Deze website maakt gebruik van Cookies.

OFFoff Moving Word: Part I

07.10’16
Art Cinema OFFoff
Lange Violettestraat 237
Gent

Moving Word biedt jon­ge kun­ste­naars en schrij­vers een plat­form om hun indi­vi­du­e­le werk te pre­sen­te­ren in een geïn­te­greer­de voor­stel­ling. Waar som­mi­ge deel­ne­mers ver­trek­ken van­uit hun erva­ring als schrij­ver, die­pen ande­ren lite­rai­re com­po­nen­ten uit van hun beel­den­de prak­tijk. Deze uit­da­ging levert een geva­ri­eer­de ver­za­me­ling expres­sie­ve wer­ken op in beeld, klank, geschre­ven en gespro­ken woord. Gespreid over drie edi­ties komen hier mul­ti­me­di­a­le tech­nie­ken samen met lite­rair talent: een cross-over tus­sen voor­dracht, video­kunst en per­for­man­ce met een poë­ti­sche rode draad.

– Marthe Lengeler
– Jonathan William Beaton
– Dominique De Groen & Arno Van Vlierberghe
– Capten Hero
– Isabel Verhulst