Deze website maakt gebruik van Cookies.

Televizinho

05.12’16
14117690 1160551687363203 7089782874819669780 n
Televizinho © Veridiana Zurita
Art Cinema OFFoff
Lange Violettestraat 237
Gent

Televizinho is een door­lo­pend pro­ject van re-enact­ments van soap opera’s in ver­schil­len­de con­tex­ten in Brazilië. De eer­ste edi­tie vond plaats in 2014, toen Veridiana Zurita samen­werk­te met de aan de rivier gele­gen gemeen­schap Santa Isabel’ in het Amazonegebied. Gedurende 4 maan­den woon­de ze samen met ver­schil­len­de fami­lies langs de rivier Tupana, at wat zij aten, sliep zoals zij deden, keek naar wat zij keken: soap opera’s. Elke avond keken ze samen naar een soap en kozen een sce­ne die ze de vol­gen­de dag kon­den naspe­len. Door de hui­zen van de deel­ne­mers als film­set­ting te gebrui­ken, namen de re-enact­ments de vorm aan van iets tus­sen fic­tie en docu­men­tai­re. De manier waar­op soaps taal en licha­me­lijk­heid lij­ken te orde­nen werd ver­stoord tij­dens de re-enact­ments, tege­lijk­ter­tijd eigen­den de spe­lers zich ande­re van­zelf­spre­kend­he­den toe. Tijdens de scree­ning, die de vorm aan­neemt van een live-video-essay, zal de maak­ster een aan­tal van de beel­den, idee­ën, pro­ble­men en vra­gen m.b.t. het pro­ject delen.

Het ver­za­mel­de mate­ri­aal weer­spie­gelt het per­spec­tief van een kun­ste­naar, van een ama­teur-actri­ce, van een Braziliaanse die daar tevens een bui­ten­lan­der en een bui­ten­staan­der is, van een vrouw die niet kan ont­snap­pen aan haar wit­heid’ en haar gelij­ke­nis met spe­ci­fie­ke model­len die in de soaps voor­ko­men, van een con­su­ment die strijdt tegen wat de media haar pro­beert op te leg­gen, van een bur­ger in paniek over het immer voort­du­ren­de soci­aal-poli­tiek-juri­disch-medisch stel­sel in Brazilië, van een kind dat tij­dens het diner veel te veel soaps bekeek met haar moeder …

Met de steun van het onder­zoeks­cen­trum van a.pass, Kunsten en Erfgoed, gehost door het Casa do Rio artis­tic resi­d­en­cy programma.

Veridiana Zurita

Televizinho