Deze website maakt gebruik van Cookies.

Expo: Suspension – Sebastian Diaz Morales

29.10’21
09.01’22
Sequence 1 Copy 7

The mind was dreaming.
The world was its dream. 

Jorge Luis Borges

In Suspension hangt een jon­ge­man in de lucht, hij valt, of mis­schien drijft hij door tijd en ruim­te. Er is geen spe­ci­fie­ke of defi­ni­tie­ve manier om zijn situ­a­tie te begrij­pen. Het uit­ver­gro­te beeld van de val­len­de man krijgt een monu­men­ta­le kwa­li­teit in de ten­toon­stel­lings­ruim­te, waar toe­schou­wers trap­pen en pla­teaus op en af kun­nen gaan om het beeld op een meer intie­me manier te erva­ren. De instal­la­tie ver­trekt van Moebius’ strip­ver­haal Absoluten Caufeltrail, waar­in een man ein­de­loos valt en in zijn val ver­schil­len­de poor­ten of dimen­sies van paral­lel­le uni­ver­sa door­kruist. In zijn nieu­we inter­pre­ta­tie van de val van een man ziet Sebastían Díaz Morales de wereld als een ein­de­lo­ze leeg­te, die een tijd­lo­ze zwaar­te­kracht oproept die ons die­per en die­per in onze eigen men­se­lijk­heid doet vallen.

Diaz Morales’ bevra­ging van de rea­li­teit in film, of het nu gaat om het land­schap, het ste­de­lij­ke of zelf het soci­o­po­li­tie­ke, is van meet af aan geken­merkt door een fun­da­men­teel wan­trou­wen tegen­over het geloof in een enke­le, ver­e­nig­de rea­li­teit. Bij Diaz Morales func­ti­o­neert de came­ra niet als een medi­um voor het getrouw weer­ge­ven en vast­leg­gen van wat wordt waar­ge­no­men, maar is het een essen­ti­eel, zelfs epis­te­misch mid­del om de wer­ke­lijk­heid te bevra­gen en zich toe te eigenen.

Diaz Morales’ onder­zoek naar waar­ne­ming en wer­ke­lijk­heid is geba­seerd op de ver­on­der­stel­ling dat de wer­ke­lijk­heid zelf van natu­re zeer fic­tief is. Ik ben erg geïn­te­res­seerd in de notie van rea­li­teit en fic­tie. (…) Mijn werk ver­kent de gren­zen tus­sen rea­li­teit en fic­tie,” zegt Diaz Morales. Zijn films voe­ren de kij­ker dus niet sim­pel­weg naar een ander, sur­re­a­lis­tisch of fan­tas­ma­tisch rijk, maar ze ont­doen de wer­ke­lijk­heid van haar ver­trouwd­heid en ver­vor­men haar, en doen haar op iets anders lijken.

Gepresenteerd door Art Cinema OFFoff en Kunsthal Gent.

Openingsuren: zater­da­gen en zon­da­gen van 11.00 tot 18.00 uur en voor/​na de (maandagavond)vertoningen van OFFoff.

Sebastian Diaz Morales

Suspension

• 2014 • 14'30" • colour • dv