Deze website maakt gebruik van Cookies.

Film en Sculptuur

26.10’15
Spiral jetty
Spiral Jetty © Light Cone
Art Cinema OFFoff
Lange Violettestraat 237
Gent

Dit pro­gram­ma bestaat uit enke­le aan beeld­houw­kunst gewij­de docu­men­tai­res zoals de baan­bre­ken­de Kulturfilm van Curt Oertel over de laat­ro­maan­se en vroeg­go­ti­sche archi­tec­tuur en sculp­tuur van de Dom van Naumburg. Ein Lichtspiel kan even­eens als een docu­men­tai­re film wor­den beschouwd waar­in Moholy-Nagy de wer­king van zijn kine­ti­sche sculp­tuur illu­streert. Tezelfdertijd wordt sculp­tuur door Moholy-Nagy vol­le­dig door het medi­um film getrans­for­meerd tot een gehe­le nieu­we kunst­vorm. Ook Robert Smithson pro­beer­de in The Spiral Jetty een cine­ma­to­gra­fi­sche vorm uit die inspeelt op zijn gelijk­na­mi­ge sculp­tu­ra­le ingreep in het land­schap van Utah. In Lo sgu­ar­do di Michelangelo evo­ceert de beroem­de regis­seur Michelangelo Antonioni zijn ont­moe­ting met het graf­mo­nu­ment van paus Julius II van Michelangelo Buonarrotti.

Gecureerd door Steven Jacobs, kunst­his­to­ri­cus gespe­ci­a­li­seerd in artis­tie­ke visu­a­li­sa­tie van archi­tec­tuur, ste­den en land­schap­pen in film en foto­gra­fie. Hij doceert aan U Gent en heeft heel wat publi­ca­ties op zijn naam.

Thorvaldsen01

Laszlo Moholy-Nagy

Ein Lichtspiel: Schwarz, Weiss, Grau

DE • 1930 • 6' • b&w • 35mm

Curt Oertel & Rudolf Bamberger

Die steinernen Wunder von Naumburg

DE • 1932 • 21' • b&w • 35mm

Carl Theodor Dreyer

Thorvaldsen

DK • 1949 • 10' • b&w • bluray

Robert Smithson

Spiral Jetty

US • 1970 • 35' • colour • 16mm

Michelangelo Antonioni

Lo Sguardo di Michelangelo

IT • 2004 • 15' • colour • digital