Deze website maakt gebruik van Cookies.

Te gast: Peter Tscherkassky & Eve Heller / Hommage Kurt Kren

23.05’22
Tscherkassky Train Again 2 2
© Peter Tscherkassky, Train Again

We heb­ben de gro­te eer om Peter Tscherkassky samen met zijn part­ner en col­le­ga-film­ma­ker Eve Heller te mogen ver­wel­ko­men in Art Cinema OFFoff! Tscherkassky is een mees­ter van het found foot­a­ge-gen­re en een van de meest toon­aan­ge­ven­de avant-gar­de­kun­ste­naars en den­kers van de laat­ste decennia.

18 jaar nadat Kurt Kren zijn der­de film 3/60 Trees in Autumn maak­te, rea­li­seer­de hij zijn mees­ter­werk 37/78 Tree Again. 18 jaar nadat ik mijn der­de don­ke­re kamer-film L’Arrivée maak­te (een hom­ma­ge aan de gebroe­ders Lumière en hun L’Arrivée d’un train uit 1895), begon ik aan Train Again – een hom­ma­ge aan Kurt Kren die tege­lij­ker­tijd een klas­siek motief uit de film­ge­schie­de­nis aan­boort. Mijn don­ke­re kamer-rit duur­de een paar jaar, maar ein­de­lijk zijn we er: Allen aan boord!
– Peter Tscherkassky

OFFoff maakt van de gele­gen­heid gebruik om een pro­gram­ma rond deze vier films te bou­wen. Een sleu­tel­werk van de vader van de Europese avant-gar­de film” Kurt Kren (19291998) en zijn rela­tie tot de natuur dat niet kan ont­bre­ken, is 31/75 Asyl (Kren begon zijn titels altijd met het cor­pus­num­mer en het pro­duc­tie­jaar van de film en raak­te tot 50/96). Ook Tscherkassky’s bekend­ste werk, Outer Space, vormt een inten­se ver­ken­ning van de notie van bin­nen- en bui­ten­ruim­te, zij het van­uit een heel ande­re esthe­ti­sche bena­de­ring. Samen met L’Arrivée is dit een van de twee 35mm-films die in CinemaScope-for­maat wordt vertoond!

Het ver­schij­nen van een nieu­we Tscherkassky-film eens om het hal­ve decen­ni­um geldt stee­vast als een ware cine­ma­to­gra­fi­sche gebeur­te­nis: zijn werk­wij­ze bestaat uit het meti­cu­leus en manu­eel ont­wik­ke­len van found foot­a­ge-mate­ri­aal in de don­ke­re kamer, waar hij elk foto­gram afzon­der­lijk met de hand bewerkt. Eve Heller is ook gefas­ci­neerd door de oor­sprong en mate­ri­a­li­teit van het medi­um, maar haar oeu­vre neemt gro­ten­deels de vorm aan van stil­le­re, vaak lyri­sche expe­ri­men­ten waar­bij ze gebruik maakt van zowel gevon­den als zelf­ge­scho­ten beel­den. Haar nieu­we film, Singing in Oblivion, ver­weeft beel­den die ze maak­te op de Joodse Währingerbegraafplaats in Wenen met beel­den afkom­stig van ori­gi­ne­le glas­plaat­ne­ga­tie­ven die ze op een vlooi­en­markt ver­wierf en fra­me per fra­me nauw­ge­zet op 35mm-film heeft gedrukt. Aan het eind van de avond zwaai­en we u uit met een van Tscherkassky’s en Krens zeer kor­te one-joke movies” die meer blij­ken te zijn dan een grap.

Eve Heller zal haar nieu­we film pre­sen­te­ren. Peter Tscherkassky zal spre­ken over zijn eigen werk in rela­tie tot dat van Kurt Kren.

Kurt Kren was een pio­nier: een avant-gar­dist in de klas­sie­ke en bes­te zin van het woord. Een film­ma­ker die in beel­den dacht zoals wei­nig ande­ren en deze maak­te in films die tot de mooi­ste en belang­rijk­ste uit de film­ge­schie­de­nis beho­ren.” – Peter Tscherkassky

Dank aan Alexander Horwath & Regina Schlagnitweit voor de des­kun­di­ge hulp bij het cure­ren van dit pro­gram­ma. Horwath is de voor­ma­li­ge direc­teur van de Viennale en het Oostenrijks Filmmuseum en co-redac­teur van een boek over het werk van Tscherkassky dat het muse­um in 2007 publiceerde.

Kurt Kren

3/60 Trees in Autumn

AT • 1960 • 5' • b&w • 16mm

37/78 Tree again

AT • 1978 • 4' • colour • 16mm

31/75 Asylum

AT • 1975 • 8' • colour • 16mm

Eve Heller

Singing in Oblivion

AT • 2021 • 13' • b&w • digital

Peter Tscherkassky

L’Arrivée

AT • 1998 • 3' • b&w • 35mm

Train Again

AT • 2021 • 20' • b&w • 35mm

Outer Space

AT • 1999 • 10' • b&w • 35mm

Shot - Countershot

AT • 1987 • 22" • b&w • 16mm

Kurt Kren

42/83 No Film

AT • 1983 • 3" • b&w • 16mm