Deze website maakt gebruik van Cookies.

Een avond rond Deimantas Narkevičius

14.11’22
10711 head2 2 1
The Head © LUX

Dit jaar richt het LUCA onder­zoeks­se­mi­na­rie Minima Docta onder lei­ding van Wim Lambrecht en Jeroen Laureyns haar aan­dacht gedu­ren­de drie weken op de manier waar­op stand­beel­den en vlag­gen in de publie­ke ruim­te al dan niet gecon­tes­teerd worden.

Tijdens deze avond die samen met Art Cinema OFFoff tot stand kwam, rich­ten we onze aan­dacht op drie films van de Litouwse film­ma­ker Deimantas Narkevičius – The Role of a Lifetime, Once in the XX Century, The Head en 20 July.2015 – waar­in de ingrij­pen­de manier waar­op het post-Sovjettijdperk haar spo­ren naliet in het col­lec­tie­ve geheu­gen fil­misch onder­zocht wordt.

In een eer­ste film, Punishment Park (1971) van Peter Watkins, was het de sadis­tisch gedwon­gen ver­e­ring van de Amerikaanse vlag die in deze docu­fic­tie het brand­punt van de aan­dacht vorm­de (24÷10). In een twee­de gespreks­avond in BE-Part in Kortrijk zal het gaan over de pro­ble­ma­ti­sche erfe­nis van de kolo­ni­a­le stand­beel­den in de Belgische publie­ke ruim­te, naar aan­lei­ding van de foto­reeks die Jan Kempenaers daar­over maak­te (21÷11).

Narkevicius The Head 1

Deimantas Narkevicius

The Role of a Lifetime

LT • 2003 • 17' • colour & b&w • digital

Once in the XX Century

LT • 2004 • 8' • colour • digital

The Head

LT • 2007 • 12' • colour & b&w • digital