Deze website maakt gebruik van Cookies.

Circles of Cinema

10.11’18
4 Alex Martinis Roe Our Feminist Forebears film still of Claire Finchs contribution 2018
Alex Martinis Roe, Our Feminist Forebears, film still of Claire Finch's contribution, 2018
Kunsthal Gent
Lange Steenstraat 14
Gent

Dit pro­gram­ma kijkt in de gelaag­de rela­ties tus­sen femi­nis­me en cine­ma. Meer bepaalt de orga­ni­sa­tie van licha­men en iden­ti­tei­ten, eigen aan cine­ma, de pro­duc­tie en ver­to­ning ervan, die erbij komt kijken.

  • boek­voor­stel­ling The Dimensions of Difference – Caroline Godart
  • scree­ning en pre­sen­ta­tie Alliances (2018) – Alex Martinis Roe
  • gesprek tus­sen Caroline Godart en Alex Martinis Roe (Engels gesproken)

In haar boek The Dimensions of Difference – Space, Time and Bodies in Women’s Cinema and Continental Philosophy schrijft Godart een femi­nis­ti­sche film­kri­tiek en ver­kent ze de inzet van licha­men in tijd en ruim­te in door vrou­wen gere­gis­seer­de cine­ma. Vanuit een dich­te lezing van het werk Irigaray, Bergson en Deleuze ana­ly­seert ze onder ande­re het mon­ta­ge- en came­ra­werk in Claire Denis’s Good Work en Trouble Every Day, Lucrecia Martel’s The Holy Girl en Jane Campion’s The Piano. Het boek onder­zoekt hoe bepaal­de films sek­su­e­le dif­fe­ren­tie in een fil­mi­sche erva­ring omzet­ten, en fra­med deze ana­ly­se bin­nen een zorg­vul­dig filo­so­fisch onder­zoek naar de notie van alte­ri­teit zelf.

Alex Martinis Roe onder­zoekt sinds haar pro­ject To Become Two (20142017) de rela­ti­o­ne­le geschie­de­nis van ver­schil­len­de femi­nis­ti­sche col­lec­tie­ven in Europa en Australië. Met haar nieuw werk Alliances ver­volgt ze dat onder­zoek en inter­viewt ze tien toe­ge­wij­de femi­nis­ten uit Parijs. Samen ver­ken­nen ze het nala­ten­schap van de bevrij­dings­be­we­ging voor vrou­wen begin­nen­de in 1968 in Parijs. De film gaat in op de nood­zaak voor het vor­men van alli­an­ties – een soli­da­ri­teit-in-ver­schil – tus­sen ver­schil­len­de femi­nis­ti­sche bewe­gin­gen. De film is gedraaid in Centre Pompidou, Université Paris VIII en het omrin­gen­de Saint-Denis en wordt op die manier een ana­ly­se van de rela­tie tus­sen het cen­trum en de rand van de stad, en de ver­wik­ke­ling van deze vra­gen bin­nen een femi­nis­ti­sche poli­tiek. (http://​www​.alex​mar​t​i​nis​roe​.com)

Het pro­gram­ma maakt deel uit van het pro­gram­ma van Kunsthal Gent. In het najaar van 2018 nodigt Kunsthal Gent tal van gas­ten uit om de inten­ties van het pro­ject mee te hel­pen opstar­ten. Als struc­tu­re­le part­ner van Kunsthal Gent wil het pro­gram­ma mee hel­pen den­ken over wat voor col­lec­tie­ve ruim­te cine­ma kan voor­zien. Zowel met een kri­tisch per­spec­tief op film vorm als het ver­to­nen ervan.

Programma: Sven Dehens

3 Alex Martinis Roe Our Feminist Forebears film still of Aya Cissokos contribution 2018
20181130 114609
2 Alex Martinis Roe Our Feminist Forebears film still of a photograph by Claude Szmulewicz courtesy of Gerty Dambury 2018

Caroline Godart

The Dimensions of Difference

Alex Martinis Roe

Alliances

AU/FR • 2018 • 24' • colour • digital

Caroline Godart & Alex Martinis Roe

Artist talk