Deze website maakt gebruik van Cookies.

Nacht van de Experimentele Film 2017

05.05’17
Witch cradle
Witch’s Cradle Outtakes © Courtesy of Maya Deren and Lux
Monasterium Poortackere
Oude Houtlei 56
Gent

Religie is van­daag een begrip met een scherp rand­je. Meer dan ooit wordt de demo­ni­sche en destruc­tie­ve kracht van geloof uit­ge­licht. Tegelijkertijd is de opgang van niet-wes­ter­se en alter­na­tie­ve uitin­gen van spi­ri­tu­a­li­teit niet te stui­ten. De hui­di­ge gezond­heids­cul­tus boort Oosterse spi­ri­tu­a­li­teit aan met yoga en medi­ta­tie. Op Tomorrowland is God een dj zoals Faithless preek­te in de nine­ties. Ecologisch acti­vis­me gaat dik­wijls gepaard met een holis­tisch en haast pan­the­ïs­tisch wereld­beeld. Wat met de cine­ma? Verschillende the­o­re­ti­ci (Roland Barthes, Susan Sontag, …) heb­ben de film­voor­stel­ling in bij­na mys­tie­ke ter­men omschre­ven als een tran­ce-opwek­ken­de bele­ving met rea­ni­me­ren­de eigen­schap­pen. De ster­ren­cul­tus van de vroe­ge cine­ma toont de diva als een god­de­lijk en onbe­reik­baar wezen. Het Franse woord séan­ce’ brengt ons terug naar de cine­ma of attrac­ti­ons’ en de magie van de vroe­ge film werd opge­wekt door mecha­ni­sche expe­ri­men­ten met ont­zag­wek­ken­de spook­ver­schij­nin­gen. In kunst en cine­ma is spi­ri­tu­a­li­teit nooit weg geweest, of het nu gaat om de recu­pe­ra­tie van chris­te­lij­ke ico­no­gra­fie of een gecul­ti­veerd hei­den­dom. Art Cinema OFFoff orga­ni­seert jaar­lijks haar eigen hoog­mis waar expe­ri­men­te­le film en muziek wor­den aan­be­den. De Nacht van de Experimentele Film 2017 gaat door op de hei­li­ge grond van de Sint-Autbertuskerk op het domein van het voor­ma­li­ge kloos­ter Monasterium PoortAckere in de Oude Houtlei. Het Gentse pla­ten­la­bel B.A.A.D.M. (gerund door de gra­fisch ont­wer­pers Joris Verdoodt en Mathieu Serruys) en film­cu­ra­tor Sofie Verdoodt staan in voor het pro­gram­ma. Blasfemische beel­den­stor­mers en tran­ce-fil­mers uit de Amerikaanse avant-gar­de wor­den gekruist met gloed­nieu­we sound­tracks van opper­we­zens uit de expe­ri­men­te­le muzieksce­ne. Seances en instal­la­ties omkran­sen het liveprogramma.

+ Party met dj’s Mittland och Leo en B.A.A.D.M. / liquid light show door Janenk (NL)

Met dank aan Stad Gent, Provincie Oost-Vlaanderen, Vlaanderen, Vlaams Audiovisueel Fonds, texmex-affi­cha­ge, STAKE5.be, ArcelorMittal Gent, Duvel Moortgat, Heynsquared (Ginderella Gent), Buss (Syndrome Tonic), Restaurant Ankara, Caruur NV én Monasterium Poortackere.


Maya Deren

Witch’s Cradle Outtakes

US • 1943 • 10' • b&w • 16mm

Live Soundtrack: Valerio Tricoli

Een dou­ble bill van Amerikaanse naoor­log­se tran­ce films. Maya Deren maak­te zowel furo­re met visu­eel antro­po­lo­gi­sche wer­ken als dans­films en expe­ri­men­te­le tran­ce films. Pakweg Meshes of the Afternoon (1943) is wel­be­kend maar Witch’s Cradle uit het­zelf­de jaar bleef lan­ge tijd onder de radar omdat ze deze stil­le kort­film nooit heeft gefi­na­li­seerd. Deren spint let­ter­lijk een web van occul­te sym­bo­len en poë­ti­sche beel­den waar­in Marcel Duchamp even ver­schijnt als de oer­va­der van het dadaïsme.

John E. Schmitz

The Voices

US • 1953 • 14' • b&w • digital

Live Soundtrack: Valerio Tricoli

Deze post-mor­tem mon­ta­ge wordt gevolgd door het erg obscu­re The Voices van John E. Schmitz, een ver­ge­ten figuur uit de entou­ra­ge van Kenneth Anger. In dit ellip­ti­sche psy­cho­dra­ma grij­pen ero­tiek en geweld in elkaar in de scha­duw van het kruis. Beide kort­films wor­den voor­zien van een gloed­nieu­we sound­track door Valerio Tricoli (IT), gekend om zijn tape­ma­ni­pu­la­tie, field recor­dings, musi­que con­crè­te en spo­ken word. Deze maker van hoog aan­ge­schre­ven albums en tapes als Miseri Lares en Vixit maakt inten­se en emo­ti­o­ne­le klank­ta­pij­ten to boost lis­te­ners into spi­ri­tu­al consciousness”.

