Deze website maakt gebruik van Cookies.

Swedish Experimental Film Part I

04.04’16
My Name is Oona
My Name is Oona © Gunvor Nelson
Art Cinema OFFoff
Lange Violettestraat 237
Gent

Vanaf het voor­jaar 2016 start OFFoff met een reeks over de Zweedse expe­ri­men­te­le film. John Sundholm is depar­te­ments­hoofd en Professor Media- en Filmstudies aan de Universiteit van Stockholm. Daarnaast orga­ni­seert hij Avant, een fes­ti­val voor expe­ri­men­te­le en expand­ed film in Zweden. In het eer­ste deel van deze reeks wor­den de vroe­ge jaren van de Zweedse expe­ri­men­te­le film onder­zocht; in vol­gen­de delen zul­len de late­re jaren beke­ken wor­den en zal wor­den inge­zoomd op het werk van Gunvor Nelson, die ook in dit deel al aan bod komt. Het eer­ste deel bestaat voor­al uit expe­ri­men­te­le ani­ma­tie. De wer­ken die Sundholm toont, zijn over het alge­meen zeer zeld­za­me wer­ken, die niet gedi­gi­ta­li­seerd zijn en zodoen­de nooit, of zeer zel­den, in België ver­toond wer­den. Deze ver­to­nin­gen bie­den dan ook de zeld­za­me kans om met deze ver­bor­gen parel­tjes’ en bij uit­brei­ding de Zweedse expe­ri­men­te­le film­tra­di­tie in con­tact te komen. John Sundholm zal de ver­to­nin­gen inlei­den en er is de moge­lijk­heid om met hem in gesprek te gaan.

De geschie­de­nis van de Zweedse expe­ri­men­te­le film kan gezien wor­den als een ver­za­me­ling van klei­ne onsa­men­han­gen­de ver­ha­len. Soms bracht dit belang­rij­ke wer­ken voort, zoals Viking Eggelings rudi­men­tai­re Symphonie Diagonale, of pro­mi­nen­te expe­ri­men­te­le film­ma­kers, zoals Gunvor Nelson. Toch was dit eer­der uit­zon­de­ring dan regel. Het is de inter­na­ti­o­na­le con­text die de bin­den­de fac­tor is in dit programma.

Zowel Pontus Hultén als Hans Nordenström woon­den in het Parijs van de jaren 50. Hultén was kunst­stu­dent op het moment dat Nordenström archi­tec­tuur stu­deer­de. Hultén zou later uit­groei­en tot de drij­ven­de kracht ach­ter het Museum van Hedendaagse Kunst in Stockholm – Moderna Museet (MM) – en is voor­al bekend door zijn werk als cura­tor bij MM in de jaren 60 en als de eer­ste direc­teur van het Centre Georges Pompidou. Hultén was in de eer­ste plaats een cura­tor en pro­du­cent. Het was dan ook voor­al Nordenström die de films die ze samen maak­ten inblik­te. In Parijs raak­te Hultén bevriend met Robert Breer en Jean Tinguely, en richt­te een cen­trum voor jon­ge Zweedse kun­ste­naars op. De zwe­den brach­ten tijd door aan de Cinémathèque, waar ze van de inno­va­tie­ve kunst­scè­ne leer­den dat voor­al de veel­ge­pre­zen kine- tiek de avant-gar­de typeer­de. Binnen deze con­text en met deze con­nec­ties wer­den een hand­vol films ver­vaar­digd, waar­van de belang­rijk­ste en ori­gi­neel­ste in het pro­gram­ma zijn opge­no­men. Heel wat van de wer­ken wer­den in 1959 gescreend bij de inhul­di­ging van MM tij­dens een avant-gar­dis­tisch film­fes­ti­val ter ere van Eggeling, met de toe­pas­se­lij­ke naam Apropos Eggeling’.


