Deze website maakt gebruik van Cookies.

The Young and the Beautiful: Rose Lowder + Margarita Maximova

16.05’22
Lowder Sources2 1
Rose Lowder, Sources © Light Cone
Art Cinema OFFoff
Lange Steenstraat 14
B-9000 Gent
€8 / €5 (reductie)

In de pro­gram­ma­reeks The Young & the Beautiful’ ver­hou­den jon­ge film­ma­kers zich tot de expe­ri­men­te­le canon. Margarita Maximova pre­sen­teert niet alleen een selec­tie van haar eigen werk naast dat van Rose Lowder, maar gaat ook muzi­kaal de dia­loog aan door enke­le van haar films te voor­zien van een live soundtrack.

De Frans-Peruviaanse film­maak­ster Rose Lowder (1941) ont­wik­kel­de een geheel eigen, unie­ke manier van fil­men. Met een 16mm Bolex came­ra filmt ze fra­me per fra­me, maar niet in opeen­vol­gen­de beel­den – bepaal­de fra­mes laat ze leeg. Ze spoelt ver­vol­gens de film terug in de came­ra en belicht dan alleen de tus­sen­lig­gen­de fra­mes die ze eer­der leeg liet, vaak op een later tijd­stip (soms jaren erna) of op een ande­re plaats. Met deze metho­de mani­pu­leert en over­stijgt ze de wer­ke­lijk­heid om een nieu­we kijk­er­va­ring te cre­ë­ren waar­in ver­schil­len­de situ­a­ties tege­lij­ker­tijd zijn te zien, ook al wer­den ze niet op die manier opge­no­men. Haar cine­ma van de waar­ne­ming is een gedul­dig ver­we­ven van beel­den, tijd en soms ruim­te om ver­schil­len­de momen­ten of plaat­sen, vast­ge­legd op aan elkaar gren­zen­de foto­gram­men, te laten inter­a­ge­ren op het scherm en in het hoofd van de toe­schou­wer. Zo bestaan haar beroem­de Bouquets, gefilmd in een­zelf­de omge­ving op ver­schil­len­de tijd­stip­pen, uit een reeks films van tel­kens één minuut waar­bij ook de (1440) door elkaar gepluk­te fra­mes een boe­ket beel­den vormen.

Lowder, opge­leid als beeld­hou­wer en schil­der, vult het can­vas niet in één line­ai­re bewe­ging in, maar werkt van hier naar daar. Deze metho­de ver­eist een uiterst nauw­ge­zet­te con­tro­le. Om dub­be­le belich­tin­gen te ver­mij­den en bij te hou­den wat gefilmd is en waar het zich op de film­rol bevindt, gebruikt ze de tel­ler op de Bolex maar voor­al haar eigen, zeer pre­cie­ze en met de hand gete­ken­de schema’s, die ze sco­res’ noemt. Het gra­fi­sche ver­nuft en de seman­ti­sche rijk­dom en visu­e­le schoon­heid van deze schema’s ver­ra­den de com­plexi­teit van Lowders tech­niek. Ze valt niet terug op een opti­sche prin­ter, maar werkt de films af in de camera.

Lowder filmt beschei­den, een­vou­di­ge din­gen, lang enkel op fiets­af­stand van haar huis in Avignon. Bloemen en water vor­men terug­ke­ren­de motie­ven in haar werk. Lowders per­soon­lij­ke beeld­taal geeft zowel uit­druk­king aan de schoon­heid van het land­schap om haar heen als aan de magie van het filmkijken.

