Deze website maakt gebruik van Cookies.

The Young and the Beautiful: Maya Deren + Anna De Sutter

21.10’19
Sublimation 5
The Sublimation of Anna De Sutter © Courtesy of Anna De Sutter
Art Cinema OFFoff
Lange Steenstraat 14
B-9000 Gent
€8 / €5 (reductie)

Each indi­vi­du­al is the cen­ter of a per­so­nal vor­tex; and the aggres­si­ve vari­e­ty and enor­mi­ty of the adven­tu­res which swirl about and con­front him are uni­fied only by his per­so­nal iden­ti­ty… The inte­gri­ty of the indi­vi­du­al iden­ti­ty is coun­ter­poin­ted to the vola­ti­le charac­ter of a rela­ti­vis­tic uni­ver­se.” – Maya Deren

In de pro­gram­ma­reeks The Young & the Beautiful’ ver­hou­den jon­ge film­ma­kers zich tot de expe­ri­men­te­le canon. In The Sublimation of Anna De Sutter scha­kelt Anna tus­sen haar rol als maker, pro­ta­go­nist en toe­schou­wer. Nu eens voert ze zich­zelf daar­bij op als een lief­de­vol­le klein­doch­ter, dan weer toont ze zich als een kwets­ba­re jon­ge vrouw of ont­popt ze zich tot een zelf­ver­ze­ker­de diva. Met zijn Do-It-Yourself atti­tu­de knip­oogt haar zelf­be­wus­te koorts­droom naar Maya Derens debuut­film Meshes of the Afternoon waar­in ont­dub­be­ling en bizar­re inserts van dag­da­ge­lijk­se objec­ten even­eens de sfeer bepa­len. In dit sur­re­a­lis­tisch expe­ri­ment – want kunst moet een expe­ri­ment zijn,” aldus Deren – kan­telt vre­de­vol in des­o­ri­ën­te­rend en bedrei­gend. In Derens twee­de kort­film At Land spoelt een vrouw, gespeeld door Deren, aan op een strand. Gedurende de dro­me­ri­ge reis die volgt, ont­moet ze ande­re men­sen en ande­re ver­sies van zich­zelf. Deren zei ooit dat de film han­delt over het gevecht om de eigen iden­ti­teit te behou­den. Voor At Land kreeg ze de mede­wer­king van com­po­nist John Cage en dich­ter-film­cri­ti­cus Parker Tyler die ook in de film figureren.

Meshesoftheafternoon

Meshes of the Afternoon © LUX

Maya Deren from the still in the film At Land 1944

Maya Deren & Alexander Hammid

Meshes of the Afternoon

US • 1946 • 14' • b&w • 16mm

Maya Deren

At Land

US • 1944 • 14' • b&w • 16mm

Anna De Sutter

The Sublimation of Anna De Sutter

BE • 2019 • 16' • colour • digital