Robert Breer & Pontus Hultén

Un Miracle

SE • 1953 • 1' • colour • 16mm

A Miracle (1953), van de hand van Breer en Hultén, is een anar­chis­tisch juweel­tje dat laat zien waar­om Hultén en zijn vrien­den zo gefas­ci­neerd waren door ani­ma­tie. De came­ra was voor hen een appa­raat voor meta­mor­fo­se en uit­vin­ding. Paus Pius XII jong­leert met bal­len, dan met zijn hoofd en ver­an­dert ten­slot­te in een engel die ver­trekt naar het Paradijs. Zonder armen. Een vroe­ge demon­stra­tie van Breers dada­ïs­ti­sche humor.

Pontus Hultén & Hans Nordenström

En dag i staden

SE • 1956 • 20' • b&w • 35mm

En dag i staden (Een dag in de stad, 1956) is de bekend­ste film van Hultén & Nordenström. Ze maak­ten deze samen met Gösta Winberg, een bevriend archi­tect, ter­wijl kun­ste­naars en col­le­ga’s als PO Ultvedt en Jean Tinguely het acteer­werk voor hun reke­ning namen. De film is een vro­lij­ke dada­ïs­ti­sche aan­val op Stockholm en haar instel­lin­gen. Zo wordt het Koninklijk Paleis en het Nationaal Museum in brand gesto­ken, met gebruik van ver­schil­len­de film­mon­ta­ge­tech­nie­ken. Live-acti­on ani­ma­tie en een rudi­men­tai­re ver­haal­lijn, als hom­ma­ge aan de late­re filmkomedies.

En dag i staden
En dag i staden © Pontus Hultén & Hans Nordenström

Carl Fredrik Reutersvärd

Försvinnaren

SE • 1957 • 3' • b&w • 16mm
Met Försvinnaren (De man die ver­dwijnt, 1957) maak­te Carl-Fredrik Reuterswärd, die als tie­ner in Parijs arri­veer­de en later stu­dent werd van Fernand Léger, een zeld­za­me vroe­ge con­cep­tu­e­le ani­ma­tie. We vol­gen een duis­ter karak­ter dat gevan­gen zit bin­nen het fra­me van het scherm, maar er in slaagt te ont­snap­pen en daar­bij gevolgd wordt door onlees­ba­re tekens.

P.O. Ultvedt

Nära ögat

SE • 1958 • 4' • b&w • 16mm
In Nära ögat (Dicht bij het oog, 1958), gebruik­te PO Ultvedt zelf gecre­ëer­de ani­ma­tie­tech­nie­ken. Ultvedt stuurt geo­me­tri­sche vor­men en figu­ren samen met een ste­reo sound­track, die gedeel­te­lijk werd opge­no­men aan de keu­ken­ta­fel van zijn fami­lie, op avontuur.

Hans Nordenström

Untitled

BE • 2008 • 40' • colour • dvd
Nordenströms schijn­baar onvol­tooi­de film over Stockholm is de laat­ste film in de reeks van de jaren 50 en kwam voort uit de cine­fie­le cul­tuur van Parijs en de esthe­tiek van de kine­tiek. Deze film die nooit ver­toond werd, is deels een homemovie, deels een eer­be­toon aan zijn vriend­schap met Hultén, en deels een weer­ga­ve van dat Stockholm waar­mee Nordenström een haat-lief­de­re­la­tie had. Maar boven­al is de film een oprecht onder­zoek naar film­taal en filmesthetiek.

