Deze website maakt gebruik van Cookies.

Who With Their Mouth Full of Flint

22.11’17
23213113 1590797544338613 3627547419460407276 o
© Courtesy of the artist
Art Cinema OFFoff
Lange Violettestraat 237
Gent

Rain see­ps through the roof of the mouth. Teeth as rocks.
Tongue as moun­tain ran­ge – chan­ging over the cour­se of time.
A thin sli­ce of sto­ne ground to dust.
Have you mea­su­red the room?”
Not yet. Have you got a tape measure?”
It had star­ted to snow in the hol­low of a thought and Nature, splen­did and bare,
here hiding her eggs, had cau­sed a landsli­de to take place.

Who With Their Mouth Full of Flint is een meer­la­gi­ge per­for­man­ce – een infu­sie – tus­sen de Brusselse dans- en poë­zie­kun­ste­naar Billie Hanne en de IJslandse geluids­kun­ste­naar en teke­naar Hallveig Ágústsdóttir.

Billie Hanne com­po­neert dans en poë­zie in instant cho­re­o­gra­fie­ën: een pro­vo­ca­tie­ve poë­ti­ca die voort­komt uit de inge­ving van het moment, en waar­bij visie en instinct essen­ti­eel zijn. Ze onder­zoekt de men­se­lij­ke inti­mi­teit via ruim­te, tijd, objec­ten en licht. Ze behan­delt stem en dans radi­caal en weeft zo ver­schil­len­de tex­tu­ren, ver­ha­len en geo­me­trie­ën door­een. Behendigheid wordt door­boord met gra­tie, en lyri­sche kracht met rit­me. Haar fra­se­ring bestaat uit een scherp­zin­nig ver­tel­len met het lichaam en uitin­gen via de stem. In haar prak­tijk geeft Billie Hanne een nieu­we ver­beel­ding aan de tra­di­tie, en ver­duwt ze de gren­zen van de kunst­vor­men, door mythe en ver­haal te ver­men­gen en ver­vor­men met het bewe­gen­de lichaam en de fysi­sche, mate­ri­ë­le rea­li­teit van de compositie.

Door haar beel­dend werk te laten inter­a­ge­ren met muziek en geluid, heeft Hallveig Ágústsdóttir een bre­de waai­er aan ver­schil­len­de media onder­zocht: schil­der­kunst, foto­gra­fie, per­for­man­ce en video. Daarnaast cre­ëert ze haar eigen muzi­ka­le com­po­si­ties. De laat­ste jaren werkt ze met de een­vou­di­ge dis­ci­pli­ne teke­nen, in samen­spel met een eigen inter­ac­tief audio­vi­su­eel sys­teem: Hallveig explo­reert de geluids­er­va­ring van bewe­gin­gen en mar­ke­rin­gen in haar pro­ces om tot beel­den te komen.

Hallveig Ágústsdóttir & Billie Hanne

Who With Their Mouth Full of Flint

Performance