Deze website maakt gebruik van Cookies.

OFFoff 40’ + première ‘A Naturalist goes to War’

09.10’16
Daydreamsblackholes
Daydreams and Black Holes (If I Was an Insect) © Sven Verhaeghe
Art Cinema OFFoff
Lange Violettestraat 237
Gent

OFFoff’s 40′ (for­ty minu­tes) brengt dag­boek­films van kun­ste­naars, live bege­leid door een solo­mu­zi­kant. Deze fil­mi­sche noti­ties ver­tel­len over wie we zijn, en over de tijd waar­in we leven. Het zijn ech­ter geen docu­men­tai­res die op zoek gaan naar ver­kla­rin­gen of uit­pak­ken met dra­ma­ti­sche ont­hul­lin­gen. Noch is het lou­ter human inte­rest. De films ont­staan van­uit de auto­no­mie van de film­ma­ker, die in een eigen­zin­ni­ge sig­na­tuur pre­sen­teert wat hij of zij in het dage­lijk­se leven tegen­komt. In die zin wor­den de makers de pro­ta­go­nis­ten’ van het werk: hun kij­ken en den­ken staan cen­traal. Soms zijn films opge­bouwd uit instinc­tie­ve stuk­jes opna­me, op het onbe­zon­ne­ne af, dan weer is de mon­ta­ge een cryp­ti­sche, hybri­de col­la­ge. Telkens zijn het boei­en­de tijdsdocumenten.

In de for­ty minu­tes wordt tege­lijk de stroom van beeld en geluid bin­nen het audio­vi­su­e­le medi­um zelf onder­zocht. Een tra­di­ti­o­ne­le film­zaal dom­pelt de toe­schou­wers onder in beeld en geluid om hen mee te sleu­ren in het ver­haal van de film. In het solis­ten­ex­pe­ri­ment treedt de muzi­kant ech­ter via impro­vi­sa­tie in dia­loog met de beel­den op het wit­te doek. De nar­ra­tie­ve betrok­ken­heid tus­sen beeld en geluid wordt los­ge­kop­peld, waar­door bei­de media ter plek­ke een ande­re rela­tie tot elkaar zoeken.


Sven Verhaeghe

Daydreams and black Holes (If I was an insect)

BE • 2016 • 40' • colour • digital

Live Soundtrack: Peter Paelinck

Het werk van Sven Verhaeghe (°1974, Poperinge) omvat naast schil­de­rij­en en teke­nin­gen ook video­werk en instal­la­tie­kunst. Landschap en natuur zijn zijn belang­rijk­ste onder­wer­pen, in het bij­zon­der de (vaak ver­stoor­de) rela­tie tus­sen mens en natuur. Zijn werk lijkt ons in de sfeer van het idyl­li­sche land­schap uit de acht­tien­de en negen­tien­de eeuw te bren­gen, maar in tegen­stel­ling tot deze ide­aal­beel­den van wel­eer, lij­ken de onder­wer­pen van toen ver­ge­ten of ver­dwe­nen. Achtergrond is voor­grond gewor­den. Verhaeghe weet onze geschie­de­nis op de een of ande­re manier in zijn werk te ver­wer­ken zon­der al te expli­ciet of anek­do­tisch te wor­den. Het werk wan­kelt tus­sen abstract en rea­lis­tisch. Het lijkt tijd­loos, omdat het niet klak­ke­loos in het heden­daag­se geplaatst kan wor­den, maar bin­nen de tra­di­tie staat het ook vreemd. Verhaeghe’s werk con­stru­eert zijn eigen tijds­ka­der en dimensie.

Peter Paelinck bege­leidt het werk van Sven Verhaeghe met een elek­tro-akoes­ti­sche set waar de Armeense dou­douk een hoofd­rol in speelt.

Peter Paelinck (ali­as P7N, °1966), lid van het col­lec­tief WXII, werk­te onder ander samen met Touch, Hilmar Örn Hilmarsson, Terje Isungset, Finnur Hakonarsson en Eldbjørg Raknes. Never expect what you want to expect’ is Paelincks leu­ze. Sinds 2012 laat hij zich samen met Yves Bondue en Luc Vanhoucke inspi­re­ren door bij­zon­de­re loca­ties voor het ont­wik­ke­len van muziek en fotografie.

Sven Verhaeghe

A Naturalist goes to War

BE • 2016 • 25' • b&w • digital
In 1934 schreef de Brit Philip Gosse zijn memoi­res over WO 1 waar­in hij beweert zich niets van de gru­wel en hor­ror te her­in­ne­ren. Wel weet hij nog alles over de die­ren en de vogels. Gosse werd immers niet recht­streeks aan de slag­vel­den inge­zet, maar speel­de zijn rol als camp­fol­lo­wer: rat­ten­van­ger, die­ren­col­lec­ti­o­neur, taxi­der­mist, vogel­spot­ter, trai­ner van reis­dui­ven, etc. In het spoor van Gosse trok beel­dend kun­ste­naar Sven Verhaeghe op pad met orni­tho­lo­gen, rat­ten­van­gers, mol­len­van­gers, onge­dier­t­ever­del­gers en taxi­der­mis­ten en bezocht de loca­ties die Gosse in zijn memoi­res beschreef. In A Naturalist goes to War recon­stru­eert Verhaeghe deze tocht syn­chroon met de cycli van de natuur in een poë­tisch filmessay.

Sven Verhaeghe

Daydreams and black Holes (If I was an insect)

BE • 2016 • 40' • colour • digital

Live Soundtrack: Peter Paelinck

Sven Verhaeghe

A Naturalist goes to War

BE • 2016 • 25' • b&w • digital