Gunvor Nelson

Kirsa Nicholina

SE • 1969 • 16' • colour • 16mm
In de jaren 60 bereik­te de Amerikaanse avant-gar­de film Zweden, waar­na er een aan­tal scree­nings volg­den bij MM in Stockholm. Deze ver­to­nin­gen maak­ten een enor­me indruk op jon­ge film­ma­kers en kun­ste­naars, die het tot dan niet voor moge­lijk hiel­den dat de film tot een per­soon­lijk visi­o­nair medi­um ver­he­ven kon wor­den. Claes Söderquist en Carl-Henrik Svenstedt zijn twee film­ma­kers die het belang van de Amerikaanse films aan den lij­ve onder­von­den. Een ande­re baan­bre­ken­de cine­as­te met een­zelf­de erva­ring, maar dan vanop op de eer­ste rij in San Francisco Bay Area, was Gunvor Nelson, die toen getrouwd was met Robert Nelson. Zowel Söderquist als Svenstedt bena­der­den de Nelsons, en Söderquist bezocht zelfs hun huis in Muir Beach. Geïnspireerd door het Amerikaans model, richt­te Svenstedt Zwedens eer­ste Cooperative, het FilmCentrum, op. Söderquist langs de ande­re kant, werd een belang­rijk cura­tor en drij­ven­de kracht ach­ter Filmform, de Zweedse nati­o­na­le dis­tri­bu­teur en het archief van films en video’s van Zweedse kun­ste­naars. De films uit de jaren 60 zijn alle­maal in de Verenigde Staten gere­a­li­seerd. Kirsa Nicholina (1969) is een een­vou­di­ge docu­men­ta­tie van een thuis­be­val­ling. Het werk is zel­den ver­toond, maar is zeer inte­res­sant van­we­ge zijn posi­tie op het snij­vlak van poli­tie­ke uto­pie en de expres­sie­ve kracht van de Amerikaanse avant-gar­de­ci­ne­ma. Tegelijkertijd getuigt de film van Nelsons fil­mi­sche vaar­dig­he­den en zijn afstan­de­lij­ke hou­ding tot het onderwerp.

Carl-Hendrik Svenstedt

Soundtrack

SE • 1968 • 14' • colour • 16mm
Svenstedts Soundtrack (1968) is een weer­ga­ve van het­zelf­de Amerika, maar de nadruk ligt op de bot­sing tus­sen radi­ca­le uto­pie­ën en het consumentenkapitalisme.
Carl Henrik Svenstedt SOUND TRACK 1968 13
Soundtrack © Carl-Henrik Svenstedt

Gunvor Nelson

My Name is Oona

SE • 1969 • 10' • b&w • 16mm
Zowel Söderquist als Svenstedt obser­veer­den soort­ge­lij­ke zaken, maar waar de eer­ste eer­der geïn­te­res­seerd was in het land­schap, ging de aan­dacht van laatst­ge­noem­de meer naar de moge­lijk­he­den van een expres­si­o­nis­ti­sche esthe­tiek. Tussen deze twee weer­ga­ven van het moder­ne Amerika ver­scheen Nelsons gepre­zen My Name is Oona (1969). De man­ne­lij­ke blik van Svenstedt en Söderquist werd aan­ge­vuld met een gevoe­lig­heid die het niet nalaat om con­tro­le te men­gen met vrij­heid, schoon­heid met angst, hoop met bezorgd­heid, dit alles weer­ge­ge­ven in een opmer­ke­lij­ke voor­stel­ling van het uni­ver­sum van een kind, waar­in al deze paral­lel­le werel­den op het­zelf­de moment aan­we­zig zijn. De rit­mi­sche her­ha­ling van Oona’ gaat van de vreug­de van het ont­dek­ken van de muzi­ka­le aspec­ten van alle­daag­se taal, tot de drei­ging en de impli­ca­ties van macht.

Claes Söderquist

Travelogue

• 1969 • 30' • b&w • 16mm
Söderquists Travelogue (1969) is een voor­stel­ling van een hand­vol heden­daag­se Amerikaanse kun­ste­naars, van New York tot San Francisco, gaan­de van Alfred Leslie tot Robert Nelson, die allen voor­ko­men in de film.

Robert Breer & Pontus Hultén

Un Miracle

SE • 1953 • 1' • colour • 16mm

Pontus Hultén & Hans Nordenström

En dag i staden

SE • 1956 • 20' • b&w • 35mm

Carl Fredrik Reutersvärd

Försvinnaren

SE • 1957 • 3' • b&w • 16mm

P.O. Ultvedt

Nära ögat

SE • 1958 • 4' • b&w • 16mm

Hans Nordenström

Untitled

BE • 2008 • 40' • colour • dvd

Gunvor Nelson

Kirsa Nicholina

SE • 1969 • 16' • colour • 16mm

Carl-Hendrik Svenstedt

Soundtrack

SE • 1968 • 14' • colour • 16mm

Gunvor Nelson

My Name is Oona

SE • 1969 • 10' • b&w • 16mm

Claes Söderquist

Travelogue

• 1969 • 30' • b&w • 16mm