Deze website maakt gebruik van Cookies.

Damien Manivel: Les Enfants d’Isadora

23.10’20
Les enfants disadora 4
Les Enfants d’Isadora © Damien Manivel

Sphinx Cinema
Sint-Michielshelling 3
9000 Gent

€ 13 / € 11 (reductie)

De Franse regis­seur Damien Manivel, tevens dan­ser en acro­baat, eert de wereld­be­roem­de dan­se­res en cho­re­o­gra­fe Isadora Duncan door de ogen van vier zeer diver­se vrou­we­lij­ke per­so­na­ges. Ze wor­den elk op hun eigen manier gecon­fron­teerd met de essen­tie van de dans, maar ook met hun eigen leven. 

In 1913 ver­loor de mythi­sche Amerikaanse dan­ser en cho­re­o­graaf Isadora Duncan haar twee kin­de­ren in een tra­gisch onge­val. Ze ver­werk­te haar ver­driet in de solo­dans Mother. Regisseur en dan­ser Damien Manivel, die ons reeds eer­der in ver­voe­ring bracht met inge­to­gen films als Le Parc (2016) en La nuit où j’ai nagé (2017), volgt vier vrou­wen bij hun pogin­gen om deze cho­re­o­gra­fie ieder op hun eigen wij­ze te ver­tol­ken en door­gron­den: de jon­ge, beeld­scho­ne dan­ser Agathe Bonitzer, de cho­re­o­graaf Marika Rizzi, haar pupil Manon Carpentier die het syn­droom van Down heeft en de gepen­si­o­neer­de cho­re­o­graaf Elsa Wolliaston. De vrou­wen wor­den met een gedul­di­ge, lief­de­vol­le came­ra gevolgd op hun soms frus­tre­ren­de en ont­roe­ren­de zoek­tocht naar de essen­tie van de dans, waar­bij ze wor­den gecon­fron­teerd met ver­lies, leeg­te en ver­driet in hun eigen leven. Manivel won met zijn film de prijs voor bes­te regie op het film­fes­ti­val van Locarno.

Damien Manivel

Les Enfants d’Isadora

FR • 2019 • 84' • colour • digital