Deze website maakt gebruik van Cookies.

OFFoff-ON: Robin Vanbesien

17.11’16
Gravidade still 06
Gravidade © Robin Vanbesien
Art Cinema OFFoff
Lange Violettestraat 237
Gent

Omdat hij een loner is, kan een zee­man zich­zelf voort­du­rend nieu­we iden­ti­tei­ten aan­me­ten, schrijft Kathy Acker in haar kort­ver­haal Lust (1988), geba­seerd op Jean Genet’s Querelle de Brest (1947). In Gravidade, gefilmd aan de oevers van de Tejo rivier in Lissabon, gaat Robin Vanbesien aan de haal met deze lite­rai­re figuur. Het land­schap, de bewe­gin­gen en de woor­den van de per­so­na­ges wor­den rit­misch aan­ge­dre­ven door een onbe­slis­baar homo-ero­tisch of auto-ero­tisch verlangen.

Met Assembly for an Oresteia pre­sen­teert Robin Vanbesien een pre­lu­de op zijn aan­staan­de film Vision for a Citizen (len­te 2017), een fic­tief ver­haal geba­seerd op zijn onder­zoek naar soli­da­ri­teits­be­we­gin­gen in Athene. In deze pro­loog legt Vanbesien de voor­be­rei­den­de inter­views vast tus­sen de acteurs, hem­zelf en enke­le ech­te hoofd­rol­spe­lers van deze bur­ger­ini­ti­a­tie­ven. De gesprek­ken, die geza­men­lijk gevoerd wor­den in een kring, weer­spie­ge­len de ethiek en het poten­ti­eel van demo­cra­ti­sche pro­ces­sen die van bene­den af wor­den aan­ge­dre­ven, op een moment dat het gebrek hier­aan over­al in Europa voel­baar is. Door terug te grij­pen naar de dra­ma­ti­sche tra­di­tie van de polis werpt Vanbesien tevens licht op de wor­tels van de politiek.

Robin Vanbesien (1979, Oostende) bevindt zich in de voor­hoe­de van de heden­daag­se kunst en houdt er een hybri­de prak­tijk op na waar­bij het onder­werp bepa­lend is voor het te han­te­ren medi­um. Hoewel heden­daags schrijft Vanbesien zich daar­mee in in een lan­ge tra­di­tie van con­cep­tu­e­le kun­ste­naars die zich niet beperk­te tot de klas­sie­ke medi­ums. Tijdens deze OFFoff-ON licht Robin Vanbesien bei­de pro­jec­ten toe, met bij­zon­de­re aan­dacht voor wat deze op het eer­ste zicht erg diver­se wer­ken samen­brengt: een focus op col­lec­tie­ve of trans­in­di­vi­du­e­le ver­beel­din­gen die door meer­vou­di­ge stem­men en licha­men wor­den aan­ge­dre­ven en vertegenwoordigd.

Rv afao still01

Robin Vanbesien

Gravidade

BE • 2015 • 23' • colour • digital

Robin Vanbesien

Assembly for an Oresteia

BE • 2016 • 30' • colour • digital