Thevoices
The Voices © Kino International

James Sibley Watson & Melville Webber

Lot in Sodom

US • 1933 • 25' • b&w • 16mm

Live Soundtrack: Hiele

Watson & Webber, een Amerikaans docen­ten­duo dat eer­der al The Fall of the House of Usher (1928) ver­film­de, adap­teer­de in 1933 het bij­bel­se ver­haal uit het boek Genesis op merk­waar­di­ge wij­ze. De zon­di­ge stad waar­uit Lot weg­vlucht­te met zijn vrouw en doch­ters, op de vlucht voor de toorn van God, is de set­ting voor één van de vroeg­ste queer films. Als in een expres­si­o­nis­tisch deli­ri­um ver­schijnt gebeeld­houwd man­ne­lijk schoon met de hulp van over­vloei­ers en aller­han­de expe­ri­men­te­le truuk­jes. De jon­ge elek­tro­ni­sche muzi­kant Roman Hiele bracht werk uit op het Antwerpse label Ekster en werk­te samen met the­a­ter­ma­kers, dan­sers en modeontwerpers.

Lot in Sodom
Lot In Sodom © Light Cone

David Wojnarowicz

A Fire in My Belly

US • 1990 • 21' • colour & b&w • digital

Live Soundtrack: Liberez

David Wojnarowicz (19541992) was een kun­ste­naar, per­for­man­ce artist, schrij­ver en cine­ast. Hij maak­te acti­vis­tisch werk op het hoog­te­punt van de aids­cri­sis in New York en over­leed uit­ein­de­lijk zelf aan de ziek­te. Hij werk­te ook samen met Richard Kern bin­nen de cine­ma of trans­gres­si­on. Fire in My Belly – een ritu­a­lis­ti­sche film met foot­a­ge opge­no­men in Mexico – bleef onvol­tooid maar het super 8‑materiaal werd na zijn dood geas­sem­bleerd tot twee com­mu­ni­ce­ren­de delen. De vis­ce­ra­le aan­een­scha­ke­ling van spi­ri­tu­e­le motie­ven en ver­ont­rus­ten­de stads­im­pres­sies bevat onder meer het ico­ni­sche beeld van de kun­ste­naar met dicht­ge­naai­de mond. Liberez is een vier­kop­pi­ge Britse band met een zowel akoes­tisch als elek­tro­nisch pal­ma­res. Zij pre­sen­te­ren een heel eigen geluid bij dit pro­vo­ca­tie­ve werk.

Fire in my belly
A Fire in My Belly © Electronic Arts Intermix

Tine Guns

To Each His Own Mask

BE • 2017 • 60' • colour • digital
Tine Guns is een jon­ge cine­as­te en kun­ste­na­res van eigen bodem die artist books, fot­o­p­ro­jec­ten en video­werk uit­brengt. Ze is gekend voor haar samen­wer­kin­gen met bands als Amenra en Condor Gruppe. To Each His Own Mask, een nieuw werk dat als instal­la­tie en film bestaat, werpt een blik op onze heden­daag­se pro­test­cul­tuur door te kij­ken naar ver­schil­len­de car­na­vals­ri­tu­e­len en het mas­ker als dra­ger van ano­ni­mi­teit of net bete­ke­nis”. Een audio­vi­su­e­le trip naar de spi­ri­tu­e­le en cul­tu­re­le onder­laag van een samenleving.

Aleksandr Sokurov

A Soldier’s Dream

RU • 1995 • 12' • colour • digital
De vier uur duren­de docu­men­tai­re Spiritual Voices van de Russische slow cine­ast Aleksandr Sokurov focust op het leven aan een grens­post tus­sen Tadzjikistan en Afghanistan. Actie is van ver­waar­loos­baar belang, het obser­ve­ren van de klei­ne din­gen en men­sen des te meer. Een sla­pen­de sol­daat droomt weg en belandt in het schil­de­rij De Gewonde Engel van Hugo Simberg. Sokurov maak­te deze medi­ta­tie­ve video los uit de con­text van Spiritual Voices. Een feno­me­no­lo­gi­sche clo­se-up van een ver­bor­gen inner­lij­ke wereld.

Nina Danino

Communion

GB • 2010 • 10' • b&w • digital
Communion is een bloed­mooi video­por­tret van een engel­ach­tig klein meis­je met pater­nos­ter en gebe­den­boek in een neo­go­ti­sche kerk. Billy Williams licht haar uit: hij heeft als cine­ma­to­graaf een Oscar op zijn naam en zijn belich­ting ver­leent sacra­le dimen­sies aan het tafe­reel. Kunstenares Nina Danino brengt met deze bea­te ensce­ne­ring ook een ode aan de esthe­tiek van het oude Hollywoodtijdperk.
Nina danino communion 2
Communion © Nina Danino

Maya Deren

Witch’s Cradle Outtakes

US • 1943 • 10' • b&w • 16mm

Live Soundtrack: Valerio Tricoli

John E. Schmitz

The Voices

US • 1953 • 14' • b&w • digital

Live Soundtrack: Valerio Tricoli

James Sibley Watson & Melville Webber

Lot in Sodom

US • 1933 • 25' • b&w • 16mm

Live Soundtrack: Hiele

David Wojnarowicz

A Fire in My Belly

US • 1990 • 21' • colour & b&w • digital

Live Soundtrack: Liberez

Tine Guns

To Each His Own Mask

BE • 2017 • 60' • colour • digital

Aleksandr Sokurov

A Soldier’s Dream

RU • 1995 • 12' • colour • digital

Nina Danino

Communion

GB • 2010 • 10' • b&w • digital