarah Vanagt

Little Figures

BE • 2003 • 15' • colour & b&w • digital

Three sta­tu­es on the Mont des Arts in Brussels: a king, a queen and a medie­val knight. Three new­co­mers to Brussels: a Filipino boy, a Rwandan refu­gee girl and a Moroccan boy. Three sta­tu­es, three child­ren; an ima­gi­na­ry conversation.

Littlefigures

© Sarah Vanagt, courtesy argos

Abel Kleinblatt

SIDEWALKS (a series on form and function)

BE • 2022 • 13' • colour • digital

A visu­al essay explo­ring the use of public space.

Abel

© Abel Kleinblatt, Willem Jones

Miguel Faro

Downhill

PT • 2016 • 17' • colour • digital

Journey to the other side of the mir­ror, in Lisbon – ska­te and its cul­tu­re bring with them a tech­no­lo­gy of visi­on that coo­r­di­na­tes move­ment, body, point of view and spa­ce in a spe­ci­fic way. The city is drawn in the plea­su­re of the bodies moving through it.

Downhill copy

© Miguel Faro

Arthur Le Duc

Let’s Go

BE • 3' • colour • digital

As a ska­ter and film­ma­ker, Arthur Le Duc (aka Feeelsgood) docu­ments his friends on their ska­te mis­si­ons in town. For this scree­ning, he dived into his archi­ve and used foot­a­ge from Ans Mertens to edit this brand-new ska­te clip.

Arthurleduc

© Arthur Le Duc, Ans Mertens

Nessy Xtreme LN KH 070423 HR 34 jpg

Lochness: Nessy Xtreme © Michiel De Cleene

Nessy Xtreme LN KH 070423 HR 29 jpg

Claude Jutra

The Devil’s Toy

CA • 1969 • 15' • b&w • digital

Sarah Vanagt

Little Figures

BE • 2003 • 15' • colour & b&w • digital

Abel Kleinblatt

SIDEWALKS (a series on form and function)

BE • 2022 • 13' • colour • digital

Miguel Faro

Downhill

PT • 2016 • 17' • colour • digital

Arthur Le Duc

Let’s Go

BE • 3' • colour • digital