Deze website maakt gebruik van Cookies.

The Death and Life of Marsha P. Johnson

07.12’17
23509186 939125582927958 575388861109098594 o
Art Cinema OFFoff
Lange Violettestraat 237
Gent

Out Loud en Cinarchy Films pre­sen­te­ren The Death and Life of Marsha P. Johnson in Art Cinema OFFoff. Met de toe­stem­ming van Public Square Films kun­nen we deze Netflix docu­men­tai­re gra­tis scree­nen, zodat ach­ter­af hier­over een gesprek kan op gang getrok­ken worden.

In 1992 werd de zwar­te trans­ac­ti­vis­te en Stonewall vete­ra­ne Marsha P. Johnson dood terug­ge­von­den in ver­dach­te omstan­dig­he­den. De dood werd door de auto­ri­tei­ten afge­daan als een zelf­moord, maar haar vrien­den, noch haar collega’s, noch haar buren heb­ben dit ver­haal ooit geloofd. In deze docu volgt regis­seur David France de trans­ac­ti­vis­te Victoria Cruz in haar zoek­tocht naar gerech­tig­heid voor Marsha, ter­wijl de geschie­de­nis van het trans­ac­ti­vis­me (van Stonewall tot heden­daags NYC) de rode lijn vormt.

Dit plei­dooi voor de T” in LGBT” neemt even­eens de LGB bewe­ging op de kor­rel, die de trans­gen­der bewe­ging in de steek gela­ten heeft nadat zij hun rech­ten ver­wor­ven had­den. Sinds 2013 zijn het aan­tal moor­den op trans­gen­ders in de VS aan het stij­gen en wordt er elk jaar een nieuw record gehaald. Vorige maand wer­den er reeds 25 moor­den gere­gi­streerd voor 2017. Door deze docu te tonen, wil­len we een poging doen om de pro­ble­men waar­mee trans­gen­ders gecon­fron­teerd wor­den – zowel lokaal als glo­baal – onder de aan­dacht te brengen.

David France

The Death and Life of Marsha P. Johnson

US • 2017 • 105' • colour • digital