Deze website maakt gebruik van Cookies.

Film Ist., Gustav Deutsch

24.02’20
Deutsch01
Film Ist. © Gustav Deutsch
Art Cinema OFFoff
Lange Steenstraat 14
B-9000 Gent
€ 8 / € 5 (reductie)

It is, in a word, glo­rious…. what I feel is the inhe­rent power and mys­tery of such mate­ri­al, the arran­ge­ment of the­se ima­ges and sounds into a defi­ni­ti­on of cine­ma con­sti­tu­tes one of the gre­a­test peda­go­gic films I have seen…. my main reac­ti­on is to have my socks knock­ed off.” (Tom Gunning)

Als eer­be­toon aan Gustav Deutsch (19522019) selec­teert Jasper Rigole Film Ist., een tableau­film over de feno­me­no­lo­gie van het medi­um film. Deutsch begon al in de late jaren 1970 met het approp­ri­ë­ren en her­con­tex­tu­a­li­se­ren van found foot­a­ge-film­ma­te­ri­aal, met Film Ist. maak­te hij een lang­speel­film zon­der came­ra. Het resul­taat is intri­ge­rend, grap­pig en betoverend.

Film Ist. 1 – 6 (1998) is een col­la­ge van mate­ri­aal ont­leend aan weten­schap­pe­lij­ke en edu­ca­tie­ve films. Deze eer­ste zes hoofd­stuk­ken zijn opge­dra­gen aan het weten­schap­pe­lijk labo­ra­to­ri­um als de plek waar dit medi­um zijn oor­sprong kende.

Film Ist. 7 – 12 (2002) focust op de eer­ste drie decen­nia uit de geschie­de­nis van cine­ma en onder­zoekt het nieu­we medi­um film als kunst­vorm eer­der dan als tech­no­lo­gi­sche innovatie.

Deutsch02

Gustav Deutsch

Film Ist. 1-6

AT • 1998 • 60' • colour & b&w • 16mm

Film Ist. 7-12

AT • 2002 • 93' • colour & b&w • 35mm