Deze website maakt gebruik van Cookies.

Zomersalon 2020: Buy local

17.07–
30.08’20
SALON2020 heelklein

ZOMERSALON 2020 BUY LOCAL
Grootse ten­toon­stel­ling met ver­koop van beel­den­de kunst uit Gent


Ontdek en steun Gentse beel­dend kunstenaars

Kunstenaars heb­ben het moei­lijk door de corona­cri­sis. Uitstel én afstel van ten­toon­stel­lin­gen en opdrach­ten bete­kent dat kun­ste­naars op gro­te schaal inkom­sten mis­lo­pen. Meer dan ooit kun­nen zij jouw steun gebruiken.

Samen met vele Gentse cul­tu­re­le orga­ni­sa­ties ver­za­melt Kunsthal Gent daar­om deze zomer het werk van beel­dend kun­ste­naars uit de bloei­en­de Gentse kunstsce­ne in een groot­se ten­toon­stel­ling. Zomersalon 2020 Buy Local’ biedt niet alleen de kans aan het publiek om Gentse kun­ste­naars te ont­dek­ken, maar ook om hen recht­streeks te steu­nen door een werk te kopen!

De hele ten­toon­stel­ling is te koop
Elk werk in het Zomersalon is te koop. De ver­koop vindt plaats tus­sen koper en kun­ste­naar (of de gale­rij die de kun­ste­naar ver­te­gen­woor­digt), zon­der tus­sen­komst van Kunsthal Gent. Zo gaat zoveel moge­lijk van de opbrengst naar de kun­ste­naar. Kunstenaars kie­zen boven­dien zelf een recent werk uit hun oeu­vre en plak­ken er ook een prijs op. In samen­wer­king met Cultuurloket en NUCLEO orga­ni­seert Kunsthal Gent op don­der­dag 25 juni een webi­nar over prijs­zet­ting om hen daar­bij te hel­pen. Schrijf hier in voor het webi­nar.

Vanaf 17 juli, een hele zomer lang: koop lokaal!
De ten­toon­stel­ling loopt in Kunsthal Gent van­af 17 juli, het begin van De Gentse Cultuurzomer, een ini­ti­a­tief van het Gents Kunstenoverleg, en is daar­na te zien én te koop tot 30 augus­tus. Alle wer­ken wor­den ook opge­no­men in een catalogus.

—> Opening: 17.07.202020:00

Tegelijk met de ten­toon­stel­ling in Kunsthal Gent lan­ceert De Gentse Cultuurzomer een onli­ne plat­form waar­op alle wer­ken uit het Zomersalon zul­len terug te vin­den zijn. Geïnteresseerden kun­nen van­af 17 juli ook via deze weg een kunst­werk uit het Zomersalon kopen (in samen­wer­king met crox­hapox).

Oproep voor kun­ste­naars: inschrij­ven tot en met 1 juli
Kunstenaars die wonen of wer­ken in Gent of met hun prak­tijk dui­de­lijk ver­bon­den zijn aan de stad kun­nen een werk inzen­den voor het Zomersalon.

Schrijf hier in, geef infor­ma­tie mee over het werk, je artis­tie­ke prak­tijk en je con­tact­ge­ge­vens. Je vindt er ook meer infor­ma­tie over de voor­waar­den en het regle­ment. Werken die aan de voor­waar­den vol­doen kun­nen wor­den afge­ge­ven in Kunsthal Gent tot en met zon­dag 5 juli 2020.

Zomersalon is een knip­oog naar het vroe­ge­re Kunstsalon tij­dens de Gentse Feesten, een wed­strijd voor kun­ste­naars uit Gent die van 1994 tot 2011 twee­jaar­lijks plaats­vond in de Sint Pietersabdij, geor­ga­ni­seerd door Stad Gent.

Deze Gentse orga­ni­sa­ties zet­ten alvast mee hun schou­ders onder Zomersalon 2020:
019, Art Cinema OFFoff, Barbé-Urbain Gallery, Bebe Books, BLANCO, BOEKS, Campo, Cecilia Jaime Gallery, Convent, Cultuur Gent, Curatorial Studies at KASK, Croxhapox, Cultuurloket, De Curieuze Collectie, Dekenij Patershol, David vzw, De Centrale, De Gentse Cultuurzomer, De Koer, Emergent, Engagement Gent, Experimental Intermedia, Tatjana Pieters, Gents Kunstenoverleg, Gouvernement, Het Balanseer, HISK, In De Ruimte, KASK & Conservatorium / HOGENT, KIOSK, Kolder, Kristof De Clercq Gallery, Kunst in Huis, Les Voizines, LUCA School of Arts – Campus Gent, Lysterinck, Manoeuvre, men­tor­men­tor, Museum Dr. Guislain, NADAR, Nein, NOGallery, NUCLEO, P/ROPS, PostX, Posture Editions, Re-Mains, Roger Raveel Museum, Rufus Gallery, S.M.A.K., Stad Gent, Subbacultcha, VOEM, Vooruit, Yart, Zebrastraat, …

Met dank aan Eeckman Art & Insurance