Deze website maakt gebruik van Cookies.

Premiere: Sculture Nel Tempo

17.12’19
Sculture nel tempo e1571396533996
Sphinx Cinema
Sint-Michielshelling 3
Gent
Toegang is gratis, gelieve je plaatsen te reserveren.

Sculture Nel Tempo is een docu­men­tai­re over kun­ste­naar Philip Van Isacker, die met­een ook op zoek gaat naar het wezen van de beeld­houw­kunst. De term beeld­houw­kunst heeft de onge­mak­ke­lij­ke bij­klank van een beper­king, het hou­wen van een beeld, iets wat ook niet meer over­een­komt met wat beeld­hou­wers nu meest­al doen. Is het aan­bren­gen van een woord op een muur, of een reeks woor­den die een zin vor­men, zoals bij voor­beeld Lawrence Weiner doet, ook niet het pro­duct van een beeld­hou­wer? Zijn han­de­ling getuigt immers van een resu­me­ren­de visie op de wer­ke­lijk­heid, de wer­ke­lijk­heid pro­be­ren te vat­ten in zijn kern, zon­der uit­wei­din­gen. Dat is de essen­tie van de beeld­houw­kunst, eer­der dan het hou­wen van een beeld of iets wat daar op lijkt.

Voorafgaand aan de film is er om 18.30 uur een gesprek tus­sen Philip Van Isacker en Marta Dziewańska i.s.m. LUCA School of Arts en Minima Docta.

De film is onli­ne beschik­baar via dal​ton​.be: https://​www​.dal​ton​.be/​d​o​c​u​m​e​n​t​a​i​r​e​s​/​v​i​d​e​o​/​s​c​u​l​t​u​r​e​-​n​e​l​-​tempo

Dany Deprez & Jan Peeters

Sculture Nel Tempo

BE • 2019 • 60' • colour • digital