Deze website maakt gebruik van Cookies.

Michael Snow + Robbrecht Desmet

28.03’22
Wavelength Michael Snow

Michael Snows Wavelength bestaat uit een 45-minu­ten duren­de cine­ma­to­gra­fi­sche explo­ra­tie van een loft, die ver­trekt bij een long shot van de hele ruim­te om te ein­di­gen bij een clo­se shot van een foto op de wand tus­sen twee ramen. Dit opti­sche tra­ject wordt ver­ge­zeld door een gelei­de­lijk ver­an­de­rend elek­tro­nisch geluid­s­ig­naal dat even­eens het ver­strij­ken van de tijd mar­keert. Kleine gebeur­te­nis­sen – het ver­hui­zen van een kast, een tele­foon­ge­sprek – evo­ce­ren een mur­der mys­tery. Wavelength is exem­pla­risch voor de Structural Cinema en de wij­ze waar­op die archi­tec­tuur gebruikt om de sta­bi­li­teit van het beeld en het voor­bij­glij­den van de tijd en het licht aan te geven.

In Boekentoren ver­kent Robbrecht Desmet ook een enke­le ruim­te, in dit geval door gebruik te maken van het 360°-shot, een zoge­zegd anti-cine­ma­to­gra­fisch gebaar dat ingaat tegen de ruim­te­lij­ke logi­ca van de klas­sie­ke cine­ma, maar net als de zoom­be­we­ging uit­druk­king geeft aan het merk­waar­di­ge mecha­nis­me van gelijk­tij­di­ge opne­ming en uit­wis­sing. De film toont de bel­vé­dè­re van de Boekentoren, de uni­ver­si­teits­bi­bli­o­theek van Gent, gebouwd door de Vlaamse moder­nist Henry Van De Velde. In een door­lo­pend pano­ra­misch shot, geno­men van­uit het mid­den van het inte­ri­eur, scant de came­ra zowel de moder­nis­ti­sche hou­ten pila­ren als de strak­ke ramen die de sky­li­ne van de stad en de his­to­ri­sche torens van Gent omkaderen.

In het kader van de Projectweek van de oplei­ding Kunstwetenschappen (UGent) en het vak Avant-gar­de en expe­ri­men­te­le cine­ma’ in de Master Theater- en Filmwetenschap (UAntwerpen)

In aan­we­zig­heid van Steven Jacobs, cura­tor van het programma

Boekentoren still 3

Michael Snow

Wavelength

CA • 1966-1967 • 45' • colour • 16mm

Robbrecht Desmet

Boekentoren

BE • 2010 • 8' • colour • 16mm