Deze website maakt gebruik van Cookies.

SHOTS with an ‘S’ + Format Expanded: Rouard & Doing

27.10’16
Pattern Chaos 1
Pattern Chaos © Karel Doing
LUCA School of Arts, NulNulTwee
Alexianenplein 7
Gent

Voor dit pro­gram­ma waar­bij de focus ligt op het ana­lo­ge medi­um, slaan OFFoff en LUCA School of Arts de han­den ineen. Werken van stu­den­ten wor­den getoond naast werk van twee pro­fes­si­o­nals uit de inter­na­ti­o­na­le ana­lo­ge film­we­reld, Gaëlle Rouard en Karel Doing. 

Karel Doing en Gaëlle Rouard heb­ben bei­den hun stre­pen ver­diend bin­nen de expe­ri­men­te­le film en heb­ben als pleit­be­zor­gers van dit medi­um los van elkaar hun programma’s op ver­schil­len­de loca­ties in Europa getoond. OFFoff brengt hen nu samen voor een avond die de expe­ri­men­te­le moge­lijk­he­den wil laten zien van het expand­ed’ for­mat dat zich niet beperkt’ tot het tonen van een werk op 16mm, maar actief ingrijpt in de pro­jec­tie, deze bij­stuurt en ver­vormt in een niet-afla­ten­de drang om het film­me­di­um te bevra­gen. 

Karel Doing (1965, Australie) brengt zijn nieuw­ste cre­a­tie Pattern-Chaos waar het onvoor­spel­ba­re van natuur­lij­ke pro­ces­sen wordt uit­ge­speeld tegen strak­ke fra­mes, opti­ca en moto­ren. Beelden die in eer­ste instan­tie abstract zijn, blij­ken iets later de neer­slag te zijn van voor­stel­lin­gen die ons dage­lijks omrin­gen. Pattern-Chaos is een poging om de span­ning tus­sen het natuur­lij­ke’ en het men­se­lij­ke’ te over­brug­gen, gebruik­ma­kend van het bre­de spec­trum aan cine­ma­to­gra­fi­sche moge­lijk­he­den. 

Gaëlle Rouard (1971, Frankrijk), ont­wik­kel­de van­af de jaren negen­tig een alche­mis­ti­sche do-it-yourself’ film­prak­tijk. Zowel in haar solo­pro­jec­ten als in col­lec­tie­ve ver­to­nin­gen onder­zoekt ze daar­bij de moge­lijk­he­den van live mul­ti­me­dia­pro­jec­ties. Als stich­tend lid van ver­schil­len­de film­labs kan haar bete­ke­nis voor de Franse expe­ri­men­te­le film moei­lijk onder­schat wor­den. Ze toont haar nieuw­ste expand­ed werk M…H, dat niet zozeer een per­for­man­ce is maar een fil­misch geïn­ter­pre­teerd leven waar­in alles dat gezien en waar­ge­no­men moet wor­den zich afspeelt op het scherm.

18:00
Atelier Experimentele Film Academiejaar 20152016, met werk van Thijs Bliky, Maily Beyrens, Cis Verfaille, Alexander Verkens, Elenore Kazadi Masengo, Celine Aernoudt, Jonathan De Maeyer, Diederike de Koeijer, Yonas Seyoum

20:00
– Karel Doing performance
– Gaëlle Rouard performance

M H c Gaelle Rouard

Karel Doing

Pattern-Chaos

Performance

Gaëlle Rouard

Performance