Volgens film­ma­ker en ‑the­o­re­ti­cus Peter Gidal maakt Lowders werk deel uit van een bewe­ging rich­ting een meer­vou­di­ge in plaats van een­dui­di­ge iden­ti­teit, van sub­jec­ti­vi­teit in plaats van objec­ti­vi­teit en een vrou­we­lij­ke in plaats van man­ne­lij­ke sen­si­bi­li­teit. Zij rea­geer­de: In mijn films weet je niet pre­cies waar iets is.” Het werk van de Belgisch-Russische kun­ste­na­res Margarita Maximova deelt vaak dit bui­ten deze tijd’-gevoel en geeft zowel uit­druk­king aan digi­ta­le als geo­gra­fi­sche of psy­cho­gra­fi­sche ont­heem­ding. Hoewel Maximova’s land­schap­pen’ zijn gecre­ëerd met snel­le, soms zeer ele­men­tai­re digi­ta­le tech­nie­ken, vor­men ze een domi­nant, gevoe­lig en bij­na subliem visu­eel ele­ment, dat een beroep doet op de psy­cho­lo­gi­sche en emo­ti­o­ne­le ont­van­ke­lijk­heid van de toeschouwer.

In Maximova’s films stot­tert’ de natuur om ande­re rede­nen dan bij Lowder. Sway a way is een fil­mi­sche draai­kolk van een heel ander soort, samen­ge­steld uit beeld­ma­te­ri­aal van een mobie­le tele­foon die uit een vlieg­tuig valt, GoPro-camera’s die in de oce­aan terecht­ko­men, in rivie­ren tui­me­len of door vogels wor­den opge­pikt. Een levens­loop lijkt op te gaan in de draai­kolk van het inter­net. In Just Call Him and See If He Picks Up vol­gen we via tekst een chat­ge­sprek tus­sen twee zus­sen tegen een ach­ter­grond van iets wat op het eer­ste gezicht een saaie mono­chro­me road­mo­vie lijkt. De twee per­spec­tie­ven in deze film reso­ne­ren mis­schien met Lowders Certaines obser­va­ti­ons; dit werk met twee 16mm-pro­jec­to­ren cre­ëert één supe­rim­po­si­tie die op de Pont d’Avignon plots open­schuift tot twee scher­men alvo­rens weer samen te komen.

Margarita Maximova (1990) woont en werkt momen­teel in Berlijn. Ze werd gebo­ren in Moskou en groei­de op en stu­deer­de in België (LUCA School of Arts Gent). In die peri­o­de werk­te ze ook als vrij­wil­li­ger bij Art Cinema OFFoff! Op een apart scherm bui­ten de zaal, pre­sen­teert Maximova Bird. Deze film, die nooit eer­der publiek is ver­toond, werd gemaakt toen ze nog stu­deer­de aan het LUCA. Een beeld van een vogel gefilmd in Riga werd ein­de­loos geïm­por­teerd en geëx­por­teerd in ver­schil­len­de fra­me rates, tot­dat het abstra­heer­de en stok­te. Deze instinc­tie­ve manier van wer­ken, die haaks lijkt te staan op de uiterst gecon­tro­leer­de prak­tijk van Lowder, was Maximova’s eer­ste ken­nis­ma­king met de expe­ri­men­te­le film. In zeke­re zin is het een voor­bo­de van haar stom­me film The Vast, The Land, The Liquid waar­in de lucht, de ber­gen en de gol­ven blij­ven ste­ken en het ver­mo­gen om het land­schap accu­raat weer te geven in twij­fel kan wor­den getrokken.

Rose Lowder

Turbulence

FR • 2015 • 7' • colour • 16mm

Bouquets 1-10

FR • 1994-1995 • 12' • colour • 16mm

Live Soundtrack: Margarita Maximova

Margarita Maximova

The Vast, The Land, The Liquid

BE • 2014 • 4' • colour • digital

Live Soundtrack: Margarita Maximova

Rose Lowder

Certaines Observations

FR • 1979 • 14' • b&w • 16mm

Sources

FR • 2012 • 5' • colour • 16mm

Sous le soleil

FR • 2011 • 3' • colour • 16mm

Margarita Maximova

Sway a way

BE • 2020 • 11' • colour • digital

Just Call Him and See If He Picks Up

BE • 2018 • 6' • colour • digital

Bird

BE • 2011 • 3' • colour • digital