Deze website maakt gebruik van Cookies.

Te Gast: Joost Rekveld - #59 (Première)

20.05’24
Joost Rekveld film59prologue still02

Mechanisms Common to Disparate Phenomena #59 © Joost Rekveld

Kunstenaar, film­ma­ker en cura­tor Joost Rekveld ver­za­mel­de de afge­lo­pen jaren een gro­te hoe­veel­heid ana­lo­ge com­pu­ters, oscil­lo­sco­pen en ande­re appa­ra­ten die vaak van mili­tai­re afkomst ble­ken. Hij gebruik­te ze voor Mechanisms Common to Disparate Phenomena #59, een abstrac­te sci­en­ce­fic­ti­on­film, en tege­lij­ker­tijd zijn meest nar­ra­tie­ve werk tot nu toe. 

Joost Rekveld is een kun­ste­naar en onder­zoe­ker die zich afvraagt wat men­sen kun­nen leren van een dia­loog met de machi­nes die ze gebouwd heb­ben. In een vorm van media-arche­o­lo­gie explo­reert hij ver­schil­len­de manie­ren om zich mate­ri­eel te ver­hou­den met appa­ra­ten uit ver­ge­ten uit­hoe­ken van de geschie­de­nis van weten­schap en tech­no­lo­gie. De resul­ta­ten hier­van nemen vaak de vorm aan van abstrac­te films die wer­ken als een oog­ge­tui­gen­ver­slag van nog onbe­ken­de gebie­den. In hun zin­tui­ge­lijk­heid zijn ze een poging om tot een intiem begrip van onze tech­no­lo­gi­sche wereld te komen.

Voorafgaand aan deze Belgische pre­mi­è­re is de film onder meer ver­toond in com­pe­ti­tie op het Ann Arbor film­fes­ti­val, Light Matter Film Festival in New York en in Anthology Film Archives tij­dens het Prismatic Ground filmfestival. 

De film is het artis­tie­ke resul­taat van het doc­to­raal onder­zoeks­pro­ject Dialogues with Machines” dat Rekveld momen­teel afrondt aan KASK en S:PAM in Gent onder pro­mo­tor­schap van Edwin Carels en Christel Stalpaert. 

Gevolgd door een gesprek met Joost Rekveld over zijn prak­tijk en de nieu­we film

Lees hier Dana Linssens arti­kel over de film in De Filmkrant


Joost Rekveld

Mechanisms Common to Disparate Phenomena: #59

BE • 2023 • 79' • colour • digital

27 novem­ber 1961. Yoshisuke Ueda ont­dekt deter­mi­nis­ti­sche cha­os via zijn com­pu­ter­sys­te­men ter­wijl de Koude Oorlog op z’n hoog­te­punt is. Het is een baan­bre­ken­de inter­ac­tie tus­sen mens en machi­ne. Rekvelds nieuw­ste expe­ri­ment speelt als een span­nen­de sci­en­ce­fic­ti­on­film, ergens tus­sen een men­se­lij­ke koorts­droom en leven­di­ge machi­na­le cha­os. Beginnen doet Rekveld met de oor­sprong van cha­os, maar hij laat z’n film evo­lu­e­ren naar een dans tus­sen geluid, beeld en een poli­tiek geïn­for­meer­de ver­tel­ling. De mees­te com­pu­ter­tech­no­lo­gie was immers een gevolg van de snel­le ont­wik­ke­ling van atoom­wa­pens en pla­ne­tai­re bewakingssystemen. 

#59 bestaat vol­le­dig uit beel­den die in fei­te ana­lo­ge elek­tro­ni­sche sig­na­len zijn, gege­ne­reerd met de his­to­ri­sche, in onbruik geraak­te appa­ra­tuur, zoals een ana­lo­ge com­pu­ter uit 1963, vroe­ge sonar- en radar-oscil­la­to­ren en onder­de­len uit mili­tai­re vlucht­si­mu­la­to­ren. De film is een poging om deze tech­no­lo­gie­ën te bevrij­den van hun pro­ble­ma­ti­sche oor­sprong. Het is dan ook niet meer dan logisch dat Rekveld zijn machi­nes een plek­je in de afti­te­ling gunt. 

#59 mag dan wel schat­plich­tig zijn aan de struc­tu­ren van expe­ri­men­te­le cine­ma, de beel­den in de film zijn effec­tief ech­te machi­na­le out­put. Rekveld pro­beert de erva­rin­gen te ont­war­ren die men­sen en elek­tro­ni­sche cir­cuits delen. Verhalende ele­men­ten van sci­en­ce­fic­ti­on­films uit deze peri­o­de zet­ten de toon. Op de sound­track plaatst Rekveld dia­lo­gen uit klas­sie­ke sci­en­ce­fic­ti­on­films als Plan 9 from Outer Space en War of the Satellites.

Joost Rekveld film59prologue still01

Mechanisms Common to Disparate Phenomena #59 © Joost Rekveld

Joost Rekveld film59 still05

Mechanisms Common to Disparate Phenomena #59 © Joost Rekveld

Joost Rekveld film59 still02

Mechanisms Common to Disparate Phenomena #59 © Joost Rekveld

Studiojoost

Rekveld's studio during the making of #59: on the right, the EAI TR-48 electronic analog computer from 1963 that he restored; and more to the left, the new analog computer roughly equivalent to the TR-48 that he build himself.

Joost Rekveld

Mechanisms Common to Disparate Phenomena: #59

BE • 2023 • 79' • colour • digital