Deze website maakt gebruik van Cookies.

Under Construction

08–
09.11’18
Under Construction
Under Construction
Art Cinema OFFoff
Lange Violettestraat 237
Gent

In Under Construction onder­zoe­ken cho­re­o­gra­fe Lieselot Vanderroost en con­tra­bas­sist Innerwoud de defi­ni­tie van een per­soon­lijk­heid die per­ma­nent in ont­wik­ke­ling lijkt te zijn. Wanneer is een iets of iemand vol­tooid en stopt het zoe­ken naar een vol­maak­ter bestaan? Of is de zoek­tocht naar ver­be­te­ring net de essen­tie van ons kor­te ver­blijf hier?

De voor­bije tien jaar trans­for­meert een rist aan fysie­ke pro­ble­men het leven van Vanderroost in een onvoor­spel­baar hin­der­nis­sen­par­cours. Dans speelt hier­bij de essen­ti­ë­le rol als bemid­de­laar tus­sen een hard­leers lichaam en men­ta­le wils­kracht. Met bei­de voe­ten in het heden, toch hoop­vol op wat de toe­komst brengt, is de scha­duw van frus­tra­tie en het bot­sen op fysie­ke gren­zen nooit veraf.

Under Construction werd gecre­ëerd in het kader van de beel­den­de expo­si­tie Occupation artis­ti­que d’un fort’ in Namen met deel­ne­mend kun­ste­naar Renato Nicolodi. Voornoemde loca­tie en kun­ste­naar tre­den op als inspi­ra­tie­bron­nen voor deze ver­smel­ting van muziek en dans. Het bij momen­ten grau­we archi­tec­tu­ra­le aspect dat in ieder ander licht een nieu­we gedaan­te aan­neemt wordt weer­spie­geld in de con­trast­rij­ke, doch melan­cho­li­sche klan­ken eigen aan Innerwoud. Het repe­ti­tie­ve karak­ter van gro­tes­ke monu­men­ta­le archi­tec­tuur wordt ver­der ver­tolkt door zowel bewe­ging als geluid in een intie­me voorstelling.

Programma: Atelier OFFoff

Lieselot Vanderroost1990) is sinds haar jeugd een gepas­si­o­neerd dan­ser. Door het vol­gen van ver­schei­de­ne prak­ti­sche en the­o­re­ti­sche stu­dies bin­nen de beel­den­de kun­sten, breid­de ze haar pal­let aan expres­si­o­nis­ti­sche vaar­dig­he­den uit. De laat­ste jaren keer­de ze ech­ter terug naar haar roots: ze volg­de inten­se dans­les­sen en ‑work­shops (o.a. Inaki Aspillaga, Narendra Patil, Hiroshi Wakamatsu, Nicole Kohler, TALK, e.d.) en is sinds 2016 heden­daag­se dans- en bewe­gings­do­cent. Ze cho­re­o­gra­feer­de stuk­ken als Ctrl+Alt+Esc (Lichtfestival Gent, 2018), I am the Enemy you kil­led, my friend (Concertgebouw Brugge, 2017), MedeaMaterial (Matterhorn en AB, 2016 – 2017) en Grashelm (KAAP, 2016). In deze voor­stel­lin­gen onder­zoekt Vanderroost voor­al de klein­heid en bru­te kwets­baar­heid van de mens en het opzoe­ken van diens gren­zen in al zijn facetten.

Innerwoud1991) is het solo­pro­ject van con­tra­bas­sist Pieter-Jan Van Assche, ont­staan in 2014 in Gent, BE. Zijn muziek wordt vaak omschre­ven als een mix tus­sen ambient, dro­ne en neo­klas­siek. Muzikale lagen wor­den live op elkaar gebouwd en ver­smel­ten met de ver­schil­len­de gelui­den die de con­tra­bas pro­du­ceert. Het resul­taat is een melan­cho­li­sche reis. In decem­ber 2018 brengt Innerwoud een twee­de album uit, tevens op het Gentse label Consouling Sounds (ook: The Black Heart Rebellion, CHVE, Amenra, Inwolves, …).

Under Construction 2

Lieselot Vanderroost & Innerwoud

Under Construction

Performance