Deze website maakt gebruik van Cookies.

James Benning: Nightfall

03.02’22
Nightfall James Benning
Cinema Lumière
Sint-Jakobsstraat 36
Bruges
€8,5 / €10

Filmed in a forest high up in California’s Sierra Nevada Mountains, Nightfall is a stu­dy of real-time light chan­ging from day­ti­me to com­ple­te dark­ness. Nothing hap­pens – no wind, no move­ment, just chan­ging light.
 — James Benning

Onze sei­zoens­ope­ner zet met­een de twee lij­nen door­heen ons voor­jaars­pro­gram­ma op scherp: natuur en de rela­tie tus­sen film & de ande­re kun­sten. James Benning maakt sinds de jaren 70 gedul­di­ge obser­va­ties van het Amerikaanse land­schap, de afge­lo­pen tien jaar digi­taal in plaats van op 16mm-film. Door te kie­zen voor één sta­tisch shot en bewe­ging door mens, dier of wind te ver­mij­den, ver­kent Nightfall het sche­mer­ge­bied tus­sen de fysie­ke erva­ring van tijd in film, het stil­staan­de foto­gra­fi­sche beeld en – ondanks Bennings bewust pre­ten­tie­lo­ze com­po­si­tie – de obses­sie van vele land­schaps­schil­ders voor het vast­leg­gen van het licht. Benning, die films begon te maken door het ont­dek­ken van com­po­nist John Cage, belicht zo des te meer het aspect geluid met vogels als voor­spel voor de nachtmuziek.

In samen­wer­king met Concertgebouw Brugge, Cinema Lumière en Pelliculot
In het kader van het kun­sten­fes­ti­val SLOW(36h) van Concertgebouw Brugge
Inleiding door Ruben Demasure (Art Cinema OFFoff)

James Benning

Nightfall

US • 2012 • 98' • colour • digital