Deze website maakt gebruik van Cookies.

Dominic Angerame / László Moholy-Nagy

14.05’15
Premonition
Premonition © Dominic Angerame
Art Cinema OFFoff
Lange Violettestraat 237
Gent

Op don­der­dag 14 mei krij­gen wij de Amerikaanse film­ma­ker en voor­ma­lig direc­teur van Canyon Cinema, Dominic Angerame, op bezoek. De films van Angerame draai­en veel­al rond de moder­ne mens en hoe die stand houdt in een ruwe, moder­nis­ti­sche wereld. Hoe die door indu­strie en tech­no­lo­gie in staat is tot de cre­a­tie van groot­se zaken, maar deze ook steeds ver­liest en soms zelfs zélf wilt ver­nie­ti­gen. Zijn films wor­den geken­merkt door een com­bi­na­tie van krach­ti­ge, ruwe scè­nes met een schijn­baar sim­plis­ti­sche mon­ta­ge. De stil­le films Continuum en The Soul of Things zul­len ver­toond wor­den op de muziek van de jazz­band Jazz Telephone (Jeff Grubic, Ryen Eggleston, Ben Schnieder, Annie Dolan). We laten name­lijk de opna­mes horen uit maart 2015, waar zij live een sound­track ver­zorg­den spe­ci­aal voor deze films.

Sinds 1969 heeft Angerame meer dan 35 films gemaakt waar­mee hij ver­schil­len­de prij­zen op ver­schil­len­de fes­ti­vals gewon­nen heeft; zo won hij met In the Course of Human Events de Kodak Prize Award voor Best Cinematography op het film­fes­ti­val van New York en de Director’s Choice Award op het Black Maria Film Festival. In 1993 en 1998 is hij door het MOMA (New York) geëerd met de Cine Probe onderscheiding.

Naast film­ma­ker is Angerame ook docent film­stu­dies en docent pro­duc­tie. Hij heeft onder­meer les­ge­ge­ven aan het San Francisco Art Institute, de University of California Berkeley, Extension, New College of California; en was gast­do­cent en visi­ting artist op Stanford University, en The School of the Art Institute of Chicago.

Als inlei­ding op en omka­de­ring van Angerame’s films, begin­nen we met Notes on the Port of Marseilles, een expe­ri­men­te­le docu­men­tai­re­film van László Moholy-Nagy. In de expe­ri­men­te­le docu­men­tai­re over de haven van Marseille toont Moholy-Nagy zijn veel­zij­dig talent met goed uit­ge­ko­zen, zeer krach­ti­ge scè­nes die de film naast een expe­ri­men­te­le voor­al ook een soci­a­le dimen­sie geven.

Dominic Angerame is deze avond aan­we­zig voor een inlei­ding en Q&A.

Continuum 2

Laszlo Moholy-Nagy

Notes on the Port of Marseilles

DE • 1929 • 10' • b&w • 16mm

Dominic Angerame

Continuum

FR • 2009 • 17' • b&w • 16mm

Deconstruction Sight

US • 1990 • 14' • b&w • 16mm

Premonition

US • 1995 • 10' • b&w • 16mm

In the Course of Human Events

US • 1997 • 23' • b&w • 16mm